Zoekresultaat 11 - 20 van 28 resultaten

 • Subsidieregeling vergroenen tuinen

  Om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen en de biodiversiteit te verbeteren wil de gemeente steen vervangen door groen. Dit doet de gemeente onder de naam Operatie Steenbreek.Operatie Steenbreek is onderdeel van het Klimaatadaptatieplan 2024-2028. Om dit te stimuleren stellen we geld beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling. Inwoners, bedrijven en organisaties binnen Smallingerland kunnen gebruikmaken van deze subsidieregeling.  Waarom steen vervangen door groen? Een groene tuin zorgt voor verkoeling in de zomer; zeker wanneer er bomen in de tuin staan; Een groene tuin houdt water vast tijdens regenval; Een groene tuin kent een grotere variatie aan leefomgevingen en heeft daardoor een positieve invloed op de biodiversiteit; Een groene tuin zorgt voor een betere luchtkwaliteit door de binding van CO2 en fijnstof; Een groene tuin zorgt voor een prettige en ontspannen leef- en werkomgeving. Hoe werkt het Het subsidiebedrag is €10,- per vierkante meter steen met een maximum van €400,- per aanvraag. We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het subsidieplafond per jaar is bereikt, komt de subsidieaanvraag op de reservelijst voor het daaropvolgende jaar. Let op: aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.  Subsidie aanvragen U vult het online formulier in, of haal een aanvraagformulier op bij de balie van het gemeentehuis.Stuur bij uw aanvraag duidelijke foto's mee van uw tuin met daarop het versteende deel dat u gaat vervangen door groen. Subsidie Groene Tuin aanvragen Na de aanvraag Binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag keren wij het subsidiebedrag uit. We controleren steekproefsgewijs op de uitvoering. Voorwaarden U woont of heeft uw bedrijfspand in de gemeente Smallingerland; U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder schriftelijk toestemming van de eigenaar; Het te vergroenen oppervlak is minimaal 5 vierkante meter; U verandert het deel waar de verharding (tegels, beton, asfalt) is weggehaald door (kruidenrijk) gras, bloemen, planten, struiken of bomen; U kunt maximaal één aanvraag indienen. Deze aanvraag heeft betrekking op maximaal één perceel. De toegekende subsidie mag alleen worden gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met het vergroenen van uw tuin.

 • Nieuwe burgemeester Smallingerland

  Burgemeester Jan Rijpstra neemt in november afscheid als burgemeester van Smallingerland. Dat betekent dat er de komende periode een nieuwe burgemeester gezocht gaat worden. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de selectie en voordracht. Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt er een proces met 14 stappen doorlopen. Deze stappen leest u hieronder. We geven steeds aan bij welke stap we op dit moment zijn. Wanneer er extra informatie beschikbaar is, dan zullen we deze ook toevoegen op deze pagina.  Wij zijn nu bij stap 5/6. 1. Vertrouwenscommissie De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Op 6 februari heeft de gemeenteraad hierover vergaderd.  De vertrouwenscommissie doet het voorbereidende werk voor de profielschets gaat de sollicitatiegesprekken voeren  doet de uiteindelijke aanbeveling. 2. Profiel De gemeenteraad stelt een profiel op voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen.  606 inwoners reageerden via een enquête op vragen over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Deelnemers die de enquête invulden, vinden het onder meer belangrijk dat de burgemeester die daadkrachtig is, zich richt op de toekomst, beschermd wat bekend en vertrouwd is en betrokken is bij de inwoners. Deze informatie is meegenomen bij de opstelling van het functieprofiel.  Lees de uitkomsten van de enquête. 3. Commissaris van de Koning Op dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het profiel besproken met drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad besproken. De raad heeft formeel de profielschets vastgesteld.  4. Vacature De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 maart de vacature opengesteld op advies van de commissaris van de Koning. 5. Sollicitatie De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning. De brief moet vóór 2 april bij de commissaris van de Koning zijn. 6. De kandidaten De commissaris van de Koning wint informatie over de sollicitanten in, voert gesprekken met hen en vraagt justitiële (antecedenten) op van de sollicitanten. Lees ook het persbericht (ook in het Fries) dat hierover is uitgegaan op 16 mei 2024. 7. Selectie De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over de sollicitanten, deelt zijn oordeel en vervolgens wordt gezamenlijk bepaald met welke selectie kandidaten de vertrouwenscommissie zal spreken. 8. Sollicitatiegesprekken De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten. 9. Advies De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie. 10. Aanbeveling De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. 11. Naar de minister De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie gestuurd. 12. Screening De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt met de kandidaat en bespreekt de voordracht in de ministerraad. Daarna wordt de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. 13. Koninklijk besluit Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8 maanden. 14. Beëdiging De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester ten overstaan van de gemeenteraad. Contact Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het proces rondom het zoeken naar een nieuwe burgemeester voor Smallingerland? Neem dan contact op met de Griffie: griffie@smallingerland.nl

