Zoekresultaat 301 - 309 van 309 resultaten

 • Toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland, vervallen

   Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Toekomstbestendige winkelgebieden Noord-Holland.

 • Vergunning voor bouwen over een vaarweg

  Als u in, onder, over of dicht bij het water werk wilt uitvoeren of een evenement wilt organiseren, dan is het verstandig eerst te controleren wie de beheerder van deze vaarweg is. Is de vaarweg in beheer van de provincie, dan moet u bij de provincie een vergunning aanvragen. Bij werk kunt u bijvoorbeeld denken aan het bouwen van viaducten, bruggen, een aanlegsteiger, een insteekhaven, tuinhuisjes enzovoort. Bij evenementen kunt u bijvoorbeeld denken aan een zeilwedstrijd, een roeiwedstrijd, een triathlon, een survivalrace, een concert op het water enzovoort.

 • Geluidsoverlast sportmotoren

  De regelgeving voor geluid van sportmotoren is vastgelegd in het Besluit geluidproductie sportmotoren van de Rijksoverheid. Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de beoefening van de motorsport. Het Besluit geluidproductie sportmotoren verbiedt het houden van motorcrosswedstrijden buiten de aangewezen locaties. Het is voor sportmotoren verboden om het maximale geluidsniveau te overschrijden. Het is beperkt mogelijk om ontheffing aan te vragen voor sportterreinen, evenementen en locaties waarbij de geluidnormen uit het Besluit geluidproductie sportmotoren worden overschreden worden. Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning. Locaties zijn bijvoorbeeld motorcrossterreinen voor wedstrijd- of vrijetijdsdoelen.

 • Informatie aanvragen of klachten indienen over zwembaden

  Een badinrichting is een (zwem)bad voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden, zwembaden in hotels en op campings en medische baden. Een badinrichting moet voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. De OD NH controleert of een badinrichting aan deze eisen voldoet. Neem voor informatie over hygiëne en veiligheid van badinrichtingen contact op met de RUD NH. Klachten over hygiëne en veiligheid meldt u ook bij de OD NHN.

 • Programma stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing, deelname

  De provincies ondernemen op verschillende manieren actie om de werking van de regionale arbeidsmarkt te verbeteren. Een daarvan is het programma Stimulering regionale arbeidsmarkt en scholing. Dit programma richt zich onder meer op scholing voor langdurig werklozen, ondersteuning van projecten van regionale en/of branchegewijze onderwijscentra, kennisoverdracht en transparantie van de regionale arbeidsmarkt. Hierbij worden de volgende thema's onderscheiden: afstemming van onderwijs op arbeidsmarkt scholing van werkenden (re-)integratie van doelgroepen Dit programma is niet van toepassing in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland heeft wel de subsidie Bijzondere Onderwijsprojecten en het programma innovatieprogramma voor het MKB.

 • MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - Haalbaarheidsproject, subsidie

  DoelDeze uitvoeringsregeling heeft als doel het bevorderen van innovaties in het MKB om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.   DoelgroepDoor middel van deze uitvoeringsregeling kan subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming die volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel een vestiging in de provincie Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten, inclusief het haalbaarheidsproject, plaatsvinden. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende vereisten: het haalbaarheidsproject is gericht op een nog te ontwikkelen nieuw product, nieuw proces of nieuwe dienst; het product, het proces of de dienst is concreet, innovatief en nog niet bewezen; het product, het proces of de dienst heeft voldoende en realistisch onderbouwd economisch perspectief; de ontwikkeling van het product, het proces of de dienst is technisch en financieel risicovol; de ontwikkeling en het commercialiseren van het product, het proces of de dienst is uitvoerbaar voor de MKB-onderneming; het haalbaarheidsproject concretiseert de technische en financiële risico’s die het ontwikkelen van het product, het proces of de dienst met zich meebrengt en ook eventuele andere risico’s, bijvoorbeeld op juridisch, organisatorisch en commercieel gebied; de antwoorden op de haalbaarheidsvragen in het project zijn een voorbereiding op en dragen effectief bij aan het onderbouwd nemen van een besluit tot het wel of niet starten van het beoogde Research & Development vervolgtraject waarmee het product, het proces of de dienst wordt ontwikkeld. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten passen binnen de (deel)programma’s en missies van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via Staatscourant Nr. 7680 (15 maart 2024) en in bijlage 3.4.1 behorende bij artikelen 3.3.2, eerste lid, en 3.4.2, eerste lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het te ontwikkelen innovatieve product, proces of de dienst gericht zijn op onderwerpen die specifiek in dit document zijn genoemd.  Via de links naar de Kennis en Innovatie Agenda's (KIA’s) in dit document vindt u achtergrondinformatie over de (deel)programma's en missies, maar deze informatie is geen basis voor toekenning van subsidie. Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de programma's: 1. Klimaat & Energie, 2. Circulaire Economie, 3. Landbouw, Water & Voedsel, 4. Gezondheid & Zorg, 5. Veiligheid, 6. Sleuteltechnologieën en 7. Digitalisering. Nadat u een van de bovenstaande programma's heeft gekozen, kunt u ook aangeven en onderbouwen of uw project tevens aansluit bij programma 8 ‘Maatschappelijk Verdienvermogen’. Projecten die alleen aansluiten bij het programma ‘Maatschappelijk Verdienvermogen’, en niet bij een van de andere programma's, komen niet in aanmerking voor subsidie. Projecten die aansluiten bij het onderwerp ‘Artificial Intelligence (AI)’ binnen het programma Sleuteltechnologieën, moeten naast de doelstellingen van 6. Sleuteltechnologieën, ook voldoen aan onderdeel '6.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI)' van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Programma 7. Digitalisering is complementair aan het programma Sleuteltechnologieën. Van aansluiting bij het programma Digitalisering kan alleen sprake zijn als het project één van de maatschappelijke uitdagingen van de programma’s 1 t/m 5 adresseert in relatie tot één van de missies van programma 7. SoftwareVoor een indiening bij de subsidiemodule MIT is het van belang dat software, zoals applicaties of beveiligingssoftware, verbonden zijn aan een fysiek product. Op zichzelf staande software, zonder fysiek product, komt niet in aanmerking voor de MIT. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een directe link tussen de ontwikkeling van software en het fysieke product, waarbij de software daadwerkelijk een interactie aangaat met het fysieke product. Bijvoorbeeld doordat de software een apparaat beter laat functioneren. Apps en platforms, die in beginsel alleen de toegang tot een dienst ondersteunen (bijvoorbeeld voor webwinkels), komen daarmee niet in aanmerking voor subsidie vanuit de MIT. Deze clausule is niet van toepassing op onderdeel ‘6.a. Digital Technologies: Artificiële Intelligentie (AI)’ van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Voor projecten die bijdragen aan de generieke ontwikkeling van AI, en daarmee aansluiten bij 6.a, geldt dus niet de eis dat deze verbonden moeten zijn aan een fysiek product. Berekening subsidieDeze subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 20.000,-. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 2.856.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

 • Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting

  Er zijn regels voor hoeveel geluid bijvoorbeeld het verkeer, treinen en industriegebieden mogen maken. Dat noemen we de geluidsbelasting. De provincie kan in specifieke gevallen een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vaststellen bij: grote industriegebieden waarvoor de provincie de geluidsregels vaststelt provinciale wegen lokale spoorwegen De provincie kan soms ook een hogere waarde vaststellen als u dat vraagt. Dit kan alleen als er echt geen andere mogelijkheid is.

 • Onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland, subsidie

  DoelHet doel van deze subsidieregeling is het ontlasten van eigenaren van provinciale monumenten in het onderhoud van deze provinciale monumenten. De provincie Noord-Holland werkt aan het behoud van het Noord-Hollands erfgoed. De uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2023 maakt het daarom mogelijk subsidie te aan te vragen voor onderhoud van provinciale monumenten in de Noord-Holland.   DoelgroepVoor onderhoudswerkzaamheden kan door de eigenaar van een beschermd provinciaal monument, of door een natuurlijke of rechtspersoon die op eigen kosten en met schriftelijke toestemming van de eigenaar onderhoud aan het monument verricht, subsidie worden aangevraagd. ActiviteitenSubsidie kan worden verstrekt voor reeds uitgevoerde en betaalde onderhoudswerkzaamheden aan een provinciaal monument. Onderhoudswerkzaamheden zijn de werkzaamheden die tot het reguliere onderhoud van het monument behoren. Dit zijn regelmatig terugkerende werkzaamheden, zoals schilderwerkzaamheden en gedeeltelijke herstelwerkzaamheden, zoals het plaatselijk/gedeeltelijk herstellen van voegwerk. De noodzaak om onderhoud uit te voeren moet blijken uit het meegestuurde onafhankelijke inspectierapport. De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden zijn in de regel vergunningsvrij. Werkzaamheden die het reguliere onderhoud te boven gaan, beschouwen wij als restauratiewerkzaamheden. Deze zijn uitgesloten van subsidie op grond van deze regeling. Restauratiewerkzaamheden zijn altijd vergunningsplichtig. Voorbeelden van restauratiewerkzaamheden zijn het vervangen van het dak of alle ramen en kozijnen of het opnieuw voegen van een gevel. Daarnaast is het verduurzamen van het monument op grond van deze regeling ook uitgesloten van subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatiemaatregelen en het plaatsen van dubbel glas en het aanpassen van de kozijnen voor dubbel glas. Dit soort werkzaamheden/maatregelen komen op grond van deze subsidieregeling niet voor subsidie in aanmerking. Berekening subsidieDe subsidie bedraagt 50% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van € 18.500,- en met een minimum van € 5.000,-. Dit betekent dat er bij een subsidieaanvraag onder deze regeling sprake moet zijn van minimaal € 10.000,- aan reeds uitgevoerd en betaald noodzakelijk onderhoud. SubsidieplafondVoor deze regeling is jaarlijks € 150.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.  Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 • Bezwaar maken tegen besluit van provincie

  Wij kunnen een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Ook kan een andere organisatie namens de provincie een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan alleen als u een direct belang heeft bij het besluit (belanghebbende). U bent een belanghebbende als het besluit u direct raakt. Ook organisaties kunnen een collectief of een algemeen belang hebben bij een besluit. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit. Soms kunt u meteen een beroep indienen. U hoeft dan geen bezwaar te maken. Een beroep indienen doet u bij de rechtbank. In onze brief met ons besluit staat of u meteen beroep kunt indienen.