Zoekresultaat 61 - 70 van 75 resultaten

 • Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Is er schade aan niet-verplaatsbare goederen die u heeft of gebruikt? En komt dat door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend? Dan kunt u de schade terughalen bij de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn:

  • aan gewassen
  • aan veedrenkputten
  • aan bossen
  • aan gebouwen
  • aan ecologische waarde

  Komen de partijen er samen niet uit wie de schade moet vergoeden? Dan kunnen zij via de provincie om advies vragen van een landelijke, onafhankelijke commissie (CDG). Deze commissie adviseert over het verband tussen de schade en de onttrekking/infiltratie. Ook over de eventuele hoogte van de schadevergoeding. De provincie betaalt de kosten van zo’n onderzoek.

  Soms is het niet duidelijk wie de veroorzaker van de schade is. Bijvoorbeeld als de niet-verplaatsbare goederen in een gebied liggen waar meerdere onttrekkingen tegelijkertijd plaatsvinden. Is het ook na onderzoek door de commissie niet (of niet snel genoeg) duidelijk wie de veroorzaker is? Dan kan de provincie op uw verzoek de schadevergoedingskosten betalen.

 • Aansprakelijkheid bij opslaan vuurwerk

  Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie.

 • Winning van koolwaterstoffen, eenmalige afdracht

  Heeft u een winningsvergunning en gebruikt u een terrein voor het winnen van koolwaterstoffen? Dan moet u 1 keer een bedrag aan de provincie betalen. Zijn er medehouders van de winningsvergunning? Dan moeten de medehouders 1 medehouder aanwijzen die het geld overmaakt.

  Binnen de provincie Zeeland is dit niet aan de orde.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie

  De provincie kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Ook kan een andere organisatie namens de provincie een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan alleen als u een direct belang heeft bij het besluit (belanghebbende). U bent een belanghebbende als het besluit u direct raakt. Ook organisaties kunnen een collectief of een algemeen belang hebben bij een besluit.

  Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit.

  Soms kunt u meteen een beroep indienen. U hoeft dan geen bezwaar te maken. Een beroep indienen doet u bij de rechtbank. In een brief van de provincie met het besluit staat of u meteen beroep kunt indienen.

 • Experimenten met organische meststoffen

  Het is verboden om organische meststoffen in de periode tussen 1 september tot en met 31 januari te gebruiken op bouw- en grasland. Organische meststoffen zijn dierlijke meststoffen, zuiveringsslib of een mengsel van deze meststoffen. Alleen voor experimenten in de periode van 1 tot en met 15 september kunt u ontheffing krijgen. De ontheffing geldt voor het brengen van meststoffen op bouwland of niet-beteelde grond. Ook kunt u denken aan zand- of lössgrond. Varianten van meststoffen zijn:

  • compost
  • zuiveringsslib
  • overige organische meststoffen

 • Overschrijding emissiegrenswaarde VOS

  Bij bedrijfsmatige activiteiten kunnen vluchtige organische stoffen (VOS) of andere schadelijke stoffen vrijkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • chemisch reinigen
  • fabricage van schoeisel
  • lamineren van hout en kunststof
  • vervaardiging van geneesmiddelen
  • coating van hout en
  • bewerking van rubber

  In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat hoeveel VOS en andere schadelijke producten bij uw activiteiten mogen vrijkomen. Kunt u zich hier niet aan houden, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Daarin staan dan emissiegrenswaarden die voor uw bedrijf gelden.

  Komen er meer VOS of andere schadelijke stoffen vrij dan afgesproken? U moet dit melden bij de gemeente. Heeft u een complex bedrijf, dan meldt u overschrijding van de emissiegrenswaarden bij de provincie. Bij complexe bedrijven staan de emissiegrenswaarden in de omgevingsvergunning.

 • Inzage in aanwijzing zwemlocaties

  De provincie wijst ieder jaar zwemlocaties aan op haar grondgebied die tijdens het zwemseizoen gebruikt mogen worden. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

  De provincie maakt eerst een aanwijzingsontwerp voor de zwemlocaties. U kunt dit aanwijzingsontwerp inzien bij de provincie tijdens de inzageperiode. U mag hier ook op reageren.

  De provincie laat weten wanneer het ontwerp van de aanwijzing bekend is. Dit doet zij via een provinciaal blad op overheid.nl en zeeland.nl

   

 • Risicokaart

  Inwoners kunnen de risicokaart bekijken. Wilt u bijvoorbeeld weten of een bedrijf in uw woonwijk met gevaarlijke stoffen werkt? Wilt u weten hoe het zit met het LPG-tankstation aan het einde van de straat? Loopt u risico om getroffen te worden door hoog water? Al deze informatie vindt u terug in de risicokaart.

  Voor professionals die werken in de vakgebieden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving en rampenbestrijding is er een aparte risicokaart. Deze kaart biedt extra informatie. Het doel van de risicokaart voor professionals is om overheidsinstanties te ondersteunen bij het weghalen van risico’s voor de veiligheid, het voorkomen van onveilige situaties en het voorbereiden op onveilige situaties. Alleen mensen die werken bij de overheid of in opdracht van de overheid kunnen de risicokaart voor professionals bekijken.

 • Ontheffing milieueffectrapportage aanvragen

  Voor sommige activiteiten moet u vooraf een overzicht maken van de effecten op het milieu. Dit noemen we een ‘milieueffectrapportage’ of ‘mer’. In noodsituaties hoeft u zich niet aan deze regel te houden. We zeggen dan dat u een ontheffing krijgt.

  U moet een mer maken als u dingen wilt doen waarvoor een besluit van de overheid nodig is en de overheid een mer nodig heeft om het besluit te nemen. U hoeft geen mer te maken als er een noodsituatie is en het nodig is dat de overheid het besluit over de activiteit direct neemt.

 • Omgevingsvergunning

  Als u uw chemische bedrijf wilt uitbreiden, een oude fabriek wilt slopen of asbest wilt opslaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

  De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan hierbij speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

  Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor een activiteit die ook gevolgen heeft voor de natuur. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een om advies en instemming voor het onderdeel natuur. Geeft de provincie geen instemming? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.