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Soms moet u bewijzen dat u in de gemeente Smallingerland woont. Bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een woning. Daarvoor vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Dan kan online. We doen ons best om het binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Uittreksel BRP aanvragen Kosten € 7,50 Uittreksel op maat Geef bij de aanvraag van het uittreksel aan waarvoor u het nodig heeft en welke gegevens erop moeten staan. Dan maken wij een uittreksel op maat. Op het uittreksel staat altijd uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Aanvragen kan ook op gemeentehuis Vraagt u uw uittreksel liever op het gemeentehuis aan? Dat kan. Daarvoor maakt u een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. U betaalt het uittreksel op het gemeentehuis en u krijgt hem direct mee. Aanvragen voor anderen U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen voor uzelf en voor minderjarige kinderen die bij u wonen. Dit kan digitaal. Als u daarvoor gemachtigd bent door iemand anders, kunt u ook een aanvraag namens die persoon doen. Dat moet wel op het gemeentehuis gebeuren. Iemand machtigen Om iemand anders te machtigen voor een aanvraag, stelt u een brief op waarin u iemand toestemming geeft. U en de persoon die de aanvraag namens u gaat doen, ondertekenen de brief daarna allebei. De gemachtigde neemt de brief, een kopie van uw identiteitsbewijs en een eigen identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Interessante pagina's Uittreksel burgerlijke stand

 • De visie van Smallingerland

  In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk.  Eén visie: De mens voorop  Als één organisatie werken wij vanuit één visie, DE MENS VOOROP. Vanuit deze gedachte zetten wij ons in voor een plek voor iedereen in een leefbaar Smallingerland. 'De mens voorop' bestaat uit de samenlevingsvisie (met daarin 8 maatschappelijke ambities) én een organisatievisie (met daarin 8 handvatten voor de organisatie), zodat we onze maatschappelijke ambities ook waar kunnen maken. De centrale waarden in onze visie zijn: Persoonlijk, Samen en Doen. De Samenlevingsvisie Bestaat uit 8 maatschappelijke ambities. Vier ambities daarvan zijn verwoord in de Sociale Koers: inwoners van Smallingerland horen een zeker bestaan te hebben, er toe te doen, er bij te horen en zich goed te voelen. De andere 4 ambities zijn verwoord in de Omgevingsvisie: het behouden en ontwikkelen van onze gemeente met extra oog voor de stad Drachten, de maakindustrie, wijken en dorpen en het buitengebied.   Samenlevingsvisie downloaden Sociale Koers De samenlevingsvisie is verder uitgewerkt in een Sociale Koers. Met deze koers bepalen we hoe we inspelen op ontwikkelingen in Smallingerland. De koers geeft aan wat we als samenleving met elkaar willen bereiken, wat we belangrijk vinden en waar we nog aan moeten werken. Sociale Koers downloaden Koersplan downloaden De Organisatievisie Alles is er op gericht onze maatschappelijke ambities waar te maken. Daartoe zorgen we voor een zo goed mogelijke organisatie. Dat doen we vanuit onze organisatievisie, waarin we 8 handvatten voor hoe we (samen-)werken in onze organisatie hebben opgenomen. Vier van de handvatten gaan over Dienstverlening: gastvrij, ondernemend, deskundig en werken vanuit eenvoud. Hier werken we aan via het programma GOED! De andere 4 handvatten gaan over de organisatie: samenwerken, eigenaarschap, waarmaken en werken vanuit de bedoeling. Hier werken we aan via het programma Klaar voor de Toekomst. Uw bijdrage Heeft u de visies of Sociale Koers bekeken en heeft u een idee of aanvulling? Laat het ons weten. Reageren op de visie

