Zoekresultaat 1 - 10 van 55 resultaten

 • Kabels en leidingen aanleggen en beheren in of bij provinciale (vaar)weg

  Als u kabels of leidingen wilt aanleggen, onderhouden of verwijderen in, onder, langs of boven een provinciale weg of vaarweg, dan heeft u daarvoor toestemming nodig. U moet een melding doen of u moet een omgevingsvergunning aanvragen. U doet uw verzoek bij de eigenaar of beheerder van de (vaar)weg.

  U doet een melding als u onder, boven of dicht bij een provinciale (vaar)weg aanlegt, wijzigt of verwijdert:

  • een huisaansluiting met bijbehorende leidingen
  • leidingen en kabels voor telecommunicatie
  • laag- en middenspanning elektriciteitskabels

  In alle andere gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen wanneer u kabels of leidingen wilt aanleggen, wijzigen of verwijderen in, onder, langs of boven een provinciale (vaar)weg.

  De provincie voert soms werkzaamheden uit waarvoor er kabels of leidingen worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft dan misschien recht op een vergoeding. De vergoeding is onder andere afhankelijk van de tijd dat de kabels of leidingen er al liggen.

 • Geluidproductieplafond industrieterrein opvragen

  Uw bedrijf kan alleen een omgevingsvergunning voor het milieu krijgen als het bedrijf niet te veel geluid maakt.

  De gemeente of provincie stelt voor een industrieterrein vast hoeveel geluid er mag zijn. Dit is het geluidproductieplafond (gpp). Het gpp geldt op de geluidreferentiepunten. Die liggen op een afstand van 50 m tot 500 m van de grens van het industrieterrein.

  Heeft u een bedrijf dat veel geluid produceert? U meet dan het geluid van uw bedrijf op het dichtstbijzijnde geluidreferentiepunt. Als het niet te hard is, dan voldoet u aan de regels.

  Gaat u beginnen met een nieuwe activiteit? Reken dan het geluidniveau op het geluidreferentiepunt uit. Deze informatie kunt u gebruiken bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning.

  Tot 1 januari 2007 voerde de provincie het beheer over alle in Zeeland gelegen industrieterreinen. Met de wijziging van de Wet geluidhinder op 1 januari 2007 wordt het beheer over de niet-regionale industrieterreinen gefaseerd overgedragen aan de gemeenten. Het beheer van de regionale industrieterreinen blijft bij de provincie. Ook zal het beheer van niet-regionale industrieterreinen waar voornamelijk provinciale inrichtingen zijn gelegen bij de provincie blijven.

 • Vaststelling grens bebouwde kom

  Op grond van de Wegenwet kan de provincie besluiten grenzen van een bebouwde kom vast te stellen en waar nodig te herzien. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan of als bouwwerkzaamheden daartoe aanleiding geven.

  De bebouwde kom is aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan er ook bij horen.

 • Inzage provinciaal inpassingsplan

  Als het gaat om dingen die voor de hele provincie belangrijk zijn, kan de provincie voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassingsplan maken. Een provinciaal inpassingsplan kunt u vergelijken met een omgevingsplan in een gemeente. De provincie moet dit aan de gemeenteraad van de betrokken gemeente(n) laten weten. De gemeente mag dan niet langer voor dat grondgebied regels in het omgevingsplan maken.

  Voor het inpassingsplan neemt de provincie eerst een voorbereidingsbesluit. Dit besluit staat 6 weken lang op de website van de provincie. Daarna maakt de provincie een ontwerpinpassingsplan. Iedereen heeft het recht om het ontwerpinpassingsplan te bekijken en hierop te reageren tijdens de inzageperiode van 6 weken. De provincie maakt deze inspraakprocedure bekend op de website en het staat ook in de Staatscourant. Ook als de provincie geen voorbereidingsbesluit heeft genomen, laat zij weten dat ze een inpassingsplan gaat maken.

  U kunt het ontwerpinpassingsplan 6 weken lang bekijken:

  • op de website van de provincie
  • op de website Ruimtelijkeplannen.nl
  • op het provinciehuis

  Als u het aan de provincie vraagt, kunt u de stukken ook buiten kantooruren bekijken of uitleg krijgen in een gesprek.

 • Ontheffing voorschriften zwembad

  Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing schriftelijk aanvragen bij RUD Zeeland.

 • Ontheffing voor bijzonder transport over een provinciale weg aanvragen

  Er gelden regels voor het vervoer van goederen over de weg. Daarin staat hoe hoog, lang, breed en zwaar de lading mag zijn die u vervoert. Wilt u grotere of zwaardere goederen vervoeren? Dan heeft u een ontheffing voor exceptioneel transport nodig. Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

  • incidentele ontheffing
  • jaarontheffing
  • LZV-ontheffing
  • landbouwontheffing

  De provincie Zeeland heeft de ontheffingverlening voor exceptionele transporten over de provinciale wegen sinds 2003 overgedragen aan de RDW. De provincie vervult hierbij nog wel een adviserende rol. Zij behandelt alleen nog rechtstreekse aanvragen voor ontheffingen van landbouwvoertuigen (gecombineerde ontheffing voor provinciale- en waterschapswegen). Alle andere verzoeken dienen te worden ingediend bij de RDW.

 • Omgevingsvergunning water

  Voert u een activiteit uit zoals lozen of pompen in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is het vaak voldoende om hiervan een melding te doen. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een omgevingsvergunning water nodig. Dit noemen we ook wel een omgevingsvergunning wateractiviteit. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning water nodig is, zijn:

  • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier)
  • het onttrekken van grote hoeveelheden grondwater voor industrieel gebruik
  • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk)

 • Ongewoon voorval melden

  In uw bedrijf kunnen zich ongewone voorvallen voordoen. Dit zijn gebeurtenissen die afwijken van de normale activiteiten van het bedrijf en waardoor milieuschade buiten het bedrijf ontstaat of kan ontstaan. Bijvoorbeeld branden, explosies, ongelukken of storingen in voorzieningen of in het productieproces.

  U neemt dan meteen geschikte maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen of die zo klein mogelijk te houden. Ook kijkt u hoe u kunt zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.

  U meldt het ongewone voorval bij de provincie zodat de provincie:

  • mogelijke gevolgen van het voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kan brengen
  • de mogelijke gevolgen zo klein mogelijk kan houden
  • door de registratie van ongewone voorvallen processen en installaties binnen bedrijven beter gaat begrijpen

  Ook als er een ongewoon voorval voordoet bij een van de volgende activiteiten moet u dit melden:

  • ongewoon voorval bij een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een lokale spoorweg
  • ongewoon voorval bij een flora- en fauna-activiteit
  • ongewoon voorval bij een Natura2000-activiteit
  • ongewoon voorval bij het bieden van gelegenheid tot zwemmen of baden in een badwaterbassin
  • opxngewoon voorval bij het vellen en beheren van houtopstanden

  Is er door het voorval direct gevaar voor de gezondheid van mensen? Of zijn er meteen grote gevolgen voor het milieu? Dan stopt u ook alle activiteiten van uw organisatie of een deel daarvan.

 • Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen

  Als u deelneemt aan het verkeer, moet u zich aan de verkeersregels houden. De verkeersregels die gelden op de openbare weg staan in de Wegenverkeerswet 1994.

  Wilt u ontheffing van een verkeersregel uit de Wegenverkeerswet? Omdat u een evenement organiseert, werkzaamheden moet uitvoeren of omdat de taxi op een busbaan moet rijden? Dan vraagt u deze ontheffing aan bij de beheerder van de weg. U krijgt van de beheerder dan toestemming om bijvoorbeeld met een tractor op het fietspad te rijden.

  Meestal is de wegbeheerder het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente. Wilt u ontheffing krijgen van regels uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens? Dan vraagt u dit aan bij Rijkswaterstaat of het CBR.

 • Actieplan geluid

  Als u dicht bij een drukke provinciale weg, spoorweg of regionale luchthaven woont, kunt u daarvan geluidsoverlast hebben. Ook een school of ziekenhuis kan last hebben van het geluid. De provincie stelt elke 5 jaar een actieplan geluid vast waarin het geluidsbeleid staat. Dit beleid gaat over de geluidsbelasting van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens die de provincie beheert.

  Een actieplan geluid bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen kan het actieplan bekijken.

  In een actieplan geluid staat onder andere:

  • een samenvatting van het plan
  • een beschrijving van de wegen, spoorwegen en luchthavens (geluidsbronnen)
  • het aantal bewoners dat last heeft van een geluidsbron
  • belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de geluidshindersituatie
  • het geluidsbeleid voor de komende 5 jaar
  • een evaluatie van het vorige actieplan
  • financiële informatie
  • de reactie van de provincie op de meningen over het ontwerp-actieplan

  De bescherming van stille gebieden is een verplicht onderdeel van het geluidsbeleid. Dit zijn speciaal door de provincie aangewezen gebieden met een lagere geluidsbelasting dan andere gebieden.