Zoekresultaat 41 - 50 van 54 resultaten

 • Woo-verzoek indienen

  De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. De gemeente geeft op verschillende manieren informatie over gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Op overheid.nl vindt u de meeste beleidsdocumenten en verordeningen. Maar ook via het raadsinformatiesysteem ibabs kunt u informatie inzien over besluiten van het college en de raad. Toch kan het zijn dat u meer informatie wilt hebben. Deze informatie kunt u opvragen via een Woo-verzoek. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, vallen niet onder de Woo en kunnen daarom niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd. De gemeente hoeft de documenten niet te geven als andere belangen belangrijker zijn. Er wordt ook geen informatie gegeven over intern bedoelde opvattingen van ambtenaren. Kijk voor meer informatie over Woo op rijksoverheid.nl. Wet open overheid Met ingang van 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), waarin de regels voor passieve openbaarmaking waren vastgelegd, of met andere woorden het voldoen aan informatieverzoeken van burgers of organisaties. Nieuw is dat de Woo ook actieve openbaarmaking verplicht stelt. Daarvoor moet de gemeente een openbaarmakingsportaal gebruiken, wij hebben gekozen voor Ibabs voor de Woo-verzoeken. Via onderstaande knop kunt u lezen welke verzoeken wij hebben binnen gekregen en hoe wij hierop hebben besloten.  Bekijk de Woo-verzoeken en -besluiten via kaagenbraassem.bestuurlijkeinformatie.nl Woo-verzoek of informatieverzoek Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten die de verzoeker openbaar gemaakt wil hebben voor iedereen. Hier gelden strenge regels voor de afhandeling, en een positief besluit leidt ertoe dat de documenten voor iedereen openbaar zijn. Daardoor duurt het werk aan een Woo-verzoek langer dan een informatieverzoek. Als het gaat om informatie voor uw eigen gebruik, dan kunt u een informatieverzoek doen. Daarbij worden de stukken niet openbaar voor iedereen. Voordat u een Woo-verzoek overweegt in te dienen, adviseren wij u daarom eerst een informatieverzoek in te dienen via ons contactformulier. Voorwaarden Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden: een verzoek gaat over een bestuurlijke aangelegenheid, dus iets wat gaat over beleid van de gemeente, en moet gaan om documenten of informatie waar het bestuursorgaan over beschikt het gaat om informatie die is vastgelegd, waarbij het niet uitmaakt op welke wijze de vastlegging heeft plaatsgevonden. Kosten Een Woo-verzoek indienen is gratis. Als u er voor kiest om kopieën van de door u opgevraagde stukken per post toe te laten sturen, dan betaalt u hiervoor een vergoeding. Woo-verzoek aanvragen Via onderstaande knop kunt u een Woo-verzoek indienen. Woo-verzoek via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD of eHerkenning. U kunt bijlagen van maximaal 5 MB meesturen. U kunt een Woo-verzoek ook schriftelijk indienen. Stuur deze naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2370 AA in Roelofarendsveen. Let erop dat u naast uw gegevens ook een handtekening zet. Vermeld op uw aanvraag: reden van de aanvraag omschrijving van het verzoek (geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen). U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Deze termijn kan eventueel met 2 weken worden verlengd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt. Aanvraag informatieverzoek Voor informatie voor uw eigen gebruik, waarbij de stukken niet voor iedereen openbaar worden, kunt een informatieverzoek indienen via ons contactformulier.   Meer informatie  Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen over Woo op rijksoverheid.nl.   Contactpersoon U kunt ook met de Woo – contactpersoon van de gemeente bellen via 071 332 72 72 of vragen stellen via ons contactformulier.

