Zoekresultaat 51 - 60 van 60 resultaten

 • Vergunning tijdelijke verhuur woningen

  U kunt uw leegstaande woning tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente waar de woning staat. Dit is geregeld in de Leegstandwet. Het kabinet heeft het voor huiseigenaren makkelijker gemaakt om een nog te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf al een nieuw huis wilt kopen of heeft gekocht.  Te koop staande koopwoningen De verhuurder mag bij een te koop staande woning zelf de huurprijs bepalen. Voordien stelde gemeente nog een maximale huurprijs vast in de vergunning die ze afgeeft en werd deze prijs bepaald door het puntensysteem voor huurwoningen. Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven blijft overigens wel de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen. Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet staan. De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen. Particuliere eigenaren mogen niet meer dan 2 te koop staande koopwoningen tegelijk tijdelijk verhuren. Huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie Sloop- en renovatiewoningen mogen maximaal 7 jaar worden verhuurd, in plaats van de huidige 5 jaar. Dit omdat door de crisis herstructureringsprojecten soms flinke vertraging oplopen. Voorwaarden U bent eigenaar van de woning Het betreft: woonruimte in een gebouw (woningen of kamers in bijvoorbeeld een leegstand kantoor, school of ziekenhuis); woonruimte in een te koop staande woning die: nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning); in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar bewoond is geweest; of in de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan maar 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;  woonruimte in een huurwoning die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. De renovatie of sloop moet ingrijpend zijn en op korte termijn gepland zijn. Wetten Bekijk onderstaande wetten op overheid.nl Leegstandwet Wijzigingswet Leegstandwet (verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur bij leegstand gebouwen en woningen) Woonruimte in gebouwen Leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, mogen 10 jaar als woonruimte worden verhuurd in plaats van 5 jaar. Dit voorkomt leegstand wanneer projecten door de economische crisis vertraging oplopen. Wanneer voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan is verleend, dan wordt de vergunning voor tijdelijke verhuur voor dezelfde duur ineens verleend (met een maximum van 10 jaar). Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor de duur van de ontheffing van het bestemmingsplan. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen. Eigenaren van woonruimte mogen meer dan 1 keer een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen, op voorwaarde dat er tussen beide aanvragen minimaal 5 jaar zit waarin voor de woning geen vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegolden. Kosten De kosten voor de Leegstandvergunning zijn opgenomen in de Legesverordening 2024 op overheid.nl. Aanvragen De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de gemeente. Om een aanvraag te doen kunt u hier het formulier downloaden.    

