Zoekresultaat 11 - 20 van 80 resultaten

 • Alcohol schenken in horecabedrijven

  U heeft een alcoholvergunning nodig als u alcohol verkoopt in uw horecabedrijf of slijterij. Ook als u als vereniging of stichting alcohol in sportkantines of buurthuizen verkoopt, heeft u deze vergunning nodig. De vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij er iets wijzigt aan uw bedrijfsvoering of inrichting. Dan moet u opnieuw een vergunning aanvragen. Een aanvraag of wijziging valt onder de wet Bibob. De termijn voor behandeling van een vergunning is 12 weken en in bepaalde gevallen langer. Vraag de vergunning daarom tijdig aan! Voorwaarden De volgende voorwaarden gelden als u in aanmerking wilt komen voor een alcoholvergunning: Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud. Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag. Van de leidinggevenden die vermeld staan op de vergunning, moet ten minste 1 leidinggevende aanwezig kunnen zijn tijdens de openingstijden van het horecabedrijf of de slijterij. De inrichting van het horecabedrijf of de slijterij voldoet aan de eisen die staan in de Alchoholwet. Een leidinggevende wijzen op uw bestaande drank- en horecavergunning kan via Melding wijziging leidinggevenden drank- en horecavergunning. Kosten In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden Benodigde documenten Commerciële horeca- en slijtersbedrijven Volledig ingevulde Aanvraagformulier Alcoholvergunning (digitaal invulbaar) een Verklaring leidinggevenden model A (digitaal invulbaar) Kopie Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle overige leidinggevenden. Kopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders. Kopie geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden. Kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden. Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten. Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden.Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen) Niet commerciële inrichtingen, zoals sportkantines of buurthuizen:  een volledig ingevuld Aanvraagformulier Alcoholvergunning paracommercieel (PDF) een Verklaring leidinggevenden model B  (PDF) Kopie Verklaringen Sociale Hygiëne van de ondernemers/bestuurders/aanvrager(-s) én van alle leidinggevendenKopie geldig paspoort of ID kaart van aanvrager(-s)/bestuurders. Kopie geldige paspoorten of ID-kaarten van overige leidinggevenden. Kopie arbeidsovereenkomsten/werkgeversverklaringen/loonstroken, loonbelastingverklaringen tussen u en de overige leidinggevenden. Een bestuursreglement. De statuten van de vereniging of stichting Compleet en volledig ingevuld BIBOB-formulier (PDF) inclusief alle bijbehorende bijlagen en documenten. Plattegrond en/of bouwtekening van het pand/gebouw met de inrichting en de horeca-/slijtlokalen en de terrassen waar het horecabedrijf uitgeoefend wordt of gaat worden. Opgave van de luchtverversingscapaciteit in m3 per uur van het mechanische ventilatiesysteem in uw horecalokaliteiten, per lokaliteit (deze kunt u zo nodig opvragen bij uw leverancier of door een technisch bureau laten vaststellen). Tips Om een horecabedrijf te exploiteren heeft u ook een horecavergunning nodig. U heeft voor bouwkundige wijzigingen van uw bedrijf mogelijk een omgevingsvergunning nodig U heeft een vergunning nodig wanneer u gebruik maakt van kansspeelautomaten. U vraagt dit aan met het  formulier aanwezigheidsheidsvergunning. Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel de afdeling Klantcontacten telefoonnummer 140522

 • Afvalwater (industrieel) lozen

  Onder lozen verstaan we het afvoeren van afvalwater en andere afvalstoffen in oppervlakte, bodem of riolering. Op het lozen van afvalwater zijn verschillende regels van toepassing. Regels voor lozen van afvalwater Op het afvoeren van afvalwater per as is de afvalstoffenregelgeving van toepassing Op lozingen vanuit een inrichting is het Activiteitenbesluit van toepassing Op lozingen vanuit Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-bedrijven is de Wet milieubeheer van toepassing. IPPC-bedrijven hebben voor lozingen een omgevingsvergunning nodig, die u online aanvraagt via www.omgevingsloket.nl Op lozingen vanuit IPPC-bedrijven in het oppervlaktewater is de Waterwet van toepassing Op lozingen die het gevolg zijn van activiteiten die plaatsvinden buiten inrichtingen is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing Meer informatie Meer informatie over de omgevingsvergunning Op www.infomil.nl vindt u een schematische voorstelling van de afvalwaterregelgeving met links naar meer informatie Website waterschap Drents Overijsselse Delta Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Loterij organiseren

  Wanneer u een loterij wilt organiseren, vraagt u daarvoor een vergunning aan bij de gemeente.

 • Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

  Wanneer u een woning of pand in 1 of meerdere woningen (bijvoorbeeld appartementen) splitst, vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Voorwaarden U vraagt een omgevingsvergunning aan De gemeente verstrekt de vergunning wanneer de nieuwe situatie in overeenstemming is met de bestemmingsplanvoorschriften en de technische eisen De gemeente verwerkt de splitsing in de kadastrale gegevens U vraagt 1 of meer extra huisnummers aan Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Afwijkende winkelopenstelling

  Als winkelier kunt u de gemeente om ontheffing vragen om incidenteel buiten normale openingstijden geopend te zijn. Bijvoorbeeld vanwege een bijzondere gelegenheid of feestelijkheid of voor het starten van een avondwinkel op werkdagen.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel heeft u een dubbele aansluiting nodig. Voorwaarden  Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente  En 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer sprake is van een gescheiden stelsel heeft u een dubbele aansluiting nodig Meenemen Een ingevuld aanvraagformulier particulieren (PDF, 63,9 kB) Of een ingevuld aanvraagformulier niet-woningen (PDF, 65,3 kB) Bijlagen zoals genoemd in het formulier, waaronder een situatieschets. Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522    

 • Kien/bingoactiviteit organiseren

  Wanneer u een klein kansspel (zoals bingo, kienspel, rad van fortuin, vogelpiekspel) organiseert, meldt u dit bij de gemeente. Hier is geen vergunning voor nodig.

 • Straatverlichting melden storing

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. Klachten over defecte verlichting, ondeugdelijke verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van verlichting kunt u bij de gemeente indienen. Tijdstippen verlichting De tijdstippen van verlichting worden centraal geregeld door de netbeheerder. De verschillende wijken (of regio’s) worden met kleine tussenpozen aan- en uitgezet om te voorkomen dat het netwerk overbelast raakt. Ongeveer eens per maand worden de schakeltijden aangepast. In najaar en winter vaker dan in de zomer.   Planning onderhoud Als wij uw melding van een storing ontvangen wordt dit doorgegeven aan het onderhoudsbedrijf. Gemiddeld worden storingen binnen 10 - 12 dagen opgelost. Is sprake van een kabelbreuk dan wordt Enexis ingeschakeld om de storing te verhelpen. Tips Bij doorgeven van storing graag het nummer van de lantaarnpaal (gele sticker) vermelden. Voor melding van storing/defecten kunt u het meldingenformulier invullen. Meer informatie Bel of mail naar het klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0522 op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur postbus@meppel.nl

 • Aansprakelijkheid gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen wanneer u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente. De gemeente is in principe pas aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven. Voorwaarden U kunt een schadeclaim indienen bij de gemeente als u schade heeft opgelopen door toedoen van de gemeente De schade kan het gevolg zijn van: achterstallig onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, openbaar groen, bouwwerken, etc.) gemeentelijk handelen (bijvoorbeeld schade aan uw voertuig, veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen) Wij beoordelen uw claim. Wanneer er sprake is van verwijtbaarheid of nalatigheid, vergoedt de gemeente uw kosten Kosten Geen Meenemen Ingevuld Schadeformulier (PDF) Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel met telefoonnummer 14 0522

 • Kinderopvang starten

  Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start: buitenschoolse opvang gastouderbureau kinderdagverblijf De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht. Aanvragen Zo start u een kinderopvang: Vraag een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan. Meld uw kinderopvangorganisatie aan bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Schrijf uw organisatie in bij de gemeente. Gebruik hiervoor het juiste aanvraagformulier: Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang Aanvraagformulier registratie gastouderbureau Aanvraagformulier registratie gastouderopvang Kijk voor informatie over Kinderopvang starten ook op ondernemersplein.nl Rol gemeente De gemeente heeft als taak: Het inrichten van toezicht en de handhaving van kwaliteit. In de notitie Handhaving Kinderopvang (Pdf, 149 kB) en het Afwegingsmodel (Pdf, 446 kB) kunt u nalezen hoe de gemeente Meppel het toezicht en handhaving heeft ingericht Het inrichten en bijhouden van een openbaar register voor kinderopvanglocaties Het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage aan wettelijk vastgelegde doelgroepen Bij een aanvraag voor een nieuw kindcentrum, een verhuizing van het kindcentrum of wijziging van een houder is de onderzoeksfase vanaf 2017 aangescherpt. Een toelichting kunt u lezen in de factsheet Streng aan de Poort (PDF, 429 kB). Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel met 14 0522