 • Bibob, integriteitsbeoordeling

  De Wet Bibob heet voluit ‘Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’. De gemeente kan een onderzoek doen naar de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob onderzoek.  Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert met het verlenen van vergunningen of het verstrekken van opdrachten. Op die manier beschermt de gemeente de integriteit van het openbaar bestuur. De gemeente doet bij de Bibob-toets eigen onderzoek maar kan ook nader advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob. Het Bibob-onderzoek kan ook op een later moment plaatsvinden. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen, de aanbesteding al heeft gewonnen of de vastgoedtransactie al bent aangegaan. Wijzen de onderzoeksresultaten op het vermoeden van misbruik van de gevraagde gemeentelijke toestemming of medewerking, dan kan de gemeente de vergunning of opdracht weigeren, intrekken of ontbinden. Branches De gemeente kan het Bibob-onderzoek in de volgende braches de Wet Bibob toepassen: aanbestedingen bouwvergunningen horeca seksinrichtingen inclusief escortbedrijven smart-grow en headshops vastgoed Aanvraag Wij vragen u eerst het contactformulier in te vullen onder vermelding van 'Bibob onderzoek'. Wij nemen telefonisch contact met u op en sturen u de benodigde formulieren na uitleg over het invullen.. Vult u de vragenlijst niet goed in, dan heeft dat gevolgen voor uw vergunning. Wetgeving Wet Bibob op Overheid.nl Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) in de gemeente Kaag en Braassem op Overheid.nl Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) gemeente Kaag en Braassem op Overheid.nl

 • Bereid u voor op mogelijke risico’s

  Bereid u voor op mogelijke risico’s zoals uitval van gas, water en stroom, extreem weer, gevaarlijke stoffen, natuurbranden en overstromingen. Kijk voor alle informatie op de website van Veiligheidsregio Hollands Midden. Volg bij een incident of crisis de informatie van de Veiligheidsregio via de website van Veiligheidsregio Hollands Midden. Risico Benieuwd naar de verschillende gevaren bij u in de buurt, kijk dan op de risicokaart. Als de sirene gaat Elke 1e maandag van de maand test Nederland om 12.00 uur de sirenes. Gaat de sirene op een andere dag of tijdstip? Dan is er echt iets aan de hand. Doe dan het volgende: Ga direct naar binnen. Sluit deuren en ramen om eventuele schadelijke gassen buiten te houden. Zet radio of tv aan. U volgt de actuele situatie via OmroepWest.nl. Op de radio is de frequentie 89.3 op de FM-zender. Via DAB+ ontvangt u Omroep West via kanaal 8A, (195.936 MHz). Of luister Omroep West via de app. Volg de instructies altijd goed op. Volg onze berichtgeving. Als u een bericht krijgt van NL Alert NL Alert is een alarmmiddel van de overheid voor de mobiele telefoon. Met een tekstbericht informeert de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie. In het bericht staat precies wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.  Op de website van NL-Alert leest u er meer over. Burgernet Burgernet wordt ingezet als er een duidelijk signalement is bij diefstal, beroving of vermist persoon; www.burgernet.nl is een samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie. 

 • Standplaats, aanvraag

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg. Let op: voor het innemen van een standplaats voor koek en zopie op de schaatsbaan en/of langs het ijs heeft u geen vergunning nodig van de gemeente. Wel moet u zich houden met een aantal specifieke regels. Voorwaarden Wilt u koek en zopie verkopen langs het ijs? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U houdt zich wel aan deze specifieke regels: u heeft toestemming nodig van de eigenaar van de grond / het water (indien noodzakelijk) u ruimt eventueel verspreid afval op (en voert het af) u verkoopt geen alcoholhoudende dranken. Kosten De kosten worden jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt in de Verordening Marktgeld op Overheid.nl. Indien u in aanmerking komt voor een standplaats betaalt u: geldig voor een dag € 24,45 geldig voor een week € 31,85 geldig voor en maand € 40,50 geldig voor een jaar € 161,70 geldig voor vijf jaar of langer  € 354,90 Daarnaast kunnen er precariokosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van gemeentegrond. Deze tarieven kunt u vinden in de verordening precariobelasting op overheid.nl. Aanvraag Bij uw aanvraag moet u aangeven: waar u standplaats wilt op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen. Tevens dient u als bijlage toe te voegen: een situatietekening van de gewenste standplaats uw geldige legitimatiebewijs een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel een bewijs van een afgesloten WA bedrijfsverzekering.  Standplaatsvergunning aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl. U logt in met eHerkenning.

