Zoekresultaat 1 - 10 van 114 resultaten

 • Milieuklachten melden

  Voor klachten en meldingen op het gebied van milieu kunt u terecht bij de milieuklachtencentrale. De milieuklachtencentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U kunt hier terecht als u ergens last van heeft of als u iets wilt melden op het gebied van milieu. Denk hierbij aan rookoverlast van een boer of stankoverlast van een fabriek.

  De milieuklachtencentrale registreert alle inkomende meldingen en geeft ze door aan de juiste instantie.

  Het telefoonnummer van de milieuklachtencentrale van de provincie Zeeland is (0118) 412323. Minder dringende meldingen kunnen worden gedaan per post. De milieupiketambtenaar neemt vervolgens telefonisch contact met u op.

 • Meldingsplicht voor verontreiniging bodem oppervlaktewater

  Als u op de hoogte bent van verontreiniging van de bodem of de oever van een oppervlaktewater, meld dit zo snel mogelijk aan de beheerder van het water.
  Veroorzaakt u deze verontreiniging? Dan bent u verplicht alle maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting te voorkomen of te beperken.

 • Informatieplicht bij risico's op zware ongevallen

  Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zijn verplicht informatie aan de provincie door te geven. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, hangt af van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die er in het bedrijf is.

  Zowel lagedrempel- als hogedrempelinrichtingen moeten informatie over hun bedrijf aan de provincie doorgeven. Daarnaast moet er in deze bedrijven een preventiebeleid en een veiligheidsbeheerssysteem aanwezig zijn. Hogedrempelinrichtingen moeten daarnaast een veiligheidsrapport en een intern noodplan maken. Ook moeten hogedrempelinrichtingen een actuele lijst bijhouden van welke gevaarlijke stoffen er binnen het bedrijf zijn.

 • Evenementen op of aan het water, toestemming

  Bent u van plan om op of aan het Kanaal door Walcheren een evenement te organiseren? Dan moet u dit aanvragen bij de provincie.

  Evenementen kunnen zijn zwem-of roeiwedstrijden.

 • Gedoogbeschikking aanvragen

  Voor het milieu, de natuur en de omgeving binnen de provincie gelden regels die zijn vastgelegd in de omgevingsverordening van de provincie. Wanneer u zich niet kunt houden aan deze regels, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden bij de provincie een gedoogbeschikking aanvragen. Een gedoogbeschikking betekent dat de provincie besluit tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

  Gedogen kan niet enkel inhouden het afzien van handhavend optreden. Een vereiste bij een illegale situatie is onder meer dat een ontvankelijke aanvraag voor een milieuvergunning is ingediend die concreet zicht biedt op legalisatie van de aangevraagde activiteiten. Een vereiste bij een overtreding is onder meer dat het milieubelang beter gediend is met het gedogen van de overtreding. Tegen het afwijzen van het gedoogverzoek kunt u overigens geen bezwaar aantekenen.

 • Omgevingsvergunning water

  Voert u een activiteit uit zoals lozen of pompen in oppervlaktewater of met grondwater en heeft de activiteit weinig gevolgen voor de waterkwaliteit? Dan is het vaak voldoende om hiervan een melding te doen. Zijn de gevolgen groter? Dan heeft u een omgevingsvergunning water nodig. Dit noemen we ook wel een omgevingsvergunning wateractiviteit. Het gaat dan om het onttrekken van grotere hoeveelheden water aan de grond of het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater). Voorbeelden van activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning water nodig is, zijn:

  • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier)
  • het onttrekken van grote hoeveelheden grondwater voor industrieel gebruik
  • werkzaamheden bij een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg, of dijk)

 • Personenvervoer, concessie

  Het verrichten van openbaar vervoer is alleen toegestaan wanneer u over een door de overheid verleende concessie beschikt. Dit houdt in dat de overheid het goedkeurt. In dat geval heeft u voor bepaalde tijd het exclusieve recht op het aanbieden van openbaar vervoer in een bepaald gebied of op een bepaalde vervoersverbinding. De concessie kan alleen worden verleend na een Europese aanbesteding. Vervolgens geldt dat de concessie voor een beperkte periode wordt verleend. De minister verleent concessies voor treinvervoer.

 • Experimenten met organische meststoffen

  Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Organische meststoffen zijn dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen voor experimenten in de periode van 1 tot en met 15 september kunt u ontheffing krijgen. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn:

  • compost
  • zuiveringsslib
  • overige organische meststoffen

 • Zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling

  Soms wil de provincie cultuurgoed afstoten. Bijvoorbeeld door het te verkopen. Denk aan een schilderij uit de 17e eeuw, een archeologische vondst of een verzameling antieke munten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan uw zienswijze in bij de provincie.

 • Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Is er schade aan niet-verplaatsbare goederen die u heeft of gebruikt? En komt dat door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend? Dan kunt u de schade terughalen bij de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn:

  • aan gewassen
  • aan veedrenkputten
  • aan bossen
  • aan gebouwen
  • aan ecologische waarde

  Komen de partijen er samen niet uit wie de schade moet vergoeden? Dan kunnen zij via de provincie om advies vragen van een landelijke, onafhankelijke commissie (CDG). Deze commissie adviseert over het verband tussen de schade en de onttrekking/infiltratie. Ook over de eventuele hoogte van de schadevergoeding. De provincie betaalt de kosten van zo’n onderzoek.

  Soms is het niet duidelijk wie de veroorzaker van de schade is. Bijvoorbeeld als de niet-verplaatsbare goederen in een gebied liggen waar meerdere onttrekkingen tegelijkertijd plaatsvinden. Is het ook na onderzoek door de commissie niet (of niet snel genoeg) duidelijk wie de veroorzaker is? Dan kan de provincie op uw verzoek de schadevergoedingskosten betalen.