 • Leerlingenvervoer

  Maakt u kosten voor het vervoer van uw kind naar school omdat uw kind door een handicap of ziekte niet zelf of met begeleiding naar school kan? Of gaat uw kind vanwege uw geloofsovertuiging of onderwijskeuze niet naar een school in de buurt? Dan kunt u misschien onkosten vergoed krijgen. Aanvragen U kunt altijd een aanvraag doen voor de bekostiging van leerlingenvervoer. Wanneer u echter zekerheid wil hebben dat uw aanvraag afgerond is vóór de start van het nieuwe schooljaar 2024-2025, dient de volledige ingevulde aanvraag vóór 16 mei 2024 in het bezit te zijn van de gemeente Sittard-Geleen. Als u de aanvraag na 16 mei 2024 indient, kan het zijn dat uw aanvraag niet op tijd afgehandeld is voor de start van het nieuwe schooljaar. U vraagt leerlingenvervoer digitaal aan: Aanvragen Wijziging doorgeven Wilt u een wijziging doorgeven voor het lopende schooljaar? Stuur dan een mail naar leerlingenvervoer@sittard-geleen.nl. Wat is de vergoeding De gemeente kijkt voor het vaststellen van de vergoeding naar de afstand, de reistijd, de leeftijd van uw kind, de mogelijkheden van uw kind en de mogelijkheden om zelf uw kind te begeleiden naar school. De vergoeding kan bijvoorbeeld zijn: Een fietsvergoeding per kilometer Een vergoeding voor de kosten voor het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding) Een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind Aangepast vervoer met een bus of taxi-(bus) Wat zijn de voorwaarden Uw kind volgt speciaal basisonderwijs of basisonderwijs op basis van een bepaalde geloofsovertuiging of levensbeschouwelijke richting U krijgt alleen het vervoer van huis naar school en vice versa vergoed Uw kind gaat naar de dichtstbijzijnde school die voor uw kind geschikt is U moet de aanvraag 12 weken voor het begin van het schooljaar insturen Eigen bijdrage Voor aangepast vervoer kan de gemeente een eigen bijdrage vragen als het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers boven het gestelde drempelinkomen ligt. Voor het schooljaar 2023-2024 is dit € 28.800. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit € 29.700. Je kunt via de groene button het leerlingenvervoer aanvragen. Hiervoor heb je DigiD nodig. Met DigiD wordt gecontroleerd of jij ook echt de persoon bent die het leerlingenvervoer aanvraagt. Inloggen met DIGID van uzelf, en BSN van uw kind bij de hand houden. De volgende documenten dienen te worden meegestuurd: Toelaatbaarheidsverklaring. Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) gekregen. Hierin staat welk onderwijs geschikt is voor uw kind. Uw kind kan in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school die dit soort onderwijs aanbiedt. Onderbouwing beperkingen leerling door arts Medische verklaring ouder indien deze niet in staat is om de benodigde begeleiding te bieden danwel Werkgeversverklaring wanneer (beide) ouder(s) door werk niet in is/staat  om de benodigde begeleiding te bieden Inkomensverklaring Om te beslissen of u een eigen bijdrage moet betalen, moet u bij uw aanvraag uw inkomensverklaring van 2 jaar geleden meesturen. Een inkomensverklaring is een overzicht van wat u in 1 jaar heeft verdiend. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de website van de Belastingdienst. Vragen? Heeft u vragen over Leerlingenvervoer of wilt u het aanvraagformulier per post of e-mail ontvangen? Neem dan contact op met het team Jeugd via telefoonnummer 14 046 of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@sittard-geleen.nl.

 • Kabels en leidingen leggen

  Voor het leggen van kabels en leidingen in openbaar gebied is specifieke toestemming van de gemeente noodzakelijk. Om te zorgen dat de kwaliteit en de veiligheid in het openbaar gebied gewaarborgd is, heeft de gemeente regels opgesteld voor het aanleggen, in standhouden en opruimen van kabels en leidingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Sittard-Geleen 2022. Burgers en andere bedrijven die in de openbare grond een kabel en/of leiding willen leggen dienen hiervoor contact op te nemen met een erkend kabel- of leidingbedrijf. Dit bedrijf zal dan de toestemming bij de gemeente aanvragen.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Een uittreksel Burgerlijke Stand bevat informatie over geboorte, overlijden, huwelijk/ partnerschap of echtscheiding. U kunt dit document bijvoorbeeld nodig hebben voor een huwelijk, echtscheiding, of om aan te tonen dat u de ouder bent van uw kind. U kunt dit document alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis plaats vond. U mag het uittreksel aanvragen voor uzelf, maar ook een geregistreerd partner, echtgeno(o)t(e), minderjarige kinderen of uw ouders. Vraag het uittreksel online aan en het wordt binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. Woont u in het buitenland, dan kan dit wat langer duren. Online aanvragen   Kosten Een uittreksel Burgerlijke Stand kost € 16,60. Let op: u ontvangt het uittreksel alleen als de gebeurtenis waarvoor u het uittreksel aanvraagt, heeft plaatsgevonden in Sittard-Geleen. Is dat niet het geval en vraagt u toch een uittreksel aan? Dan betalen wij de door u betaalde kosten niet terug.  Wat u moet weten Geef goed aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld wanneer u getrouwd bent. Dan maakt de gemeente een uittreksel met de juiste gegevens erop. Heeft u een bewijs nodig van op welk adres u staat ingeschreven? Vraag dan een BRP uittreksel aan. Reist u met kinderen naar het buitenland, en heeft u een andere achternaam dan zij? Het kan voorkomen dat u moet aantonen dat u de ouder bent. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van de overheid. Geldigheid Een uittreksel Burgerlijke Stand heeft geen wettelijke geldigheidstermijn. De instantie die het uittreksel aanneemt beoordeelt of het uittreksel recent genoeg is of niet. Aanvragen vanuit het buitenland Woont u binnen de EU dan kunt het uittreksel online aanvragen. Gebruik hiervoor uw buitenlandse inlogmiddel en log in via eIDAS. Woont u buiten de EU dan kunt u een kopie van uw legitimatiebewijs toevoegen.   