 • Meldpunt Goed Verhuurderschap

  In de Wet goed verhuurderschap staan regels waar verhuurders zich aan moeten houden. Houden verhuurders zich niet aan deze regels dan kan de huurder dit melden bij de gemeente.   Wat is goed verhuurderschap Onder goed verhuurderschap wordt verstaan: De verhuurder mag niet discrimineren. De verhuurder mag u niet intimideren. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn; Een eventuele waarborgsom mag maximaal tweemaal de huurprijs bedragen; De verhuurder moet de huurovereenkomst schriftelijk vastleggen, waarin opgenomen: de rechten en plichten van de huurder; duidelijke afspraken over een eventuele waarborgsom; contactgegevens van de beheerder;   contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders; regels over de servicekosten. Betaalt u servicekosten? Dan moet de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst hiervan een specificatie verstrekken.   De verhuurbemiddelaar mag geen dubbele bemiddelingskosten in rekening brengen. Deze kosten zijn voor de verhuurder (de partij die de bemiddelaar inhuurt). Bent u een arbeidsmigrant? Een huurovereenkomst moet afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst getekend worden. De verhuurder moet de onder punt 4 genoemde informatie verstrekken in de door u gewenste taal. Voorwaarden voor melden U kunt als huurder ongewenst gedrag van de verhuurder melden als; u als woningzoekende van een particuliere huurwoning geconfronteerd wordt met gedrag dat in strijd is met de eerder genoemde eisen. u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar die zich niet aan de algemene gedragsregels houdt. Een verhuurbemiddelaar is iemand die huurders in contact brengt met particuliere verhuurders. u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via bijvoorbeeld een uitzendbureau. Huurt u een woning bij Accolade, WoonFriesland? Meld de klacht dan bij De Bewonersraad of woningcorporatie zelf.   Meld ongewenst verhuurderschap Andere problemen of moeikijkheden melden Ervaart u problemen of moeilijkheden die nog niet zijn benoemd? Dan kan de gemeente hier niet op handhaven. Andere mogelijkheden voor hulp zijn de huurcommissie of het juridisch loket. Huurcommissie De huurcommissie is een instantie die hulp kan bieden bij huurzaken waar u aan twijfelt: www.huurcommissie.nl. De Huurcommissie is een onpartijdige en onafhankelijke geschillenbeslechter voor huurders en verhuurders. Zij kunnen hulp bieden indien u het niet eens bent over bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud of servicekosten. De Huurcommissie doet een uitspraak aan de hand van wet- en regelgeving en doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. Juridisch loket Het Juridisch Loket geeft gratis online juridisch advies over zaken rondom wonen en buren. Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunnen zij u ook persoonlijk verder helpen.  Meer informatie Kijk voor meer informatie op wetten.nl of bekijk de video met uitleg.    