 • WOZ-waarde

  In de Wet waardering onroerende zaken (www.waarderingskamers.nl) is geregeld hoe de waarde van uw woning wordt bepaald. Met de WOZ-waarde berekent de gemeente de onroerendezaakbelasting (OZB). Waardepeildatum Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het bedrag dat uw onroerende goed zou opbrengen op een bepaalde datum, de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor 2024 is dat dus 1 januari 2023. Waardebepaling woning De WOZ-waarde wordt vastgesteld op het hoogste bedrag dat een bieder zou willen betalen onder de beste verkoopomstandigheden. Dit wordt de waarde in het economische verkeer genoemd. Ook als uw woning niet is verkocht, wordt de waarde op die manier bepaald. Uw woning wordt vergeleken met verkochte woningen. Deze woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen. De woningen die als onderbouwing van de waarde van uw woning zijn gebruikt, staan in het taxatieverslag. De WOZ-waarde bestaat uit verschillende onderdelen: de waarde voor de woning, de grond en de bijgebouwen (bijvoorbeeld garage, berging, dakkapel). De waarde van de grond wordt getaxeerd met een kavelmodel (ook wel grondstaffel genoemd). Vanaf 2022 is de berekening van de WOZ-waarde van woningen veranderd. Dat komt door een wettelijke aanpassing. Bij het berekenen van de waarde gaat het niet meer om de inhoud (m3) maar om de gebruiksoppervlakte (m2). Zie ook de Veel gestelde vragen WOZ.  WOZ-waardeloket voor woningen Wilt u de WOZ van uw woning vergelijken met die van andere woningen? Kijk dan op www.wozwaardeloket.nl. Daar vindt u de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland. Ook vindt u er de gebruikersoppervlakte, het bouwjaar vanuit de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), een kaart en een luchtfoto. Controle objectgegevens WOZ U heeft een brief ontvangen met het verzoek om de objectgegevens van uw woning te controleren en eventueel aan te vullen. Deze informatie heeft de gemeente nodig om elk jaar de WOZ-waarde van woningen en andere onroerende zaken vast te stellen. U kunt hier inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord die in de brief vermeld staan. Controleer uw objectgegevens Let op: zorg ervoor dat u uw gegevens bij de hand heeft van de voorlopige koopakte, Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) taxatierapport en verkoopinformatie. Waardebepaling bedrijf (niet-woning) In de Wet WOZ is geregeld hoe de waarde van uw bedrijf (niet-woning) wordt bepaald. Kantoren en winkels (courante niet-woningen). Kantoren en winkels worden courante niet-woningen genoemd, omdat deze panden worden verkocht en verhuurd. Om de waarde te bepalen wordt de huurwaarde kapitalisatiemethode gebruikt. De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit beschikbare marktinformatie. Hiervoor wordt van een verkochte niet-woning de huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de verkoopprijs door de totale huurwaarde gedeeld, dit is de kapitalisatiefactor. Deze factor wordt, na eventuele correcties, ook gebruikt voor vergelijkbare objecten. De huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor staan vermeld in het taxatieverslag. Op het taxatieverslag treft u ook de adresgegevens, kadastrale percelen, indeling, marktgegevens en voorzieningen aan. Scholen, sportgebouwen en ziekenhuizen (incourante niet-woningen). Scholen, sportgebouwen en ziekenhuizen worden incourante niet-woningen genoemd. Niet voor alle soorten bedrijven zijn verkoop-/verhuurgegevens voor handen. Het bepalen van de waarde in het economische verkeer is voor dat soort objecten daarom moeilijk of onmogelijk. In dat geval wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde berekend. Bij de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt de waarde van de opstallen en de grond apart gewaardeerd. De waarde van de opstallen wordt berekend door de actuele bouwkosten (inclusief inrichtingskosten en bijkomende kosten) te corrigeren voor de technische veroudering en eventueel functionele veroudering. De technische veroudering is gebaseerd op de verstreken en resterende gebruiksduur en de restwaarde. Functionele veroudering gaat bijvoorbeeld over de mate waarin het gebouw nog voldoet aan de functie waarvoor het oorspronkelijk is gebouwd. Voor het bepalen van de grondwaarde wordt uitgegaan van de investering die gedaan moet worden om een vergelijkbaar perceel grond met die bestemming op die locatie aan te kopen. Vragen over WOZ waarde Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u naast de veelgestelde vragen een andere vraag, bijvoorbeeld over het kavelmodel of wilt u de waardebepaling met een taxateur bespreken? Of denkt u dat er een fout is gemaakt? Neem dan contact op met één van de taxateurs door een mail te sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of vul een formulier in via wozloketalphenaandenrijn.nl of bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek ‘Alphen aan den Rijn’ in). Vaak is een officieel bezwaar niet nodig. Tips U leest meer over de Wet WOZ op Waarderingskamer.nl en op WOZdatacenter.nl.

