Zoekresultaat 31 - 35 van 35 resultaten

 • Echtscheiding melden

  Gaat u scheiden? Of bent u net gescheiden? Is uw partnerschap beëindigd? Dan moet u dat ook doorgeven aan de gemeente. De uitspraak van de rechtbank (beschikking) moet binnen 6 maanden bij de gemeente zijn. Dat wil zeggen: de gemeente waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Dat kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Meestal is de datum van verzending of publicatie ook de datum van bekendmaking. In sommige gevallen kan dat afwijken. Wanneer u twijfelt over de datum van bekendmaking kunt u contact opnemen met de betreffende vakafdeling van de gemeente, om te voorkomen dat uw bezwaarschrift te laat wordt ingediend.

 • Overlijdensaangifte

  Binnen 5 dagen na een overlijden moet iemand hiervan aangifte doen bij de burgerlijke stand in de gemeente waar de persoon overleden is. Vaak verzorgt de uitvaartverzorger de aangifte, maar iedereen kan dit aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon overleden is. Wel moet de overledene een natuurlijke dood gestorven zij

 • Inkoopvoorwaarden en factuureisen

  Alle 14 Twentse gemeenten, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, de regio Twente en de Veiligheidsregio hanteren dezelfde Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, conform VNG-model 2018 (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Dit betekent een lastenvermindering voor leveranciers die zaken doen met lokale overheden, omdat zij te maken hebben met nog maar één set aan inkoopvoorwaarden.

 • Klacht indienen

  Klachtafhandeling is het in behandeling nemen van klachten over het gedrag van de gemeente. Wanneer men vindt dat men door iemand van de gemeente niet correct is behandeld, kan men een klacht indienen bij de gemeente. De klacht moet gericht zijn op het gedrag van de gemeente ten opzichte van een burger of een bedrijf. Vaak gaat het om klachten over niet behoorlijk gedrag, zoals niet reageren op brieven of het niet nakomen van afspraken of toezeggingen. De klacht moet gekoppeld zijn aan het gedrag van een persoon die bij de gemeente werkt. De klachtenregeling is niet bedoeld voor inhoudelijke aangelegenheden zoals gemeentelijke plannen, besluiten en het gemeentelijke beleid in het algemeen. Ook over besluiten van bestuursorganen kan niet worden geklaagd. Tegen deze besluiten staan de gebruikelijke rechtsmiddelen van bezwaar en beroep open. De klachtenregeling is evenmin bedoeld om te klagen over gemeentelijke heffingen en tarieven. Klachten die betrekking hebben op de openbare ruimte, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel, kunnen telefonisch worden gemeld bij Twente Milieu, telefoon (0900) 8520 111.