 • Kamers met Aandacht

  Heeft u een kamer over die u zou willen verhuren aan een jongere? En vindt u het leuk om ervoor te zorgen dat deze jonge huurder zich thuis voelt?  Of ben jij een jongere tussen de 18 en 23 jaar en kom jij uit de jeugdzorg? Wil je graag een kamer huren bij een particulier die jou opneemt in zijn/haar gezin/huishouden? Dan is Kamers met Aandacht iets voor jou! Samen met zorgaanbieders Kamers met Aandacht is als initiatief eerder in andere steden gestart en heeft inmiddels bijna 200 jongeren gekoppeld aan verhuurders. In Smallingerland gaat het om een pilot van twee jaar, waarin Stichting Kamers met Aandacht samen met zorgaanbieders op zoek gaat naar kamers voor jongeren in Smallingerland. Met als doel de jongeren te begeleiden naar volledig zelfstandig wonen. Kamer verhuren? Wilt u graag een kamer verhuren aan een jongere tussen de 18 en 23 jaar? En vindt u het leuk om ervoor te zorgen dat deze jonge huurder zich thuis voelt? De jongere komt uit de jeugdzorg, heeft werk of gaat naar school en heeft geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat. Maak het verschil en meldt u zich aan bij Kamers met Aandacht! Het verhuren van een Kamer met Aandacht Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Heeft u een gezin en een zolderkamer over, bent u alleenstaand of al wat ouder en mist u een jongere in huis? Alles is mogelijk! Voorwaarde is wel dat u de kamer minimaal één jaar verhuurt en dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat de landelijke huurcommissie adviseert. Wat ook goed is om te weten is dat het verhuren van een kamer met aandacht voor u als verhuurder geen invloed heeft op uw huurtoeslag. Aandacht en begeleiding De jongere krijgt het eerste half jaar begeleiding van een eigen hulpverlener. En met een beetje persoonlijke aandacht bouwen ze een eigen netwerk op om op terug te vallen. Totdat ze uiteindelijk helemaal op eigen benen kunnen staan. Deze persoonlijke aandacht kunt u als verhuurder geven, maar natuurlijk ook uw huisgenoten zoals kinderen, huisdieren, opa en oma et cetera. Zorgvuldig gekoppeld U wordt zorgvuldig gekoppeld aan een huurder, waarbij u zelf bepaalt hoeveel 'aandacht' u wil bieden en op welke manier. Bovendien blijft de coördinator van Kamers met Aandacht betrokken tijdens het gehele huurcontract, dus u hebt altijd iemand om op terug te vallen, mocht dit nodig zijn. Nieuwsgierig geworden? Bent u geïnteresseerd om een kamer aan een jongere te verhuren kijk dan voor meer informatie op kamersmetaandacht.nl, neem contact op via info@kamersmetaandacht.nl of bel tel. 06 11 13 46 85. Kamer huren? Je kunt een Kamer met Aandacht huren als je tussen de 18 en 23 jaar bent en uit de jeugdzorg komt. Naast een fijn thuis krijg je het eerste half jaar begeleiding van je eigen hulpverlener. En als jij het leuk vindt om ook de verhuurder te helpen met dagelijkse dingen, dan mag dat. Misschien ben jij bijvoorbeeld een kei in computers en is de verhuurder daar erg mee geholpen. Lees meer over het huren van een Kamer met Aandacht Verhuurders en jongeren zoals jij worden zorgvuldig gekoppeld, waarbij verhuurders zelf kunnen aangeven hoeveel 'aandacht' zij willen/kunnen bieden en op welke manier. Maar ook jij kunt aangeven wat je graag zou willen: wel of geen huisdier in huis, samen eten of juist niet. Maar ook of je bij een ouder iemand wil wonen of juist in een gezin met kinderen. Huur en dagbesteding Je betaalt gewoon maandelijks huur voor je kamer (met een maximum van 450 euro, afhankelijk van het type kamer) en je moet ervoor zorgen dat je werk hebt of naar school gaat. Ook is het belangrijk dat je geen problematiek hebt die het dagelijks functioneren in de weg staat. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met jouw begeleider en geef aan dat je je wilt aanmelden bij Kamers met Aandacht. Wil je meer informatie? Kijk dan op kamersmetaandacht.nl. Neem contact op via info@kamersmetaandacht.nl of bel naar tel. 06-11134685.  

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een verzoek verkennen initiatief heeft ingediend, dan vragen we de welstandscommissie om advies.  Agenda welstandsvergadering Op donderdag 23 mei wordt in het gemeentehuis een openbare vergadering van de welstandscommissie gehouden. De vergadering begint om 09:30 u. Tijdens deze vergadering worden de volgende bouwplannen behandeld: Welstand- en reclamenota Zuiderhogeweg 53 Drachten, het plaatsen van een dakkapel Blauwverversregel 1 Drachten, het uitbreiden van de erkers De Meerpaal 9 Drachten, bouw van opslagsilo's Biskopswei 1 De Wilgen, herstel brandschade Kraenlanswei 1, De Veenhoop, het plaatsen van zonnepanelen Sportlaan 8a Drachten, bouwen van overkappingen met zonnepanelen Compagnonsplein 1a Drachten, vernieuwen buitengevels Boterbloem 4 Drachten, de bouw van een nieuwe woning De Warren, Drachten (Drachten, C, 11199) Drachten, de bouw van 4 woningen Kavel 3, Houtigehage west Houtigehage, de bouw van een woning De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.

 • Buitenlandse brondocumenten inleveren

  Heeft u een officiële akte of een officieel document uit het buitenland, dan moet u deze gegevens laten verwerken in de BRP (Basisregistratie Personen). Deze akten en documenten noemt de gemeente brondocumenten. Maak een afspraak met de gemeente om de gegevens te laten verwerken. Maak afspraak Voorbeelden van akten en documenten geboorteakte huwelijksakte echtscheidingsakte overlijdensakte adoptieakte verklaring van uw burgerlijke staat verklaring van uw nationaliteit Hoe werkt het Maak eerst online een afspraak om de documenten in te leveren. Lukt het net om online een afspraak te maken? Bel dan het gemeentehuis op 0512 581 234. Het originele document wordt door de gemeente ingenomen voor controle. Bij twijfel sturen we het document naar de IND voor onderzoek. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Dit kan enkele weken duren. Buitenlandse aktes moeten in de meeste gevallen geschikt gemaakt worden voor gebruik in Nederland. Dit noemen we legaliseren. Of u een document moet legaliseren en hoe dat moet, leest u op de website van de Rijksoverheid. Of bel de gemeente. Buitenlandse documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moet u laten vertalen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits door een beëdigde tolk/vertaler. Zoek een vertaler in het Register van beëdigde tolken en vertalers. Vertaling mag alleen ná legalisatie gebeuren, zodat de legalisatie ook vertaald wordt. U moet zelf voor de vertaling door een beëdigde vertaler zorgen. U moet zelf de kosten voor de vertaling betalen. Het originele brondocument en de vertaling moeten één geheel vormen. Als een document in het buitenland vertaald is, moet ook de handtekening van de vertaler gelegaliseerd zijn. Voor meer informatie over legalisatie belt u de gemeente. Let op: veel instanties accepteren geen documenten die ouder zijn dan 6 maanden. Als een akte is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand in Den Haag, dan moet u daar een afschrift of uittreksel opvragen. Meenemen naar de afspraak Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Het originele document dat ingeleverd moet worden en eventueel de vertaling hiervan. Kosten Het inleveren van buitenlandse brondocumenten is gratis.

 • Wet kwaliteitsborging (Wkb)

  Het doel van de Wet kwaliteitsborging is om de bouwkwaliteit te verhogen. De gemeente toetste tot 1 januari 2024 vooraf of uw bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldeed. Door de Wet kwaliteitsborging doet de gemeente dit voor bouwwerken met een laag risico (gevolgklasse I) niet meer. U huurt zelf een kwaliteitsborger in. Dit is verplicht. De Wet kwaliteitsborging voor nieuwbouw binnen de gevolgklasse 1 geldt per 1 januari 2024. De Wet kwaliteitsborging voor verbouwingen binnen de gevolgklasse 1 gaat in per 1 januari 2025. U hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen dus pas vanaf 1 januari 2025 een kwaliteitsborger in te schakelen. Wat doet een kwaliteitsborger De kwaliteitsborger toetst de bouwtechnische aspecten tijdens de bouw. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. De voorschriften staan in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ en in het Omgevingsplan. Toezicht houden gaat via een instrument voor kwaliteitsborging. Private partijen ontwikkelen deze instrumenten en worden daarna gekeurd door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Als het instrument aan de eisen voldoet, mag het gebruikt worden voor kwaliteitsborging. Welke bouwwerken vallen onder de Wet kwaliteitsborging De Wet kwaliteitsborging geldt voor bouwwerken in gevolgklasse I. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. Gevolgklasse I zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld: Woningen Woonboten Recreatiewoningen Industriegebouwen van maximaal twee bouwlagen Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u in of op een monumentaal pand gaat bouwen. Voor bouwwerken in gevolgklasse I moet u een kwaliteitsborger inhuren. Ook moet u een bouwmelding en een gereedmelding indienen. De bouwwerken die onder gevolgklasse I vallen zijn te vinden op website Informatiepunt Leefomgeving.  Gevolgklasse II en III Gevolgklasse II en III zijn risicovolle bouwwerken. Bijvoorbeeld appartementencomplexen, scholen of hotels. Voor deze bouwwerkzaamheden heeft u voorlopig nog een omgevingsvergunning nodig. Het is mogelijk dat dit over vijf jaar verandert. De gemeente toetst complexe bouwplannen zelf aan de bouwtechnische voorschriften. Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. U hoeft geen kwaliteitsborger in te huren. In welke gevolgklasse valt uw bouwwerk? Via de vergunningencheck van het Omgevingsloket controleert u in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt. Hoe werkt het straks als u gaat (ver)bouwen?  Bouwwerk in gevolgklasse I U controleert of u een omgevingsvergunning nodig hebt. De omgevingsvergunning gaat over of het bouwwerk past in de omgeving. De gemeente controleert of uw aanvraag voldoet aan de regels in het Omgevingsplan. Bijvoorbeeld of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Binnen 8 weken beslist de gemeente of uw aanvraag is geaccepteerd of afgewezen. Naast een omgevingsvergunning, moet u ook een bouwmelding en gereedmelding indienen. De meldingsplicht gaat over de bouwtechnische voorschriften. Bouwwerk in gevolgklasse II en III Voor bouwwerken in deze gevolgklasse heeft u een omgevingsvergunning (omgevingsplanactiviteit en bouwactiviteit) nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Stappenplan melding gevolgklasse I Stap 1. Inhuren kwaliteitsborger: U huurt zelf een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw vindt u een lijst met kwaliteitsborgers. Stap 2. Bouwmelding indienen: U mag niet beginnen met bouwen, voordat u een complete melding hebt ingediend. Minimaal vier weken voor de bouw begint, dient u de bouwmelding in via het Omgevingsloket. Hier geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is. Lever alle informatie aan waar om gevraagd wordt. U krijgt van de gemeente te horen of uw melding is geaccepteerd of afgewezen. Ontbreekt er informatie? Dan moet u een nieuwe melding indienen. Vier weken na het indienen van de melding, mag u met de bouw beginnen. Stap 3. Start bouw: Twee dagen voor het begin van de bouw, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Stap 4. Controle door kwaliteitsborger: De kwaliteitsborger controleert of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. De gemeente blijft het bevoegd gezag. Als er een reden is, controleert de gemeente of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Ook als geen bouwmelding of gereedmelding is ingediend, kan de gemeente handhaven. De kwaliteitsborger kan dit niet. U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het vertrouwen bestaat dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Stap 5. Einde van de bouw: Eén dag na het stoppen van de bouw, geeft u dit door via het Omgevingsloket. Stap 6. Gereedmelding: U mag het bouwwerk niet gebruiken, voordat u een complete gereedmelding heeft ingediend. Minimaal twee weken voor u het bouwwerk wilt gaan gebruiken, dient u een gereedmelding in via het Omgevingsloket. U krijgt van de gemeente te horen of uw melding is geaccepteerd of afgewezen. Eisen bouwmelding en gereedmelding Indienen bouwmelding De bouwmelding moet de volgende gegevens bevatten (artikel 2.18 Besluit bouwwerken leefomgeving): Naam, adres en telefoonnummer van degene die het bouwwerk bouwt; Naam, adres en telefoonnummer van een gemachtigde (als die de melding indient); E-mailadres (als melding elektronisch plaatsvindt) van degene die het bouwwerk bouwt, of van de gemachtigde; Dagtekening; Adres, kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt; Een beschrijving van de bouwactiviteit. Inclusief de gebruiksfunctie van het bouwwerk; Wie de kwaliteitsborger is en met welk instrument voor kwaliteitsborging de kwaliteitsborger werkt; Risicobeoordeling; Borgingsplan. Het borgingsplan levert u in tijdens de bouwmelding. Het borgingsplan beschrijft in ieder geval (artikel 3.80); de totstandkoming ervan; de aard en omvang van de uit te voeren kwaliteitsborging; de voor de kwaliteitsborging eindverantwoordelijke personen; de manier waarop de verschillende onderdelen van het bouwplan in samenhang worden beoordeeld; de manier waarop integraal wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden voldoen aan de voorschriften (bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving); in welke gevallen en op welke momenten het borgingsplan wordt geactualiseerd; welke normen of kwaliteitsverklaringen bouw (artikel 2.14, lid 2 en 3) of gelijkwaardige maatregelen (artikel 2.4) bij de bouwwerkzaamheden worden toegepast; op welke bouwwerkzaamheden de beoordeling ten minste is gericht en bij welke bouwwerkzaamheden rekening wordt gehouden met andere kwaliteitsborgingssystemen. Indienen gereedmelding Na oplevering van het bouwwerk moet een gereedmelding worden ingediend bij het bevoegd gezag. De gereedmelding bestaat uit: Naam, adres en telefoonnummer van degene die de bouwmelding heeft gedaan; Adres, kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waar de bouwactiviteit is uitgevoerd; Dagtekening; Het ‘dossier bevoegd gezag’ wat bestaat uit; De verklaring van de kwaliteitsborger; Informatie (als die van belang is) die ingaat op de getroffen maatregelen in het borgingsplan om bouwtechnische risico’s te voorkomen of te beperken; Aanduiding van de gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten. Inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie; Informatie waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de regels over; bouwconstructie; luchtverversing; energiezuinigheid; milieuprestatie. Informatie over brandveiligheid (dezelfde informatie als die nodig is bij een melding brandveilig gebruik in artikel 6.8, lid 1, onder d, onder 4° en 5° Besluit bouwwerken leefomgeving); Informatie over toegepaste gelijkwaardige maatregelen (artikel 4.7 van de Omgevingswet). Bijzondere lokale omstandigheden Bij het bouwen onder kwaliteitsborging moet uit bijzondere lokale omstandigheden of risico's meenemen als uitgangspunt voor de uitgangspunten voor de risicobeoordeling en borgingsplan. Hieronder leest u meer over de lokale omstandigheden die mogelijk een rol kunnen spelen bij uw project.  In het omgevingsplan zijn regels opgenomen die specifiek gelden voor een locatie. U vindt dit in het Omgevingsloket onder: Regels op de kaart Kaarten leefomgeving Hier vindt u informatie over de volgende onderdelen: Natura 2000 de Alde Feanen; Externe veiligheid en omgevingsveiligheid zoals ligging hogedrukgasleidingen, contouren langs rijkswegen (A7 en N31) en provinciale wegen, gaswinlocaties; Geluids- en geurcontouren; Kwetsbare fundering door droogte; Bodemkwaliteitskaart; Beschikbaarheid  en bereikbaarheid bluswater; Vliegveld Drachten. Kaarten leefomgeving Overig informatie Monumenten www.monumenten.nl Archeologische waarden: Archeologische kaart (FAMKE) Ontheffingsaanvragen moeten lopen via overleg met de webhebeerder (KLIK, persriool, netbeheerder, gas/waterstof, ontheffingen). Wij adviseren u contact met ons op te nemen als u vragen heeft over bijzondere lokale omstandigheden.   

 • Iemand anders voor u laten stemmen

  Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dan kunt u deze persoon toestemming geven om voor u te stemmen. We noemen dit machtigen. De persoon die namens u stemt, noemen we de gemachtigde.Een gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde brengt samen met de eigen stem uw stem uit. Iemand machtigen U kunt op 2 manieren iemand toestemming geven aan een andere kiezer om voor u te stemmen: Met uw stempas (onderhandse volmacht) Met het formulier 'model L 8' (schriftelijke volmacht) Meer informatie over 'volmacht' vindt u op de website van de Kiesraad. Met uw stempas U kunt iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen (onderhandse volmacht). De gemachtigde moet de achterkant ook ondertekenen.  Let op: de gemachtigde moet ook in de gemeente Smallingerland ingeschreven staan, of met een kiezerspas in de gemeente Smallingerland kunnen stemmen.  Zo werkt het: Vul de gegevens in op de achterkant van uw stempas. Zet uw handtekening op de achterkant in het juiste vak. Laat ook de gemachtigde een handtekening op de achterkant zetten in het juiste vak. Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs of een duidelijke foto hiervan op de smartphone. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezing. De gemachtigde stemt in de gemeente Smallingerland met uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs of een duidelijke foto hiervan op de smartphone. Als u uiteindelijk toch zelf wilt stemmen, kunt u de machtiging intrekken door uw stempas terug te vragen. U kunt dan zelf stemmen met uw stempas. Met het formulier 'model L 8' Gaat u niet zelf stemmen en wilt u iemand machtigen die bijvoorbeeld in een andere gemeente woont? Vul dan het formulier 'model L8' in en onderteken het verzoek. U stuurt het formulier naar de gemeente. Heeft u uw stempas al ontvangen? Dan stuurt u de stempas samen met het formulier naar de gemeente. Uw verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen. Wij sturen gemachtigde het volmachtbewijs daarna zo snel mogelijk per post toe. Het formulier 'model L 8' kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid. U kunt het formulier ook aanvragen of ophalen bij het gemeentehuis. Let op! Heeft u iemand schriftelijk gemachtigd? Dan kunt deze machtiging niet meer intrekken. U kunt zelf dan niet meer stemmen. Meer informatie Meer informatie over volmachten vindt u op de website van de Kiesraad.