 • Melding, klacht of tip

  Heeft u een melding over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Geef het door! Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving. Maak een melding via www.fixi.nl/kaag-en-braassem of de Fixi-app. De app kunt u downloaden in de App Store of Play Store.  Maak een melding op www.fixi.nl/kaag-en-braassem  Wat kunt u melden Afvaldumping, afvalzakken naast de container of in het openbaar gebied. Let op: voor meldingen over afvalinzameling en afvalcontainers kunt u terecht bij Cyclus. Lachgascilinders. Losliggende putdeksels, beschadigingen zoals aan straatmeubilair, speeltoestellen en verkeersborden, losgescheurde takken of omgevallen boom in de berm (is er acuut gevaar voor mens of dier, bel dan 112). Ongedierte in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld ratten, wespennesten en processierupsen, dode dieren langs de kant van de weg of in water (vermijd contact vanwege mogelijk botulisme (rivm.nl) of vogelgriep (rijksoverheid.nl). Verstopping van gemeenteriolering of straatkolken. Zo maakt u een melding Geef de locatie zo duidelijk mogelijk door, voer de straatnaam en huisnummer in of geef deze aan op de kaart. Kies een categorie voor de melding en omschrijf het probleem. U kunt ook een foto toevoegen. Kies of de melding zichtbaar moet zijn op de openbare kaart; deelt u de melding dan kunnen anderen ook zien dat er al een melding is gemaakt. Vul uw gegevens in of log in met uw Fixi-account. U wordt dan op de hoogte gehouden van de afhandeling van de melding. Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar. Anoniem melden kan ook. Verstuur uw melding. Bijzonderheden Is er acuut gevaar voor mens en/of dier, bel dan 112. Bel bij geen spoed, wél politie 0900-8844. Is het niet acuut en heeft u de brandweer nodig, bijvoorbeeld wanneer een boom over de openbare weg dreigt te vallen, bij losgeraakte dakbedekking of gevelplaten of bij risico op kortsluiting of brand, bel dan de brandweer via 0900-0904. Weet u niet zeker of het gaat om een dringende melding of niet? Kijk dan op www.brandweer.nl/storm-en-wateroverlast. Heeft u een vraag of melding over de inzameling van afval of over een kapotte of volle) afvalcontainer, neem dan contact op met Cyclus, telefonisch via 0182 547500 of e-mail info@cyclusnv.nl of maak een melding via de website cyclusnv.nl. Wanneer u ziet dat een lantaarnpaal niet werkt, kunt u dit doorgeven aan Van Vuuren Elektrotechniek BV via email kaagenbraassem@vuuren.nl of telefonisch 0251-229119 (op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur direct contact; daarbuiten: keuze optie 2). Storingen en schades aan provinciale lichtmasten en verkeerslichten (N207, N445, N446) kunt u melden via het telefoonnummer 070 4416611 of via de website www.zuid-holland.nl. Storing van een laadpaal kunt u telefonisch doorgeven via het storingsnummer van beheerder ENGIE 088 – 369 29 14; meld hierbij ook het EVB-P-nummer dat op de laadpaal staat. Schade aan bushokjes kunt u doorgeven aan Global via de website van Global. Dit bedrijf gaat over het onderhoud van bushaltes. Vermoeden van ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel, hennepteelt en drugslaboratoria, illegale prostitutie, malafide bedrijven en horeca, mensenhandel, vastgoedfraude of geld witwassen kunt u doorgeven via de webpagina Vermoeden ondermijning. Op de webpagina zwerfdieren leest u wat u kunt doen als u een dier hebt gevonden of kwijt bent. U kunt geen melding maken over hondenoverlast; door middel van handhaving willen wij hondenoverlast voorkomen . Ervaart u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving,  zoals geluids- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Maak dan een melding bij via de website van Omgevingsdienst West-Holland. Overlast vliegtuiglawaai kunt u online doorgeven op bezoekBAS.nl. Voor ongedierte op uw terrein bent u zelf verantwoordelijk. Wilt u weten op welke manier u ongedierte op uw terrein kunt bestrijden of bij wie u terecht kunt om het te laten bestrijden, kijk dan op de website Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagement Bedrijven.  Heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of bel met 030 634 57 56. Calamiteit buiten kantoortijden Buiten kantoortijden kunt u voor ernstige storingen en calamiteiten in de openbare ruimte die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bellen met het storingsnummer 06 51 50 85 63.

 • Inrit of uitrit aanleggen

  Als u een in- of uitrit wilt aanleggen naar een garagebox, berging of parkeerplaats op uw eigen terrein, heeft u hiervoor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘uitrit’ nodig. Ook voor een tijdelijke uitrit heeft u een uitritvergunning nodig. Wilt u weten of uw plan haalbaar is? Dan adviseren wij u om een vooroverleg (principeverzoek) in te dienen, vóórdat u de officiële aanvraag doet. Wij kunnen dan beoordelen of uw plan haalbaar is, welke procedure u verder moet doorlopen en welke documenten u dan moet aanleveren. U komt er dan achter of het nut heeft om een omgevingsvergunning aan te vragen. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten moet maken bij een officiële aanvraag. U kunt via deze webpagina op onze website een vooroverleg aanvragen. Voorwaarden Of u een omgevingsvergunning krijgt, hangt af van de volgende zaken: bruikbaarheid van de weg veilig en doelmatig gebruik van de weg bescherming van het aanzien van de omgeving bescherming van de groenvoorziening in de gemeente. Op basis hiervan kan de gemeente een vergunning toestaan of weigeren. Wilt u bijvoorbeeld een uitrit aanleggen en aansluiten op een drukke hoofdweg? Dan weigert de gemeente uw vergunning waarschijnlijk vanwege de verkeersveiligheid. De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, behalve als het om een tijdelijke uitrit gaat, voor bijvoorbeeld een bouwterrein. Voor een tijdelijke uitritvergunning gelden dezelfde regels als voor een permanente vergunning. Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket Via het het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. U meldt daarmee bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Als bijlage stuurt u een situatie- en ontwerptekening van de uitrit mee. Deze tekeningen zijn belangrijk voor de beoordeling van de uitrit. U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Normaal gesproken krijgt u binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt. Krijgt u de vergunning? Dan legt de gemeente meestal de in- of uitrit aan De gemeente maakt een offerte voor de kosten van de aanleg van de in- of uitrit. Ze voert zelf de aanleg van de in- of uitrit uit, voor zover deze op de openbare weg ligt. Ook de eventuele wijzigingen aan de in- of uitrit worden door de gemeente uitgevoerd. Een afspraak maken Wilt u meer informatie over het aanvragen van een in- of uitritvergunning of advies over uw specifieke situatie? Neem dan contact op via ons contactformulier. Wilt u dat wij een uitrit toetsen aan de regels? Vraag dan een vooroverleg aan. contactformulier via onlineregelen.kaagenbraassem.nl

