Zoekresultaat 1 - 10 van 49 resultaten

 • Milieuverslag bedrijven opstellen

  Het  PRTR-verslag is aan de orde voor alle bedrijven waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in Bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden.  Het bevoegd gezag moet toezien op een correcte rapportage door de bedrijven. Het  PRTR-verslag moet u elk jaar voor 1 april indienen via e-MJV.

  Valt uw bedrijf onder de reikwijdte, dan moet u gedurende het jaar onder andere emissies en afvalstoffen registreren. Bedrijven zijn dan verplicht om een meet- en registratiesysteem te hebben (artikel 5.12 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Vervolgens moet u rapporteren over een onderwerp als de hiervoor geldende drempelwaarde uit de stoffenlijst is overschreden. De rapportageonderwerpen in het Integraal PRTR-verslag zijn: emissies naar lucht, water en bodem, afval, energiegebruik, watergebruik, warmteafvoer, warmtekrachtkoppeling, geluid en geur. 

  Voor het opstellen en beoordelen van de rapportage gebruikt u een webapplicatie, het elektronische milieujaarverslag (e-MJV). Dit is geregeld in artikel 10.42a van het Omgevingsbesluit. Meer informatie over het e-MJV is te vinden op de e-MJV website.

 • Geluidsoverlast sportmotoren

  Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de motorsport. Sportmotoren mogen niet meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau. Evenementen, zoals motorsportwedstrijden, op locaties waarvoor geen vergunning is verleend zijn niet toegestaan.

  Het is beperkt mogelijk om ontheffing aan te vragen voor sportterreinen, evenementen en locaties waarbij de geluidnormen uit het Besluit geluidproductie sportmotoren worden overschreden worden. Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning. Locaties zijn bijvoorbeeld motorcrossterreinen voor wedstrijd- of vrijetijdsdoelen.

  Wilt u een evenement organiseren met sportmotoren die meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau? Dan heeft u een ontheffing nodig. U vraagt deze ontheffing aan bij de provincie.

 • Landbouw innovatie, subsidie

  De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één rechtspersoonlijkheid bezit.

 • Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie

  De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de levendigheid in buurten versterken.

 • Besluit over voorschot op uitkering vragen - Voorziening onverwijlde bijstand

  U heeft geld nodig om van te leven. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan duurt het even voordat u geld krijgt. Voor de bijstandsuitkering moet de gemeente eerst uw aanvraag beoordelen. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerst uw aanvraag beoordelen.

  Soms duurt het 4 weken of langer voordat u een besluit krijgt. In die weken moet u ook uw rekeningen betalen en eten kopen. Daarom kunt u een voorschot krijgen. U kunt een voorschot krijgen vanaf 4 weken nadat u de bijstandsuitkering aangevraagd heeft. Dan krijgt u alvast wat geld van de uitkering. Als u de uitkering krijgt, wordt het voorschot er weer vanaf gehaald.

  Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het bedrag te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. De provincie besluit dan of u een voorschot krijgt. Heeft u volgens de provincie gelijk? Dan moet de gemeente of SVB meteen het voorschot geven of verhogen.

 • Hedendaagse cultuur - Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang, subsidie

  Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang een subsidie ontvangen.

 • Eenvoudige bodemverontreinigingen melden

  Tot 1 januari 2024 waren de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en ’s-Hertogenbosch bevoegd gezag Wet bodembescherming. Met de komst van de Omgevingswet vervalt de Wet bodembescherming en zijn de individuele gemeenten het bevoegd gezag over de verontreinigingen in de vaste bodem. Uitzondering hierop zijn de locaties die onder het Overgangsrecht Wet bodembescherming Omgevingswet vallen (zie Notitie overgangsrecht Wet bodembescherming Omgevingswet).

  Onder de Omgevingswet worden bestaande bodemverontreinigingen aangepakt bij ontwikkelingen. De voorgenomen activiteit of gebiedsopgave staat dan voorop, in plaats van de verontreiniging. Het verrichten van de melding en het aanleveren van gegevens en bescheiden voorafgaand aan of na afloop van de activiteit, vindt plaats via het Omgevingsloket.

  Als een bodemsanering wordt uitgevoerd op een locatie die onder het overgangsrecht Wet bodembescherming Omgevingswet valt dan blijft het oude recht gelden. Betreft het bodemsanering in de gemeente Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg of ’s-Hertogenbosch dan moet u deze melden bij de betreffende gemeente. Voor verontreinigingen elders in Brabant is de provincie het bevoegd gezag. De uitvoering gebeurt door de omgevingsdienst. 

  Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier. Zo kunt u de bodemsanering sneller en goedkoper uitvoeren. Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

  • Aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond.
  • Verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks.

  Er zijn 3 eenvoudige saneringen. Het soort sanering hangt af van de verontreinigingssituatie in de bodem. De soorten zijn:

  • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
  • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
  • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels).

 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning
  • waterberging
  • natuurontwikkeling

  U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de activiteit 'Ontgrondingsactiviteit op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier'.

  U moet de omgevingsvergunning voor ontgrondingsactiviteiten altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Wanneer een vrijstelling geldt, ziet u in de vergunningencheck van het Omgevingsloket.

 • Omgevingsvergunning water

  Voert u een activiteit uit zoals lozen of pompen in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is het vaak voldoende om hiervan een melding te doen. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een omgevingsvergunning water nodig. Dit noemen we ook wel een omgevingsvergunning wateractiviteit. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning water nodig is, zijn:

  • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier)
  • het onttrekken van grote hoeveelheden grondwater voor industrieel gebruik
  • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk)

  Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen of een melding moet doen, heeft te maken met waar u gaat werken. Weet u niet zeker waar uw activiteit onder valt? Neem contact op met de provincie of met het waterschap waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

 • Bijdrageregeling Stimulering woningbouw 2023 - Versnelling voorfase woningbouw, subsidie

  Gemeenten kunnen een bijdrage ontvangen voor extra ambtelijke capaciteit om woningbouwplannen in hun gemeente(n) sneller uitvoeringsgereed te krijgen.