Zoekresultaat 51 - 60 van 67 resultaten

 • Vergunning voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, moet u een vergunning hebben. Infiltreren van water betekent dat u water in de bodem brengt om het grondwater weer aan te vullen na onttrekking.

  De vergunning vraagt u aan bij de provincie in de volgende gevallen:

  • onttrekkingen voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m³ per jaar
  • openbare drinkwatervoorziening
  • open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte)

  Voor andere onttrekkingen vraagt u de vergunning bij het waterschap aan.

  Er is geen vergunning nodig bij onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur. U moet deze onttrekkingen wel aan de provincie melden of het aan waterschap.

  U vraagt een omgevingsvergunning aan voor de activiteit 'wateronttrekkingsactiviteit voor industriële toepassingen of voor de openbare drinkwatervoorziening' of voor de activiteit 'open bodemenergiesysteem'.

 • Voorziening onverwijlde bijstand

  U heeft geld nodig om van te leven. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan duurt het even voordat u geld krijgt. Voor de bijstandsuitkering moet de gemeente eerst uw aanvraag beoordelen. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerst uw aanvraag beoordelen.

  Soms duurt het 4 weken of langer voordat u een besluit krijgt. In die weken moet u ook uw rekeningen betalen en eten kopen. Daarom kunt u een voorschot krijgen. U kunt een voorschot krijgen vanaf 4 weken nadat u de bijstandsuitkering aangevraagd heeft. Dan krijgt u alvast wat geld van de uitkering. Als u de uitkering krijgt, wordt het voorschot er weer vanaf gehaald.

  Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het bedrag te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. De provincie besluit dan of u een voorschot krijgt. Heeft u volgens de provincie gelijk? Dan moet de gemeente of SVB meteen het voorschot geven of verhogen.

 • Graven in de provinciale weg

  U mag alleen in, onder of naast een provinciale weg graven als u hiervoor een vergunning of ontheffing van de provincie heeft. Voorbeelden van graafwerkzaamheden zijn:

  • kabels en leidingen onder de weg aanleggen of verplaatsen
  • bouwwerken naast de weg plaatsen
  • naast de weg naar archeologische vondsten of sporen graven
  • proefsleuven en dergelijke maken

  Voor graafwerkzaamheden gelden regels. Deze zijn er onder andere om een goede doorgang van het verkeer en onderhoud aan de wegen te garanderen. U vindt de regels in de provinciale wegenverordening.

  Voor graafwerkzaamheden in provinciale wegen kunnen ook nog andere vergunningen of meldingen nodig zijn. Zo moet u voor mechanische graafwerkzaamheden in provinciale wegen ook een graafmelding (KLIC-melding) doen bij het Kadaster. Verder heeft u misschien een ontgrondingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij 'Ontgrondingsvergunning'.

 • Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

  Voor het onttrekken van grondwater kan de provincie geld vragen in de vorm van een provinciale belasting.

  Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoeveelheid grondwater die u gebruikt. De provincie gebruikt hiervoor de gegevens in het Landelijk Grondwater Register (LGR).

  De provincie houdt er bij het opleggen van de belasting rekening mee of u het water infiltreert. Dat betekent dat u het water in de bodem brengt en daarmee het grondwater aanvult. U hoeft voor sommige vormen van onttrekken geen belasting te betalen. Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater voor landijsbanen, het schoonmaken van het grondwater en het onttrekken voor koude- en warmteopslag in de bodem.

 • Overtreding van provincieregels melden

  Bedrijven moeten zich houden aan de regels in de Omgevingswet. Hierin staan onder andere regels om het milieu te beschermen. Er staan ook regels in tegen overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast of stank). Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. U dient dan een handhavingsverzoek in. Daarna controleert de provincie of het bedrijf de regels overtreedt. Als dat zo is, dan kan de provincie maatregelen nemen tegen het bedrijf.

  Voor de Wet milieubeheer geldt de beperking dat alleen belanghebbenden een verzoek om handhaving kunnen indienen.

 • Aanvragen ontheffing omgevingsverordening door gemeente

  Wilt u als gemeente ruimtelijke activiteiten uitvoeren? Bijvoorbeeld een woonwijk bouwen, een viaduct aanpassen of een boerenbedrijf verplaatsen? Soms mag dit niet volgens de omgevingsverordening van de provincie. In deze verordening staan algemene regels over het grondgebied van de provincie. Deze regels gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van bedrijfsterreinen, recreatieve voorzieningen en de doorstroming van het verkeer.

  De gemeente kan pas beginnen met de activiteiten als zij hiervoor een ontheffing van de provincie heeft. De aanvraag voor een ontheffing is onderdeel van het overleg als de gemeente een omgevingsplan voorbereidt. Aan de ontheffing kan de provincie voorschriften verbinden. Deze voorschriften moet de gemeente opnemen in het omgevingsplan.

 • Wedstrijden op de weg

  U bent verplicht om een ontheffing aan te vragen als u wedstrijden wilt houden op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend als er aantoonbaar maatregelen zijn getroffen om deelnemers en organisatoren te verzekeren. Hierbij geldt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

 • Vergunning aanvragen voor stikstofuitstoot

  Onder andere vee, wegverkeer en industriële bedrijven stoten stikstof uit. Uitgestoten stikstof kan weer neerdalen. Dit is stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie te groot wordt, dan kan de grond vermesten en verzuren. Dit kan schadelijk zijn voor de natuur.

  Leidt uw activiteit mogelijk tot stikstofdepositie in een Europees beschermd natuurgebied (Natura 2000-gebied)? Dan heeft u een vergunning nodig.

  Heeft uw activiteit op een andere manier mogelijke impact op een Natura 2000-gebied? Neem dit mee in de vergunningaanvraag.

  U hoeft geen vergunning aan te vragen voor tijdelijke stikstofuitstoot als gevolg van bouw- of sloopwerkzaamheden. Sinds 1 juli 2021 is er een bouwvrijstelling.

 • Faunabeheerplannen, goedkeuring

  De provincie laat het faunabeheer in veel gevallen over aan zogenaamde faunabeheereenheden. Een faunabeheereenheid bestaat onder andere uit agrariërs en natuurorganisaties.

  Het faunabeheerplan bepaalt de uitvoering van het faunabeheer. In het plan staat informatie over de bestaande en de gewenste diersoorten. Ook staat er informatie in over schade die er in het verleden was en schade die in de toekomst wordt verwacht. De provincie keurt het faunabeheerplan goed of af.

  Bij de volgende activiteiten moet u zich houden aan het faunabeheerplan:

  • beperken van de populaties van inheemse dieren (bijvoorbeeld om overbegrazing te voorkomen)
  • beperken van schade door inheemse dieren (bijvoorbeeld door omheining van een akker)
  • jacht

  In sommige situaties kan de provincie besluiten dat u mag afwijken van het faunabeheerplan. Bijvoorbeeld als u snel moet handelen om een plaag te voorkomen of als het om een gebied gaat dat buiten het beheer valt van een faunabeheereenheid.

  De faunabeheereenheid moet ieder jaar bij de provincie een verslag inleveren over de uitvoering van het plan, en dat verslag openbaar maken.

  Het faunabeheer wordt in veel gevallen ingevuld door de faunabeheereenheden.

 • Melden bodemverontreiniging of bodemaantasting

  U meldt vervuiling of beschadiging van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. U doet een melding bij de provincie als:

  • u een omgevingsvergunning van de provincie heeft, en
  • het gaat om een vervuiling of beschadiging van de bodem in:
   • een waterwingebied
   • een grondwaterbeschermingsgebied, of
   • een Natura 2000-natuurgebied

  In alle andere gevallen doet u een melding bij de gemeente.

  Komt het door u dat de bodem vervuild of beschadigd is? Dan moet u de vervuiling of beschadiging van de bodem terugdraaien. Hiervoor moet u bij de provincie een plan van aanpak indienen.

  Het gaat hierbij om:

  1. handelingen of 
  2. kennisneming van verontreiniging of aantasting van de bodem zoals bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 van de Wet bodembescherming.