 • Briefadres

  Heeft u geen woonadres? Dan kunt u zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op een briefadres. U woont hier niet, maar uw post wordt hier naartoe gestuurd. Voorwaarden U kunt een briefadres nodig hebben als: U geen (vast) woonadres hebt en daarom geen post kunt ontvangen. Dit is bijvoorbeeld als u: schipper of kermisexploitant bent in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit Dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is. Uw briefadres is een woning. Een postbus of bedrijfsadres is geen briefadres. Aanvragen en meenemen Aanvraag Wanneer u een briefadres wilt, doet u hiervoor aangifte bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Maak telefonisch een afspraak. Meenemen Als u een briefadres wilt aanvragen, neemt u in ieder geval mee: Uw geldige identiteitsbewijs. Bewijsstukken die laten zien dat u een goede reden heeft om een briefadres aan te vragen.

 • Afmeren Koppoellaan, Rijpwetering

  Borden op de kade Deze kade is met name bedoeld voor het afmeren door recreanten en bezoekers van Rijpwetering, om bijvoorbeeld naar de plaatselijke horeca te gaan. De afmeervakken zijn met borden op de kade aangegeven. Verplaatsingen van het vaartuig langs deze oever onderbreken de tijdsduur niet. Vak A ter hoogte van Koppoellaan 21 tot en met Koppoellaan 12 is bedoeld voor passanten die korter dan 12 uur afmeren, vaartuig maximaal 10,00 lengte; Vak B ter hoogte van Koppoellaan 12 tot en met Koppoellaan 7 is bedoeld voor houders van de gemeentelijke ontheffingen Vak C ter hoogte van Koppoellaan 7 tot en met Koppoellaan 3 is bedoeld voor passanten die maximaal 24 uur aanwezig mogen zijn, vaartuig maximaal 10,00 lengte. U vindt het Aanwijzingsbesluit Afmeren Koppoelloen Rijpwetering met bijlage op Overheid.nl. Permanente ontheffing afmeren pleziervaartuig Koppoellaan Rijpwetering Alleen bewoners van de Koppoellaan kunnen een ontheffing aanvragen voor een persoonsgebonden permanente ligplaats voor een pleziervaartuig, met de volgende voorwaarden: de lengte van het vaartuig niet langer is dan 6 meter het vaartuig niet hoger is dan 50 cm boven de kade het maximaal aantal af te geven ontheffingen is 1 per perceel. Reden van deze voorwaarden is om een goed zicht op het water te behouden en de mogelijkheden voor passerende recreanten om aan te meren te waarborgen. Kosten De kosten zijn € 69,05 voor het in behandeling nemen. U betaalt met iDeal. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten verbonden aan een vignet. Voor het vignet ontvangt u jaarlijks een rekening van € 27,50. Permanente ontheffing aanvragen Bij deze aanvraag tot ontheffing moet als bijlage worden toegevoegd: een duidelijke (kleuren)foto van het pleziervaartuig. Afmeerregeling Koppoellaan ontheffing permanente ligplaats via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via DigiD.

 • Roerende zaakbelasting (RZB)

  Eigenaren en gebruikers van verplaatsbare woon- en bedrijfsruimten die op een vaste plaats liggen of staan betalen roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting. Deze ruimten worden permanent als woning of bedrijfsruimten gebruikt. Bijzonderheden De eigenaar van een roerende woonruimte ontvangt de aanslag roerende woonruimtenbelasting. Voor roerende bedrijfsruimten bestaan er twee tarieven: een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting. Voor allebei geldt dat de toestand op 1 januari bepalend is. Sinds 2010 wordt een woonboot in de gemeente Kaag en Braassem gezien als roerende zaak. Hierdoor vallen de meeste woonboten onder de roerende zaakbelasting. Een woonboot wordt gezien als onroerende zaak als het duurzaam met de wal is verbonden. Kosten De kosten vindt u in het overzicht van de geldende belastingtarieven. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in). Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl.