Zoekresultaat 1 - 10 van 114 resultaten

 • Inzet BIBOB-instrumentarium bij vergunningen ex artikel 8.1 Wet Milieubeheer

  De provincie Zeeland kan de aanvrager of de houder van een milieuvergunning ex artikel 8.1 Wet milieubeheer verzoeken een vragenformulieren in te vullen op basis waarvan de provincie aan de hand van indicatoren beoordeeld wordt of er aanleiding bestaat om een advies bij het bureau BIBOB te vragen.

  Verklaring bij een aanvraag
  De provincie Zeeland heeft ervoor gekozen een bedrijf in de afvalbranche bij iedere aanvraag van een milieuvergunning te verzoeken om een dergelijk vragenformulier in te vullen. Ten aanzien van overige aanvragers geldt dat de provincie ervoor kan kiezen dit verzoek te doen, indien informatie van handhaving of indicaties die zij krijgt bij de aanvraag daartoe leidt. Ook kan in alle gevallen op basis van een advies van het Openbaar Ministerie een BIBOB-intake gestart worden.

  Verklaring voor een houder van een milieuvergunning
  Aan een drijver van een inrichting die over een geldende vergunning beschikt, kan een verzoek worden gedaan om de vragenformulieren in te vullen. Dit kan uiteindelijk resulteren in een adviesaanvraag bij het bureau BIBOB en een intrekkingsprocedure van de vergunning. Gelet op het ingrijpende karakter van dit instrument zal hier in beginsel terughoudend mee omgegaan worden. Een voorbeeld wanneer een dergelijke procedure opgestart zal worden is na een concreet advies van de BIBOB Officier van justitie.

 • Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

  Als u op de hoogte bent van verontreiniging van de bodem of de oever van een oppervlaktewater, meld dit zo snel mogelijk aan de beheerder van het water.
  Veroorzaakt u deze verontreiniging? Dan bent u verplicht alle maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting te voorkomen of te beperken.

 • Provinciale besluiten, inzage

  Iedereen die dat wil, mag besluiten van het provinciaal bestuur met algemeen verbindende voorschriften inzien. Dit is gratis. U kunt de stukken bekijken via internet, op het provinciehuis of op een andere door de provincie te bepalen plaats. U kunt een afschrift van de provinciale besluiten tegen betaling aanvragen.

 • Bibob-onderzoek

  Met een Bibob-onderzoek controleert de provincie de achtergrond van uw bedrijf. De provincie onderzoekt dan de integriteit van uw bedrijf, dus of uw bedrijf eerlijk en betrouwbaar is. Bijvoorbeeld of uw bedrijf betrokken is geweest bij fraude. De provincie controleert ook de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

  De provincie kan een onderzoek doen als u:

  • een vergunning of subsidie aanvraagt
  • zich inschrijft voor een opdracht van de overheid (een aanbesteding)
  • vastgoed koopt van of verkoopt aan de provincie

  Met dit onderzoek wil de provincie voorkomen dat iemand bijvoorbeeld een vergunning misbruikt voor criminele activiteiten. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld.

  De provincie kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u een opdracht van de overheid gekregen heeft.

  Heeft de provincie na het eigen onderzoek nog twijfels? Dan vraagt de provincie het Landelijk Bureau Bibob om hulp. Zij doen een eigen onderzoek naar uw bedrijf en de betrokken personen.

  Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de provincie uw vergunning, subsidie, opdracht of transactie weigeren of intrekken. Een negatief Bibob-advies blijft 5 jaar geldig.

 • Geluidproductieplafond industrieterrein opvragen

  Uw bedrijf kan alleen een omgevingsvergunning voor het milieu krijgen als het bedrijf niet te veel geluid maakt.

  De gemeente of provincie stelt voor een industrieterrein vast hoeveel geluid er mag zijn. Dit is het geluidproductieplafond (gpp). Het gpp geldt op de geluidreferentiepunten. Die liggen op een afstand van 50 m tot 500 m van de grens van het industrieterrein.

  Heeft u een bedrijf dat veel geluid produceert? U meet dan het geluid van uw bedrijf op het dichtstbijzijnde geluidreferentiepunt. Als het niet te hard is, dan voldoet u aan de regels.

  Gaat u beginnen met een nieuwe activiteit? Reken dan het geluidniveau op het geluidreferentiepunt uit. Deze informatie kunt u gebruiken bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning.

  Tot 1 januari 2007 voerde de provincie het beheer over alle in Zeeland gelegen industrieterreinen. Met de wijziging van de Wet geluidhinder op 1 januari 2007 wordt het beheer over de niet-regionale industrieterreinen gefaseerd overgedragen aan de gemeenten. Het beheer van de regionale industrieterreinen blijft bij de provincie. Ook zal het beheer van niet-regionale industrieterreinen waar voornamelijk provinciale inrichtingen zijn gelegen bij de provincie blijven.

 • Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

  Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is voor:

  • boeren
  • natuur- en landschapsorganisaties
  • overheden, waaronder waterschappen en samenwerkende organisaties

  U kunt een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector. U kunt ook activiteiten aanvragen zoals trainingen en workshops.

 • Verkeersbesluit, verzoek

  In verkeersbesluiten staan regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Iedereen mag een verzoek tot een verkeersbesluit indienen. Denkt u hierbij aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Meestal vraagt de beheerder van de weg om de verkeersbesluiten. Ook u kunt een verzoek indienen. Als een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager.

 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie

  Agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deze subsidieaanvraag heet een gebiedsaanvraag.

  Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband tussen boeren en andere beheerders van landbouwgrond.

  De subsidie is geldig voor een periode van 6 jaar.

 • Activiteiten uitvoeren in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied

  De gebieden waar ons drinkwater vandaan komt, moeten schoon blijven. Ook de gebieden eromheen moeten schoon blijven. Daarom gelden er regels voor activiteiten in deze gebieden.

  In gebieden waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt, mogen alleen activiteiten plaatsvinden die daarmee rechtstreeks te maken hebben. Alle andere activiteiten zijn verboden.

  In de gebieden eromheen mogen ook andere activiteiten plaatsvinden, maar deze mogen de zuiverheid van het grondwater niet bedreigen. U mag in deze gebieden bijvoorbeeld niet:

  • stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen
  • installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen
  • ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen

  Hiervoor kunt u een omgevingsvergunning aanvragen of vooraf een melding doen. De provincie weet of alleen een melding voldoende is of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  In de vergunning staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder omgevingsvergunning of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

 • Financiële stukken provincie, inzage

  De financiële stukken van de provincie zijn openbaar. Financiële stukken zijn bijvoorbeeld:

  • de programmabegroting
  • het jaarverslag
  • de jaarrekening

  Iedereen kan deze stukken inzien. De provincie maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer de stukken beschikbaar zijn. Op verzoek liggen de stukken ter inzage in het provinciehuis. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken.