Zoekresultaat 31 - 40 van 41 resultaten

 • Duurzaamheid

  Veel inwoners van Smallingerland maken al duurzame keuzes. Ze leggen zonnepanelen op het dak, isoleren hun huis, rijden in een elektrische auto, delen spullen met elkaar, en kopen lokaal en verantwoord eten. Anderen halen tegels uit de tuin en maken ‘m groener en koeler. Dat werkt aanstekelijk. Anderen doen óók graag mee. Maar niet iedereen kan dat meteen. Sommigen hebben de (financiële) middelen niet, anderen een gebrek aan tijd of kennis, en weer anderen zien hindernissen in wet- en regelgeving. Daarom helpt de gemeente inwoners en ondernemers op weg. Tips, advies en subsidie Bij ons vindt u tips en adviezen, we verstrekken subsidies en leningen, en informatie over de aankomende projecten, de mogelijkheden om mee te denken en te doen. Want alleen samen kunnen we stappen zetten. Wilt u ook een groene, schone en sociale toekomst in Smallingerland? Check de tips op de website Duurzaam Smallingerland. Of kom naar een informatiemarkt, en benut de vele kansen die er zijn. Klimaatadaptatieplan Het doel van gemeente Smallingerland is dat we in 2050 de bebouwde omgeving in Smallingerland zo hebben ingericht dat deze bestand is tegen weersextremen en dat de biodiversiteit is hersteld. Dankzij ons Klimaatadaptatieplan hebben we maatregelen genomen om wateroverlast, hittestress en droogte tot een acceptabel niveau te beperken. Dit zorgt voor een aangenaam leefklimaat voor zowel mensen als dieren. Bovendien hebben we de daling van de biodiversiteit weten om te buigen naar een positieve trend. Benieuwd naar hoe we dit gaan doen? Lees het volledige klimaatadaptatieplan op Duurzaam Smallingerland.  

 • Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2024

  Gemeente Smallingerland, Accolade, WoonFriesland en De Bewonersraad hebben prestatieafspraken voor het jaar 2024 opgesteld. Deze prestatieafspraken zijn gebaseerd op de 'Meerjarige afspraken 2020-2025 over de sociale huurvoorraad in de gemeente Smallingerland'. Voor 1 juli hebben Accolade en WoonFriesland hun biedingen voor 2024 uitgebracht. De Bewonersraad heeft in een brief haar bijdrage en inzet uiteengezet. Na de zomer zijn gesprekken gevoerd om te komen tot passende afspraken voor het volgend jaar. De gezamenlijke opgave is om voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen in leefbare wijken en buurten in de gemeente te bieden. Er wordt middels deze prestatieafspraken 2024 ingezet op de volgende vijf aandachtsgebieden:  Betaalbaarheid  Beschikbaarheid Kwaliteit van de bestaande voorraad en verduurzaming  Wonen, welzijn, zorg en aandachtsgroepen Leefbaarheid Voor 2024 zijn er actuele en urgente thema's waar we met een gezamenlijke focus op samenwerken en waar we hoge prioriteit aan toekennen. Er zijn gelet op de hoge vraagdruk en de lage doorstroming meer betaalbare huurwoningen nodig. Het op korte termijn verruimen van de beschikbaarheid heeft een hoge prioriteit.  Woningcorporaties en gemeente werken daarom aan het versnellen van  plannen voor permanente nieuwbouw.  Door hoge inflatie en energielasten kunnen bewoners in de knel komen. De partijen zetten zich in om de woonlasten betaalbaar te houden en de energiearmoede te beperken. Prioriteit heeft het versnellen van de verduurzaming om woonlasten betaalbaar te houden en het optimaliseren van de vroeg signalering om hoge schulden te voorkomen. Verder gaat er extra aandacht uit naar de huisvesting van aandachtsgroepen zoals de statushouders. Tot slot werken de partijen gezamenlijk aan verbetering van de leefbaarheid van wijken. Allerlei ontwikkelingen in binnen- en buitenland zorgen voor onzekerheid op de woningmarkt en in de sociale huursector, bijvoorbeeld de hoge inflatie, oplopende rentes, stijging van bouwkosten, onzekerheid in levering van grondstoffen en materialen, leveringsonzekerheid in met name gas, gebrek aan capaciteit door tekorten op de arbeidsmarkt. De uitwerking van de Nationale Prestatieafspraken kan effect hebben op de benodigde slagkracht van corporaties. De mate waarin de prestatieafspraken  gerealiseerd kunnen worden, zal mede afhankelijk zijn van de impact van verschillende maatregelen en ontwikkelingen.  Partijen blijven zich gezamenlijk inzetten voor betaalbare huurwoningen in de gemeente Smallingerland. Bij onvoorziene omstandigheden, die van invloed zijn op de gemaakte afspraken, gaan we met elkaar in gesprek om gezamenlijk oplossingen te zoeken. In juni 2021 is de visie Sociaal Domein De Kracht van Smallingerland vastgesteld. In deze visie wordt beschreven wat gemeente Smallingerland belangrijk vindt voor leven in Smallingerland: dat iedereen in Smallingerland kan en wil meedoen. Om dit te realiseren wordt ingezet op vier ambities (Koersplan september 2022) waaraan per ambities twee thema’s gekoppeld zijn. Per prestatieafspraak wordt, indien mogelijk, de koppeling getoond met de ambities benoemd in de Sociale Koers. Ook wordt de koppeling met de Omgevingsvisie benoemd. Het gaat daarbij om opgave 3 'Versterken van levendige, aantrekkelijke wijken en dorpen'. Rondkomen en wonen zijn gekoppeld aan de ambitie ZEKER BESTAAN.  De ambitie ERBIJ HOREN bestaat uit de thema’s inclusie en samen leven.  De ambitie GOED VOELEN wordt gevormd door de thema’s gezonde leefstijl en veilige & gezonde leefomgeving.  Bij de ambitie ERTOE DOEN horen de thema’s opgroeien & ontwikkelen en werk & maatschappelijke participatie.  Bij opgave 3 van de Omgevingsvisie VERSTERKEN VAN LEVENDIGE, AANTREKKELIJKE WIJKEN EN DORPEN horen de thema's   leefbaarheid, woningen voor iedereen en duurzaamheid Prestatieafspraken sociale huurwoningen 2024

 • Toekomstplan de Haven

  Het bedrijventerrein De Haven is één van de grootste aaneengesloten bedrijventerreinen van Noord-Nederland. Op het terrein zijn ongeveer 550 bedrijven gevestigd met samen iets meer dan 10.000 werknemers. Een nieuw perspectief voor dit industriegebied is nodig, want het terrein kent beperkingen in de bereikbaarheid, de ruimtelijke inrichting en de beschikbaarheid van elektriciteit. Maar ook op het gebied van duurzaamheid en circulariteit loopt het bedrijventerrein achter.  De komende jaren zoeken we naar een nieuw toekomstperspectief voor De Haven. Een toekomstperspectief waar de ondernemers op dit terrein iets aan hebben, maar waar andere partijen ook van kunnen leren. Belangrijke thema's hierbij zijn Energie, Bereikbaarheid over weg en water, Samenwerken en Circulariteit & Duurzaamheid. Strategisch Ontwikkelplan De Haven Bureau BCI (Buck Consultancy International) ondersteunt de gemeente bij dit project. Aan de hand van onderzoek en interviews hebben zij een toekomstplan opgesteld. Dit plan is op dinsdag 14 november 2023 in De Sluisfabriek in Drachten aan de ondernemers gepresenteerd. Presentatie Strategisch ontwikkelplan de Haven (pdf, 1,3MB) Samen op zoek naar mogelijkheden Samen met ondernemers van industrieterrein De Haven willen we dit gebied toekomstbestendig maken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de meest kansrijke toekomst voorkomt uit het gezamenlijk optrekken met de mensen die dagelijks op het industrieterrein werken. Om goede besluiten te nemen is de inbreng van de ondernemers van groot belang.  Rapport transportschaarste electriciteitsnet De eerste conclusie vanuit Toekomstplan de Haven was het nijpende tekort aan stroom op industriegebied de Haven. Op dat moment hebben we als Gemeente Smallingerland direct actie ondernomen en een bureau ingehuurd om een onderzoek naar netcongestie op dit gebied uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door E&E-advies en Repowered, staan in het rapport 'Inventarisatie oplossingen transportschaarste De Haven en Tussendiepen' (pdf, 950kB) Contact Wilt u meedoen of meedenken, heeft u vragen over deelname of andere lopende zaken rondom industrieterrein De Haven? Neem dan gerust contact op met Jelmer van der Meer, accountmanager Bedrijven. Dit kan via telefoonnummer 06 23 56 17 33 of per e-mail j.van.der.meer@smallingerland.nl Informatie Wilt u op de hoogte gehouden worden en was u nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief? E-mail naar ez@smallingerland.nl om u op te geven. Nieuwsbrief Toekomstplan De Haven november 2023 

 • Parkeren bezoekers

  Van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur geldt in het centrum van Drachten betaald parkeren. U kunt bij de automaten betalen. U kunt u ook een parkeervergunning aanvragen voor de parkeerplekken buiten, bijvoorbeeld wanneer u in het centrum van Drachten werkt. Dan hoeft u niet bij de automaat te betalen. Er zijn dag- (A), week- (B), maand- (C) of jaarvergunningen (D). Parkeren is gratis op zon- en feestdagen. Aanvragen vergunning Parkeergarages Overdekt parkeren in het centrum van Drachten kan in de parkeergarages aan het Raadhuisplein en het Van Knobelsdorffplein.  Dag Openingstijden Maandag t/m zaterdag 7.00 tot 21.00 uur Zon- en feestdagen 11.00 tot 20.00 uur Uitrijden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.  Kosten Tarief of vergunning Kosten Uurtarief (zowel buiten als in de parkeergarages) € 2,00 Dagtarief parkeergarages € 4,00 Dagtarief terreinen De Markt, De Vogelzang en Sander Israëlsplein € 8,00 Vergunning Centrum (A. Dagkaart) € 12,40 Vergunning Centrum (B. Weekkaart) € 59,10 Vergunning Centrum (C. Maandkaart) € 200,60 Vergunning Centrum (D. Jaarkaart) € 1.891,70 Gratis parkeren U kunt gratis parkeren op deze locaties: parkeerstroken langs de Leerlooiersstraat en het Moleneind NZ (bij Dunlop) parkeerterrein aan de Nachtegaalstraat parkeerterrein VV Drachten De Singel Oliemolenstraat De Opgang

 • Belastingaanslag

  De gemeentelijke belastingen en tarieven zijn vastgelegd in belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt de belastingtarieven ieder jaar in december vast. De tarieven veranderen dus elk jaar. Jaarlijks ontvangt u één aanslag voor alle gemeentelijke belastingen. Deze versturen wij meestal in de laatste week van februari. U kunt uw aanslag ook digitaal bekijken, via de Berichtenbox of onze website. Heeft u aangegeven de aanslag alleen digitaal te willen ontvangen? Dan kunt u deze alleen via de Berichtenbox bekijken. Betalen gemeentelijke belastingen Meer informatie over het betalen van de gemeentelijke belastingen leest u op de pagina 'Belastingen Betalen'. Bijvoorbeeld over het rekeningnummer en het betalen in termijnen. Alle gemeentelijke belastingen op uw aanslag Op uw aanslag staan alle gemeentelijke belastingen die u dat jaar betaalt. Dat kan een combinatie zijn van de onderstaande belastingen: Onroerendezaakbelasting (OZB) Als u een eigen woning, bedrijfsgebouw of grond heeft, betaalt u onroerendezaakbelasting. Dit is een percentage van de WOZ-waarde. Onroerendezaakbelasting Tarief Woningeigenaar 0,1052% Eigenaar van een onroerende zaakbelasting niet woning 0,3822% Gebruiker van een onroerende zaakbelasting niet woning 0,3061% Afvalstoffenheffing De gemeente zorgt voor het inzamelen van afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing Tarief 1 bewoner € 251,- Meer bewoners € 295,- Rioolheffing De gemeente zorgt voor het onderhoud van het rioolstelsel. Hiervoor betaalt u rioolheffing. Rioolheffing Tarief Eigenaar € 189,- Gebruiker € 107,- Hondenbelasting Als u een hond heeft, betaalt u hondenbelasting. Reclamebelasting Als u een bedrijf heeft in een afgebakend gebied in het centrum van Drachten en reclame maakt die vanaf de openbare weg zichtbaar is, betaalt u daarvoor reclamebelasting. We gebruiken de opbrengst voor het organiseren van activiteiten in het centrumgebied. De reclamebelasting per onroerende zaak is € 491,-. Verhuizen Verhuist u binnen de gemeente Smallingerland, dan heeft dit meestal geen invloed op uw aanslag gemeentebelastingen. Verhuist u naar een andere gemeente, dan verrekenen we de de rioolheffing, afvalstoffenheffing en eventueel hondenbelasting. Digitaal aanslagbiljet U kunt uw aanslag ook digitaal ontvangen. Log daarvoor met DigiD in via de digitale belastingbalie. In de Berichtenbox kunt u per overheidsinstantie aangeven of u post digitaal wil ontvangen. Dat kan ook voor post van de gemeente Smallingerland. Dit hoeft u maar één keer te doen.

 • Vacatures

  Wist je dat Drachten qua omvang de tweede plaats is van Friesland?  In de gemeente Smallingerland vind je een bijzondere mix van stedelijk gebied, landelijk gebied en water. Met zo'n 600 medewerkers zetten wij ons in om goede voorzieningen en een duurzaam en veilig woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor cultuur en een innoverend bedrijfsleven. Drachten groeide vanaf de jaren 50, mede door de komst van Philips, in een snel tempo uit tot de plaats die het nu is. Nu doen zo'n 200.000 mensen uit de regio hier wekelijks boodschappen, volgen een opleiding of maken op een andere manier gebruik van voorzieningen, zoals schouwburg de Lawei, recreatiegebied De Naturij, zwembad De Welle of de grootste jachthaven van Friesland. Onze organisatie Eén van de voordelen van werken bij Smallingerland is onze omvang, waarin we laagdrempelig samenwerken en je gemakkelijk een band opbouwt met collega's van uitvoering tot directie. Samenwerken, persoonlijke betrokkenheid en 'gewoon' doen zijn onderdeel van onze cultuur. Je krijgt bij ons snel ruimte en vertrouwen om een bijdrage te leveren aan grote en kleinere uitdagingen. Daarbij hebben we geluk met de omgeving waarin wij mogen werken, de topografische ligging én de diversiteit die dit biedt aan bijvoorbeeld maatschappelijke opgaven en ruimtelijke projecten. We hebben te maken met stedelijk gebied, authentieke dorpen, platteland en waterrijke gebieden. In combinatie met onze ambitieuze doelen en verbetermogelijkheden levert dit een interessante werkomgeving op, zowel in het sociaal domein, het ruimtelijk domein en in onze keten bedrijfsvoering. Vacatures Hieronder vind je een overzicht van onze vacatures. Klik op de link, lees meer en solliciteer op Werken in Friesland: Strategisch Beleidsadviseur Jeugd 28 - 32 uur per week Reageren kan t/m 5 juni 2024 Junior Adviseur OOV (Cyberveiligheid) 32 uur per week Reageren kan t/m 26 mei 2024 Senior projectleiders 36 uur per week Reageren kan t/m 2 juni 2024 Boomverzorger 32 - 36 uur per week Reageren kan t/m 2 juni 2024 (Junior) Functionaris Gegevensbescherming 28 - 32 uur per week Reageren kan t/m 9 juni 2024 Teammanager Concerncontrol 36 uur per week Reageren kan t/m 9 juni 2024 Stedenbouwkundige 32 - 36 uur per week Reageren kan t/m 16 juni 2024

 • Algemene parkeerinformatie

  U kunt gratis parkeren op deze locaties: parkeerstroken langs de Leerlooiersstraat en het Moleneind NZ (bij Dunlop) parkeerterrein aan de Nachtegaalstraat parkeerterrein VV Drachten De Singel Oliemolenstraat De Opgang Betaald en beperkt parkeren In Drachten zijn 3 gebieden waar u betaald of beperkt kunt parkeren.  Op deze plekken geldt betaald parkeren: Parkeergarages Raadhuisplein en Van Knobelsdorffplein; Parkeerterreinen zoals Sander Israëlsplein, De Markt, Kiryat Onoplein; Locaties met parkeerautomaten Op deze plek is een blauwe zone waar u 3 uur gratis kunt parkeren met de blauwe parkeerschijf. Moleneind 3.    Op deze plekken zijn vergunningszones waar parkeren alleen mag met een vergunning. Kaart met alle gebieden Openingstijden parkeergarages Dag Openingstijden Maandag t/m zaterdag 7.00 tot 21.00 uur Zonndag 11.00 tot 20.00 uur Uitrijden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Abonnementhouders kunnen altijd gebruik maken van de parkeergarage. Kosten parkeren centrum Tarief Kosten Uurtarief (zowel buiten als in de parkeergarages) €2,00 Dagtarief parkeergarages €4,00 Dagtarief terreinen De Markt, De Vogelzang, Kiryat Onoplein en het Sander Israëlsplein €8,00 Digitaal Parkeerloket Via het Digitaal Parkeerloket regelt u online uw parkeerzaken zoals het aanvragen en verlengen van een parkeervergunning en het doorgeven van een ander kenteken van uw voertuig. Voor de toegang tot het Digitaal Parkeerloket heeft u DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning. Het afrekenen van parkeervergunningen en parkeerontheffingen doet u via iDEAL. Digitaal Parkeerloket

 • Bezoekersvergunning

  Woont u in het gebied waar betaald parkeren geldt of in een vergunningszone ? En ontvangt u regelmatig bezoek met eigen vervoer? Vraag dan een bezoekersvergunning aan. Met de bezoekersvergunning mag uw bezoek per keer maximaal 3 uur gratis parkeren van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 - 21.00 uur. Op zondag is er geen bezoekersvergunning nodig. Per adres kunt u één bezoekersvergunning aanvragen. Kosten De bezoekersvergunning kost € 43,80 per kalenderjaar. Bezoekersvergunning aanvragen Aan- en afmelden parkeren bezoekers U kunt uw bezoek aanmelden via de website of via webapp (BezoekersApp). Daarvoor heeft u uw meldnummer en pincode nodig. Die staan in een brief of e-mail die u heeft gekregen. Heeft u deze gegevens niet meer bij de hand? Dan kunt u deze opzoeken in het Digitaal Parkeerloket. U logt daarvoor in met DigiD. Uw bezoek wordt automatisch na 3 uur afgemeld. Wilt u in die tijd een ander kenteken aanmelden, dan meldt u het eerste kenteken eerst af. Bezoek aan-/afmelden Handleidingen Zoekt u uw meldnummer en pincode voor het eerst op in het Digitaal Parkeerloket, bekijk de handleiding Inloggegevens opzoeken  Met de handleiding snelkoppeling bezoek aanmelden kunt u de website om bezoek aan- en af te melden als snelkoppeling op uw mobiel of laptop zetten. Zo heeft u de link naar de website snel bij de hand. Bel naar 0512 581 585 als u problemen heeft met het aan- of afmelden van uw bezoek via de website of app. Houd uw meldnummer bij de hand. Hulp bij aanvragen Heeft u hulp nodig bij het (online) aanvragen van uw bezoekerspas? Bel ons op telefoonnummer 0512 581 234. Wij helpen u graag verder.

 • Uitslagen eerdere verkiezingen

  Uitslagen van diverse verkiezingen kunt u via onderstaande links bekijken. Vorige verkiezingen Tweede Kamer 2023 Provinciale Staten van Friesland en voor Wetterskip Fryslân 2023 Gemeenteraad 2022 Tweede Kamer 2021 Provinciale Staten 2019 Wetterskip Fryslân 2019

 • Carins voor zorg, jeugd en werk

  Carins helpt u op weg als het u zelf even niet lukt Carins is er voor alle inwoners van Smallingerland. Wij voeren voor de gemeente Smallingerland de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de schuldhulpverlening uit. Carins helpt en ondersteunt inwoners van Smallingerland zo zelfstandig mogelijk, op eigen kracht, hun leven in te richten. Wij bieden informatie, hulp en ondersteuning bij vragen over: wonen, welzijn & meedoen (Wmo) opvoeden & opgroeien schuld & financiën (Ping-loket) Contact Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Bel 088 – 50 65 400 of stuur een e-mail naar contact@carins.nl. Het Ping-loket is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt uiteraard ook langskomen op ons nieuwe adres: Moleneind NZ 56 9203 ZR in Drachten. Wilt u meer weten over Carins? Ga dan naar onze website: www.carins.nl.