 • Bedrijfsafvalinzameling

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze organisaties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met particulier inzamelbedrijf een contract afsluiten.

 • Speelvoorzieningen

  Wipkippen, spinnenwebben, voetbaldoeltjes, klimrekken. In iedere buurt is wel een speelplek voor kinderen. Groot, klein, beheerd of onbeheerd; er zijn maar liefst 170 stuks verspreid in onze gemeente. Vaak komen deze speelplekken in overleg met de buurt tot stand. Waar liggen de speelplekken? Interactieve kaart speelplekken Beheerde speeltuinen Speeltuin Thienbunder Sittard Speeltuin De Roetsj Sittard Speeltuin De Paddestoel Born Speeltuin Miranaburg Geleen Speeltuin t Weike Geleen Speeltuin De Sjteinakker Geleen Speeltuin Sjoepienoe Sittard Ook kent de gemeente een aantal grotere speelvoorzieningen, die deels beheerd worden door bijvoorbeeld een buurtvereniging of een speciaal hiervoor opgerichte stichting. Voorbeelden zijn ’t Ruiberke in Obbicht en in Geleen speeltuin Lutterade en het Chrysantenveldje. Skatebanen Er zijn twee skatebanen in onze gemeente: op de hoek van de Holleweg – Mgr Buckxstraat in Sittard In de Milaanstraat bij het Fortunastadion in Sittard Beleid >>zie: Trots op onze tuin! Beleidsnota openbare ruimte Sittard-Geleen 2016-2026 (pdf 4MB) Onderhoud De speelplekken zijn waar nodig voorzien van valdempende ondergronden welke kunnen bestaan uit zand, gras, boomschors, rubber tegels of kunstgras. Het reguliere onderhoud en de functionele inspecties worden uitgevoerd door de afdeling Wijkbeheer. Eenmaal per jaar doet een gespecialiseerd bedrijf een grote inspectie. Zijn er toch gebreken of opvallende zaken, maak dan een melding. Gebreken worden dan zo snel mogelijk verholpen. Veiligheid Kinderen en ouders moeten er op kunnen rekenen dat de speelvoorzieningen veilig zijn. Daarmee wordt overigens niet bedoeld dat alle risico's vermeden kunnen worden. Risico's zijn nooit volledig uit te sluiten en ze vormen een wezenlijk onderdeel van het spelen. Ze horen bij het leerproces en de ontwikkeling. De risico's dienen wel beheersbaar en herkenbaar te zijn voor de doelgroep. Cruyff-Court Dit is een kunstgrasveld dat is aangelegd in samenwerking met de Cruyff Court foundation en de KNVB, locatie: Bachstraat Sittard Jongerenplekken Op diverse plaatsen in de gemeente staan zogenaamde JOP's. Dit zijn overkappingen waar met name jongeren zich kunnen ophouden. Deze plaatsen zijn in nauw overleg met jongeren- werk door de gemeente gerealiseerd. Skatevoorzieningen Wijkpark De Wimmeren Romeinenstraat Sittard Nabij sporthal Het Anker in Born  Jos Klijnenlaan Geleen Zuid Kosten De entreekosten van de beheerde speeltuinen zijn verschillend, maar bewust laag gehouden om ze voor een ieder toegankelijk te houden. Veelal is het mogelijk een jaarkaart aan te schaffen. Op de websites van de speeltuinen (die door de stichting wordt beheerd) vindt u meer informatie. Schade, ongeregeldheden, suggesties? Gebruik het meldformulier

 • Reclamebeleid

  Als u als ondernemer reclame wilt aanbrengen tegen de gevel van uw bedrijfspand of op het voorterrein ervan moet u bij de gemeente nagaan of dit is toegestaan. Voor de meeste vormen van reclame is een vergunning nodig. Wat wel en niet mag is vastgelegd in het Reclamebeleid.

 • Kopie of afschrift waarmerken

  Voor sommige transacties (zoals het kopen van een huis) heeft u gewaarmerkte documenten nodig. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. De gemeente geeft met een stempel en een handtekening aan dat een kopie van een document er precies zo uitziet als het origineel. Maak direct een afspraak voor het laten waarmerken van uw document.  Let op: Door grote drukte en de paspoortpiek zijn onze wachttijden voor het maken van een afspraak in onze Stadswinkel op dit moment langer dan u van ons gewend bent.  Moet of wilt u een afspraak maken in onze Stadswinkel? Houd hier dan rekening mee en maak tijdig een afspraak.  Onze excuses voor het ongemak. Maak afspraak Wat kunt u laten waarmerken? U kunt u de volgende documenten door de gemeente laten waarmerken: een Nederlands reisdocument een Nederlands rijbewijs een contract een verklaring Wat kunt u niet laten waarmerken? kopieën van diploma’s en getuigschriften: hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald documenten met een kerkelijke inslag de gemeente waarmerkt geen kopieën als er een instantie is die een formeel afschrift van het document kan leveren.  Meenemen bij de aanvraag geldig legitimatiebewijs het originele document pinpas of contant geld Kosten Per pagina: € 13,85 Hoelang duurt het? Het waarmerken gebeurt direct aan de balie.

 • Bezwaar maken

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit. Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen, WOZ-waarde of een parkeerbon van de gemeente doet u bij de BsGW.  Voor online bezwaar maken heeft u uw DigiD nodig. Bezwaar online indienen Bezwaarschrift intrekken U kunt uw bezwaar altijd intrekken. Dat kan tijdens de hoorzitting mondeling. Buiten de zitting kan dat alleen schriftelijk. Om uw bezwaar online in te trekken heeft u heeft uw DigiD nodig. Bezwaarschrift intrekken   Bezwaar maken Besluiten worden bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl. Of het besluit wordt naar u toegestuurd. U heeft dan 6 weken tijd om bezwaar te maken.  U kunt zowel online als schriftelijk bezwaar maken. U kunt een schriftelijk bezwaar sturen naar: Gemeente Sittard-Geleen Postbus 18 6130 AA Sittard Zorg dat in uw bezwaar in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen: uw naam en adres de datum waarop u de brief stuurt met welk besluit u het niet eens bent waarom u het daarmee niet eens bent uw handtekening Hoe gaat het verder Nadat u een bezwaar heeft opgestuurd ontvangt u een schriftelijke bevestiging met antwoordkaart. Daarop kunt u aangeven of wilt spreken tijdens de hoorzitting. Een medewerker van de gemeente neemt uw bezwaar in behandeling. De commissie bezwaarschriften brengt een advies uit aan de gemeente. De gemeente moet binnen 12 weken beslissen over uw bezwaar. De termijn voor die 12 weken gaat in op de dag ná de laatste dag dat u bezwaar kon indienen. Als het nodig is mag de gemeente 1 keer verlengen met maximaal 6 weken.  Voorlopige voorziening Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een goede reden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Bezwaar maken namens iemand anders Maakt u bezwaar namens iemand anders? Dan moet die persoon u een volmacht verlenen. Dit heet een machtiging. Hiervoor vult die persoon het machtigingsformulier in.  Maak van het ingevulde en ondertekende formulier een scan of een duidelijke en goed leesbare foto en stuur deze mee met uw bezwaar. Beroep Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan. U moet uw beroep binnen 6 weken na de beslissing indienen bij de rechter. Meer informatie over in beroep gaan op rechtspraak.nl Voorlopige voorziening Ook als u in beroep gaat, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een goede reden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Jaarverslagen De commissie bezwaarschriften maakt elk jaar een jaarverslag. U kunt het jaarverslag opvragen door te bellen naar 14046 en te vragen naar het secretariaat van de commissie bezwaarschriften.  Meer informatie over bezwaar en beroep? Wilt u meer informatie? Lees dan de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid”. Download deze op de site van de Rijksoverheid. Of bel naar Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).  

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  Wilt u trouwen of een partnerschap registreren? Wat leuk! Wij vragen u dan om een melding bij ons te maken. Voor deze melding plannen wij een afspraak met u in. U kunt de afspraak bij ons inplannen door te bellen naar 14 046. Uw huwelijk of partnerschapsregistratie kan vervolgens plaatsvinden vanaf 6 weken nadat uw afspraak bij ons heeft plaatsgevonden en wij de melding hebben geregistreerd. Voorbeeld Stel u belt vandaag naar ons Klant Contact Centrum via 14 046. De eerstvolgende afspraak is bijvoorbeeld mogelijk over drie weken. Na die drie weken hebben wij zes weken de tijd om uw huwelijk of partnerschap te registreren. In dit geval zou u er dus rekening mee moeten houden dat uw huwelijk of partnerschapsregistratie op z’n vroegst over negen weken plaats kan vinden. Oftewel: bel op tijd voor een afspraak! Zo weet u zeker dat u niet in de knoei komt met de planning van uw feestelijke dag.  Let op: na het maken van de melding, moet uw huwelijk of registratie van het partnerschap binnen één jaar plaatsvinden. Anders vervalt de melding en moet u deze opnieuw doen.  Dit bespreken we tijdens de afspraak Tijdens uw afspraak bespreekt u met de ambtenaar van de burgerlijke stand: welke ambtenaar van de burgerlijke stand de ceremonie uitvoert op welke datum en locatie de ceremonie plaatsvindt wie als getuigen aanwezig zijn welke achternaam u wilt gebruiken Neem de volgende dingen mee naar uw afspraak paspoort of ID-kaart van u beiden kopieën van paspoort of ID-kaart van uw getuigen Wilt u in een andere gemeente trouwen? Of in een andere gemeente een geregistreerd partnerschap aangaan? Neem dan contact op met de andere gemeente.   Kosten Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur:   in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard €382,85 in een overige locatie (exclusief kosten huur locatie) €382,85 in een bijzonder huis €382,85 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op zaterdag   in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard tussen 9.00 en 13.00 uur €854,20 in een overige locatie tussen 10.30 en 16.30 uur (exclusief kosten huur locatie) €730,60 in een bijzonder huis op grond van artikel 64 BW 1 tussen 9.00 en 13.30 uur €730,60 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op zondag, een algemeen erkende feestdag. Voltrekking vindt plaats op aanvraag op een beschikbaar gestelde locatie of in een bijzonder huis €854,20 Het tarief voor een budgetverbintenis van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk   in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur €235,50 in de trouwzaal van de stadswinkel Geleen of het Stadskantoor Sittard op vrijdag om 9.00 en om 9.30 uur  €235,50 Overige tarieven:   Het tarief voor een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk  €90,60 een aanvraag voor het inhuren van een getuige van de gemeente €40,50 een aanvraag tot het eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand €0,00 een aanvraag tot het beëdigen en eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand €290,40 een trouwboekje of geregistreerd partnerschapsboekje in gewone uitvoering €23,70 een trouwboekje of geregistreerd partnerschapsboekje in luxe uitvoering €38,55   De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Hierover leest u meer op onze tarievenpagina. Annuleren of wijzigen Als de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak wordt geannuleerd, worden voor de verrichte werkzaamheden kosten in rekening gebracht. Tot een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden de betaalde leges verminderd met een bedrag van €100,00 Binnen een maand voor de huwelijks- of registratiedatum worden de betaalde leges verminderd met een bedrag van €200,00 Indien niet is geannuleerd en betrokkenen niet zijn verschenen op de geplande datum en tijdstip, worden de betaalde leges niet gerestitueerd.   Als er een wijziging, anders dan annulering, optreedt, ongeacht de oorzaak, na de melding van het voorgenomen huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:   bedraagt het tarief per wijziging €50,00 bij wijzigingen binnen één week voor de voltrekking bedraagt het tarief per wijziging €100,00   De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Hierover leest u meer op onze tarievenpagina. Veelgestelde vragen Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten? Hoeveel getuigen zijn er nodig bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Welke trouwlocaties zijn er in de gemeente Sittard-Geleen? Mag ik zelf een trouwambtenaar kiezen? Is het mogelijk om gratis te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten?