Zoekresultaat 11 - 20 van 20 resultaten

 • Vooroverleg / principeverzoek

  Hebt u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Of wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Of dat u alle stukken compleet hebt om een omgevingsvergunning aan te vragen? Dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'vooroverleg', of ook wel 'principeverzoek'. Aan een vooroverleg zijn kosten verbonden.

 • Ontgrondingsvergunning

  Iedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn: zandwinning waterberging natuurontwikkeling U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen, subsidie

  Provincie Gelderland kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en de realisatie van het project Verlengde brug veerweg Alphen, bedoeld in de bevoegdhedenovereenkomst.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch Crèvecoeur, subsidie

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en uitvoering van het project Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch, Crèvecoeur, als bedoeld in de startbeslissing.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas, subsidie

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op administratieve ondersteuning en procesmatige begeleiding van het DP Maas.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Meanderende Maas, subsidie

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de MIRT- planuitwerking en de realisatie van het project Meanderende Maas, zoals bedoeld in de bestuursovereenkomst en het addendum.

 • Vergoeding aanvragen na planschade

  Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van een woonwijk, een weg of een brug. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Een paar voorbeelden van planschade: het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen naast uw woning wordt een doorgaande weg aangelegd de functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt. Vraag een vergoeding aan na planschade

 • Ontgronding, schadevergoeding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. We noemen dit ‘nadeelcompensatie’. U lijdt bijvoorbeeld schade, omdat u een vergunning heeft aangevraagd, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd. Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen. De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

 • Omgevingsplan

  In het omgevingsplan bepaalt de gemeenteraad welke regels er gelden voor de fysieke leefomgeving. Het plan beschrijft wat er op verschillende plekken in een gemeente mag gebeuren. Hoe mogen bedrijven en inwoners de grond gebruiken? En wat mag je op de grond bouwen of doen? Denk hierbij aan woningen, bedrijven, winkels, horeca, landbouw, industrie, recreatie en sportvoorzieningen. Het omgevingsplan is op 1 januari 2024 ontstaan als bundeling van alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente, aangevuld met een aantal regels die eerder onder verantwoordelijkheid van het Rijk vielen. Dit is het tijdelijke omgevingsplan. Omgevingsplan veranderen Het wijzigen van het omgevingsplan is een complex proces. Dit proces is veranderd met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Vaststelling van een wijziging van het omgevingsplan gebeurt door de gemeenteraad. Maar voor sommige gevallen heeft de raad dit overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders: zie voor een overzicht van deze gevallen: Delegatie wijzigen omgevingsplan aan burgermeester en wethouders gemeente Veendam Voor lopende procedures geldt overgangsrecht. Als het ontwerp bestemmingsplan voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, wordt het  nog op de oude manier vastgesteld en maakt daarna onderdeel uit van het tijdelijke omgevingsplan. Het tijdelijke omgevingsplan moet omgezet worden naar het volwaardige omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Hiervoor heeft de gemeente de tijd tot 1 januari 2032. De gemeenteraad van Veendam heeft al besloten dat de omzetting niet in één keer zal plaatsvinden. De omzetting gaat gefaseerd voor verschillende delen van de gemeente: een voorlopige planning hiervoor vindt u hier Omgevingsplan inzien Wilt u een omgevingsplan inzien? Dat kan online. Online De eenvoudigste manier om het omgevingsplan te raadplegen is online, via het Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nl, onder Regels op de kaart. Voer in Regels op de kaart een adres in en u ziet dan direct welke regels daar gelden. U kunt ook op een plek in de kaart klikken om te bekijken wat daar geldt. Als u het ID-nummer kent van het voormalige bestemmingsplan dat onderdeel is van het omgevingsplan, kunt u ook dat bestemmingsplan als geheel bekijken Voor bestemmingsplannen die op 1 januari 2024 nog in procedure zijn, kunt u ook zoeken via de pagina Actuele bestemmingsplannen. Voor deze plannen vindt u dan een directe link naar het digitale plan op de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Komt u er niet uit? Vindt u het lastig om digitaal alle informatie te vinden. Maak dan een afspraak met een medewerker om u daarbij te helpen.. Inzien tijdens een lopende procedure Wanneer een nieuwe wijziging van het omgevingsplan wordt voorbereid en vastgesteld, wordt het een aantal keren ter inzage gelegd. In een bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad wordt dat vooraf bekend gemaakt. Daar kunt u ook lezen hoe en wanneer u op het plan kunt reageren..

 • Bestemmingsplannen

  De gemeente regelt in bestemmingsplannen waar mag worden gebouwd en hoe grond en gebouwen mogen worden gebruikt. Een bestemmingsplan kan bijvoorbeeld belangrijk zijn wanneer u een huis koopt of bedrijfspand wil bouwen en wilt uitzoeken welke (ver)bouwmogelijkheden er zijn. Kijk daarbij ook altijd naar de mogelijkheden in de directe omgeving. Misschien zijn er nieuwe bouwplannen in uw omgeving die mogelijk effect kunnen hebben op uw woonkwaliteit of huiswaarde. Of u wilt een andere functie in uw pand. In het bestemmingsplan worden dit soort zaken geregeld. U kunt bestemmingsplannen nog steeds raadplegen en inzien Elk bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen: In de regels staat aangegeven hoe gebouwd mag worden binnen een bepaalde bestemming en op welke manier de grond gebruikt mag worden. De verbeelding is de kaart van het gebied waar de functies (bestemmingen) op staan. In de toelichting vindt u uitleg over het bestemmingsplan en het gebied en vindt u ook aanvullende onderzoeken. Definitieve en ontwerpbestemmingsplannen kunt u: inzien in het gemeentehuis; hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken in het gemeentehuis via 071 332 72 72 raadplegen via het Omgevingsloket. Nadat u op de knop ‘Regels op de kaart’ heeft geklikt, typt u in de zoekbalk het adres. Door vervolgens op het adres dat verschijnt of het vergrootglas te klikken, komt u uit op het gewenste adres. Ook ziet u het bestemmingsplan dat van toepassing is op het adres dat u heeft gezocht. Betrek uw buurt en belanghebbenden Bent u van plan iets te gaan veranderen in de omgeving? Als initiatiefnemer doet u er goed aan de belanghebbenden zo passend mogelijk te betrekken bij uw plan. Participeren is geen doel op zich maar een manier om met elkaar een betere omgeving te maken, waarbij u met inbreng van de betrokkenen tot een plan kunt komen van hogere kwaliteit en meer acceptatie. Bekijk de werkwijzer op deze webpagina op de website, waarbij wij u willen helpen met het organiseren van de participatie voor uw plan.