Zoekresultaat 6921 - 6930 van 7016 resultaten

 • Tweede paspoort

  U kunt een tweede Nederlands paspoort aanvragen als u veel reist. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig. De aanvraag doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Een reisdocument blijft eigendom van de Staat. Met een verlopen reisdocument mag u niet reizen. Paspoorten worden op een centrale plaats in Nederland van persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen mee. Wanneer u uw paspoort  voor 15.00 uur met een spoedprocedure aanvraagt, kunt u het paspoort in principe de volgende werkdag in de loop van de ochtend afhalen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. U moet uw paspoort persoonlijk afhalen. U heeft maximaal drie maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen. Wanneer u dit niet doet, wordt het paspoort vernietigd (artikel 67, lid 1a PUN). U ontvangt de betaalde leges voor de aanvraag dan niet retour. Hoe vraagt u een tweede paspoort aan? Een aanvraag voor een tweede paspoort moet u persoonlijk aan de balie bij de gemeente doen, nadat u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. Een afspraak maken kan digitaal of telefonisch via 14035. U neemt voor de aanvraag het volgende mee: Een goedgelijkende kleuren pasfoto, die voldoet aan de speciale eisen die de overheid aan de pasfoto stelt. Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen. Indien u in het bezit bent van een buitenlands reisdocument dient u dit document mee te brengen bij uw aanvraag. Uw eerste paspoort. Dit paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Bent u in het bezit van een identiteitskaart dan moet u deze ook bij de aanvraag meenemen. U moet aantonen dat u in een reis, achtereenvolgens verschillende land(en) moet bezoeken waarbij er een gerede kans is dat toelating tot een land op problemen zal stuiten, omdat uit het daartoe over te leggen natinaal pasporrt blijkt dat u eerder in een ander land bent geweest, zogenaamde conflicteerende landen. Ook kunt u een aanstraak op een tweede paspoort maken als u kunt tonen dat u regelmatif dringend moet reizen op een tijdstip dat uw nationale paspoort zich in verband met visering bij een buitenlandse vertegenwoordiger bevindt. In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar die landen kan u een Nederlandse identiteitskaart gebruiken. Betaalmiddel Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u bij de gemeente een schriftelijke verklaring van verlies of diefstal ondertekenen. Let op: vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen we om rekening te houden met een aantal zaken. Wanneer een afspraak verzetten of annuleren? Wanneer wél een afspraak? Lees hierover op de pagina Dienstverlening gemeente. Kosten De kosten van een tweede paspoort zijn gelijk aan die van een eerste paspoort, namelijk € 83,80 Belangrijk Het is ook mogelijk om een tweede zakenpaspoort aan te vragen. Een tweede paspoort heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en is geldig voor alle landen. Het reizen met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle van grenspassages zal in dat geval het bezit van twee paspoorten vragen oproepen Identiteitsfraude Tips om identiteitsfraudete voorkomen.

 • Paspoort

  Een paspoort aanvragen kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken in ’t Lossers Hoes of in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51, Enschede). U betaalt tijdens de afspraak. Ook hebben wij tijdens de afspraak uw vingerafdruk en handtekening nodig. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort ophalen. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken. Sinds 2014 is een paspoort 10 jaar geldig voor personen vanaf 18 jaar. Daarom verwachten wij in 2024 veel aanvragen. Het kan dus druk zijn. Houd hier rekening mee bij het plannen van een afspraak. Afspraak maken Door een technische storing kan online aanvragen momenteel niet. U maakt een afspraak en betaalt de kosten aan de balie. Tijdens de afspraak behandelen wij uw aanvraag. Afspraak maken in ’t Lossers Hoes Afspraak maken in het Stadskantoor (Enschede) Bel 053 - 537 74 44 Meenemen Uw huidige paspoort. Als u een paspoort én een identiteitskaart heeft, neemt u ze allebei mee. Ook als ze niet meer geldig zijn. Pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan de eisen aan de pasfoto voor paspoort of identiteitskaart. Uw pinpas, u betaalt de kosten aan de balie. Jonger dan 18 jaar Kinderen jonger dan 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben toestemming nodig. Toestemming is nodig van beide ouders of van de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor het kind. U kunt digitaal toestemming geven met uw eigen DigiD. Als u digitaal toestemming heeft gegeven, is het niet nodig om bij de afspraak aanwezig te zijn of uw identiteitsbewijs te tonen. Uw kind moet zelf wel naar de afspraak komen. Als het u niet lukt om digitaal toestemming te geven, houd dan rekening met deze voorwaarden: Alle ouders of verantwoordelijken komen mee naar de afspraak Als 1 van de ouders of verantwoordelijken niet kan meekomen, vul dan het toestemmingsformulier in en neem dit mee naar de afspraak Neem (een kopie van) paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van alle ouders of verantwoordelijken mee Paspoort met spoed aanvragen Heeft u snel een paspoort nodig, geef dit dan tijdens uw bezoek aan. Komt u voor 14.00 uur, dan kunt u het de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen. Als u uw oude paspoort kwijt bent, kan de spoedaanvraag langer duren.Bel 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken. 2e paspoort Soms is het nodig om een 2e paspoort aan te vragen. Bijvoorbeeld als u moet reizen terwijl uw paspoort vanwege de aanvraag van een visum bij een buitenlandse vertegenwoordiging is. Of omdat u tijdens een reis landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn. Het 2e paspoort is 2 jaar geldig. Het 1e paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Bel met 053 - 537 74 44 om een 2e paspoort aan te vragen. Zakenpaspoort Als u vaak naar het buitenland reist, kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort heeft meer bladzijden en dus meer ruimte voor visa en reisstempels. Bel met 053 - 537 74 44 om een 2e paspoort aan te vragen. Kosten Paspoort, 2e paspoort of zakenpaspoort 18 jaar en ouder: € 83,85 (10 jaar geldig) Paspoort, 2e paspoort of zakenpaspoort onder 18 jaar: € 63,40 (5 jaar geldig) Extra kosten spoedprocedure: € 57,05

 • Klacht over de gemeente indienen

  Als u vindt dat u niet juist behandeld bent door de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator. Onder gemeente wordt verstaan: een ambtenaar, een wethouder, een raadslid of de burgemeester. Uw gemeente is verplicht om uw klacht behoorlijk te behandelen.

  Zo moet uw gemeente schriftelijk de ontvangst van uw klacht bevestigen en moet de klacht binnen zes weken afgehandeld zijn. De wettelijke afhandeltermijn is 6 weken. De gemeente streeft ernaar om binnen 5 werkdagen de klacht af te handelen of met u afspraken te maken hoe de klacht wordt afgehandeld.

  Hoe werkt de klachtencoördinator?

  De klachtencoördinator is onafhankelijk en begeleidt de klachtenafhandeling. Uw klacht wordt doorgegeven aan de klachtaccount van de betrokken afdeling. Die zal vervolgens met u contact opnemen en u uitnodigen voor een gesprek. Daarna zal hij of zij volgens het principe van hoor en wederhoor op uw klacht reactie vragen aan de betrokken ambtenaar. Uiteindelijk zal de directeur of het College van Burgemeester en wethouders een besluit nemen.

  De meeste klachten kunnen worden opgelost als de betrokken ambtenaar of bestuurder op uw klacht heeft gereageerd. Soms is dat niet het geval. Dan wordt een zwaardere procedure in gang gezet. Deze procedure kent een meer formele afhandeling en staat beschreven in de door de gemeenteraad vastgestelde 'Klachtenverordening Oosterhout 2023'. De tekst daarvan kunt u  opvragen bij de klachtencoördinator. 

  Waarover kunt u een klacht indienen?

  • U bent niet fatsoenlijk te woord gestaan
  • U wacht al te lang op afhandeling van uw zaak zonder dat u daarvoor een verklaring krijgt
  • U heeft het gevoel dat er niet wordt geluisterd
  • U heeft het idee dat u niet de juiste informatie heeft gekregen
  • U voelt zich onheus bejegend. 

  Een klacht kan niet worden ingediend tegen:

  • een genomen besluit (hiertegen kunt u wel schriftelijk bezwaar maken) 
  • het algemene beleid van de gemeente 
  • politieoptreden
  • zaken die instanties/bedrijven betreffen waar de gemeente mee samenwerkt.

  Hoe dient u een klacht in?

  Er zijn vier manieren om uw klacht in te dienen bij de gemeente:

  1. digitaal: verderop in de tekst (onder formulieren) staat een link om naar het digitale formulier te gaan. U heeft een DigiD nodig om het formulier in te kunnen vullen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag DigiD aan.
  2. schriftelijk: vindt u dit moeilijk? De medewerkers van Surplus Welzijn Oosterhout, helpen u graag.  Als kenmerk van de brief vermeldt u ‘klacht’. Het is handig fotokopieën mee te sturen van stukken die uw zaak ondersteunen. Uiteraard wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de door u verstrekte informatie. U kunt de brief sturen naar: het college van Burgemeester en wethouders, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 10150, 4900 GB OOSTERHOUT.
  3. persoonlijk: in de publiekshal van het gemeentehuis, kunt u een fysiek klachtenformulier ophalen. U kunt dit formulier handmatig invullen en afgeven bij de receptionisten.
  4. downloaden: wilt u niet persoonlijk naar het gemeentehuis, maar het formulier wel handmatig invullen? Download dan het formulier (145,65 kB, 2 A4), print het uit, vul het in en stuur het op naar het adres wat bij punt 2 vernoemd staat. Het formulier vindt u onder 'formulieren'. 

  Klachtencommissie

  Als uw klacht gegrond is, dan zal de gemeente passende maatregelen nemen. Uw klacht kan ook ongegrond worden verklaard. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Commissie Ombudsman

 • Verhuizen naar Nederland

  Bij het verhuizen naar Nederland moet u zich registreren. Er zijn twee mogelijkheden: U verblijft korter dan 4 maanden in Nederland. In dat geval registreert u zich bij een registratiegemeente en krijgt u een burgerservicenummer. Meer informatie vindt u bij 'Burgerservicenummer aanvragen (niet-ingezetene)'. U verblijft langer dan 4 maanden in Nederland. In dat geval moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Inschrijven voor verblijf langer dan 4 maanden Iedereen die zich wil laten inschrijven, moet zich persoonlijk aan de balie melden. U maakt hiervoor een afspraak. U kunt kiezen uit: een afspraak voor personen vanuit een EU-land een afspraak voor personen van buiten de EU. Om u te kunnen inschrijven bij de gemeente moet u: de Nederlandse nationaliteit bezitten of vreemdeling zijn die in Nederland mag verblijven (rechtmatig verblijf); in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument); tenminste 4 maanden in het komend half jaar in Nederland verblijven. Meenemen U moet allemaal persoonlijk aan de balie komen. Ook eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moeten meekomen aan de balie; Alle personen die zich willen inschrijven moeten een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) meenemen. Ook van eventuele partner en/of kinderen die u wilt inschrijven moet u een legitimatiebewijs meenemen; Een geboorteakte van alle personen die zich willen inschrijven en niet in Nederland geboren zijn. Een bewijs van uitschrijving. Dit is verplicht om mee te nemen als u vanuit Belgie (uitgebreid model 8), de Nederlandse Antillen of Aruba (verhuisbericht naar Nederland) naar Nederland verhuist; Een huwelijksakte, indien van toepassing; Een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgeno(o)t(e), indien van toepassing; Een geboorteakte van uw kind(eren), indien van toepassing; Een adoptie- of erkenningsakte van uw kind(eren), indien van toepassing. U kunt de akte opvragen in het land waar het feit heeft plaatsgevonden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie. Buitenlandse akten De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid kunnen vaststellen. Voor meer informatie over het vertalen, verifiëren en legaliseren van buitenlandse documenten ziet u hieronder een aantal verwijzingen. Meer informatie Informatie voor nieuwe inwoners in de gemeente Terneuzen Expat Center Zeeland Legalisatie van documenten Apostillestempel Registratie Niet Ingezetenen (RNI) GrensInfoPunt Registratie om in Nederland te mogen stemmen voor het Europees Parlement Naar Nederland komen voor partner: wat moet ik regelen? Naar Nederland komen voor werk: wat moet ik regelen? Welke instanties krijgen gegevens over mijn inschrijving bij de gemeente?  

 • Tweede paspoort

  In 2 situaties vraagt u een tweede paspoort aan: In uw eerste paspoort staan stempels van landen die in conflict zijn met landen die u moet bezoeken. Dit geeft problemen bij de toelating tot die landen. Uw eerste paspoort ligt bij een ambassade voor een visumaanvraag. Daardoor kunt u er niet mee reizen of er een visum mee aanvragen. Afspraak maken voor: Aanvraag tweede paspoort Eisen U heeft de Nederlandse nationaliteit. U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig. U kunt bewijzen: dat u tijdens uw reis verschillende conflicterende landen moet bezoeken. óf dat u geregeld dringend moet reizen terwijl uw paspoort voor een visumaanvraag bij een ambassade ligt. U gebruikt het tweede paspoort om te reizen naar landen waar u niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kunt. U gebruikt uw tweede paspoort niet voor een eenmalig bezoek aan een land. Hiervoor kunt u een noodpaspoort aanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw paspoort persoonlijk aan.  Uw paspoort is binnen 5 werkdagen klaar.  Haal uw paspoort binnen 3 maanden na aanvraag persoonlijk op.  Kinderen tot 18 jaar waarvoor u een reisdocument aanvraagt, moeten zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en bij het afhalen. Spoed Heeft u uw reisdocument snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag vóór 14:00 uur. Dan is het reisdocument de volgende werkdag klaar. U betaalt hiervoor een toeslag. Meenemen naar afspraak Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (geldig, verlopen of buitenlands). 1 goedgelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix (pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Documenten waaruit blijkt dat u een tweede paspoort nodig heeft: reserveringsbevestiging van een reis naar een land dat conflicteert met een land waarvan in uw eerste paspoort een visum zit. of een reserveringsbevestiging van de reis en een bewijs van de ambassade dat het eerste paspoort daar is voor een visumaanvraag. Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 49kb) van de ouders of gezaghouder(s). Geldig identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouder(s): paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Formulieren Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument(Nederlands) Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (Engels)  Kosten en geldigheid Tweede paspoort voor personen van 18 jaar en ouder € 75,80 (2 jaar geldig). Tweede paspoort voor personen jonger dan 18 jaar € 57,30 (2 jaar geldig). Spoedtoeslag € 50,90. Verlies of diefstal Is uw document gestolen of vermist? Dan kunt u aan de balie van het stadskantoor een verklaring van vermissing invullen. Deze verklaring is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. U kunt de melding digitaal doorgeven of op afspraak op het stadskantoor. Afspraak maken voor: melding vermissing reisdocument Direct regelen: Digitaal melding maken: vermissing reisdocument Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.  

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen de gemeente Losser of vanuit een andere gemeente naar de gemeente Losser, geef dan online uw verhuizing door. Verhuizing online doorgeven Wat moet u weten Geef de verhuizing door binnen 5 dagen nadat u verhuisd bent. Doorgeven kan al vanaf 4 weken voor uw verhuizing. Als u uw nieuwe adres later dan 5 dagen na uw verhuizing doorgeeft, dan telt de dag van doorgeven. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw toeslagen, studiefinanciering of uitkering. Een verhuizing doorgeven mag door: Iedereen die 16 jaar of ouder is Ouders, voogden en verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 jaar of ouder Curatoren voor personen die onder curatele staan Echtgenoten of geregistreerde partners als ze op hetzelfde adres wonen Een gemachtigde meerderjarige In ’t Lossers Hoes doorgeven U kunt ook een afspraak maken om uw verhuizing door te geven. Dan komt u langs in ’t Lossers Hoes. Bel 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken.  Meenemen Geldig identiteitsbewijs. Kopie huur- of koopcontract. Als u bij iemand in gaat wonen heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner. Gebruik hiervoor het toestemmingsformulier inwonen. Deze toestemming is ook nodig als u bij uw ouders gaat wonen of gaat samenwonen. Kosten Het doorgeven van een verhuizing is gratis. Let op: u kunt een boete krijgen als u uw verhuizing niet doorgeeft. Verhuizen naar een andere gemeente Als u naar een andere gemeente verhuist, geef uw verhuizing dan bij die gemeente door. Uw nieuwe woongemeente schrijft u automatisch uit in Losser. Briefadres Als u geen vast woonadres in Nederland heeft, dan kunt u zich soms tijdelijk inschrijven op een adres van iemand die u kent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. Dit heet een briefadres.  Verhuizen naar of vanuit het buitenland Verhuizen naar het buitenland Verhuizen naar Nederland Wie krijgt bericht van uw verhuizing We geven uw verhuizing door aan belangrijke instanties, zoals de Belastingdienst, uw zorgverzekeraar en DUO. Dan lopen zaken als uw uitkering, toeslagen of vergunningen gewoon door. Het is daarom belangrijk dat u uw nieuwe adres binnen 5 dagen doorgeeft.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan in de Stadswinkel in Geleen. Maak hiervoor een afspraak. Na vijf werkdagen kunt u het paspoort zelf ophalen of laten bezorgen. Als u het paspoort wilt laten bezorgen kunt u dit aangeven bij de aanvraag in de Stadswinkel. Kinderen van alle leeftijden moeten aanwezig zijn bij aanvraag en afhalen van een paspoort. Maak afspraak Snel nodig? Als u uw paspoort snel nodig heeft kunt u een spoedafspraak maken. U kunt uw paspoort dan binnen 1 à 2 werkdagen ophalen. Voor een spoedafspraak betaalt u extra. Kosten Overzicht kosten paspoort Soort paspoort Prijs Paspoort voor volwassenen van 18 jaar en ouder € 83,85 Paspoort voor volwassenen van 18 jaar en ouder, met spoedaanvraag (€ 57,05 extra) € 140,07 Paspoort voor jongeren tot 18 jaar € 63,40 Paspoort voor jongeren tot 18 jaar, met spoedaanvraag (€ 57,05 extra) € 120,45 Bezorgen van een paspoort € 16,70 Bezorgen van een extra paspoort € 8,25 vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort € 63,40 De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Hierover leest u meer op onze tarievenpagina.   Meenemen naar de afspraak Let er op dat u het volgende meeneemt naar de afspraak: Als u 18 jaar of ouder bent   alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als deze zijn verlopen één pasfoto, bekijk de eisen op rijksoverheid.nl pinpas (of contant geld) Als je jonger dan 18 bent alle paspoorten en ID-kaarten, ook als deze zijn verlopen. Verlopen documenten worden ingenomen. één pasfoto, bekijk de eisen op rijksoverheid.nl komen beide ouders mee? Dan moeten zij ook een legitimatiebewijs meenemen kan één van de ouders er niet bij zijn? Neem dan ook mee: het formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige (pdf, 28 kB), ingevuld en ondertekend door de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen een kopie van het legitimatiebewijs van de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen pinpas (of contant geld) Let op: heeft maar 1 van de ouders, of iemand anders gezag over het kind? Dan mag alleen die een paspoort voor het kind aanvragen. Ophalen U kunt het paspoort persoonlijk na 5 werkdagen ophalen bij de Stadswinkel in Geleen.  Reizen met kinderen Kinderen van alle leeftijden moeten een eigen paspoort of ID-kaart hebben als ze naar het buitenland reizen. Vanaf 14 jaar moeten kinderen een eigen paspoort of ID-kaart hebben om zich te kunnen legitimeren, ook in Nederland. Let op: Reist u met kinderen naar het buitenland en heeft u een andere achternaam dan zij, dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. Kijk voor de meest actuele informatie hierover op rijksoverheid.nl Geldigheid Paspoort voor volwassenen (18 jaar en ouder): 10 jaar Paspoort voor jongeren (tot 18 jaar): 5 jaar Meer informatie Paspoort kwijt of gestolen? Lees meer informatie over het verschil tussen paspoort of ID-kaart op rijksoverheid.nl  

 • Bezwaar maken

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Brunssum. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een bezwaarschrift naar het onderdeel van de gemeente dat het besluit heeft genomen. Dit moet u doen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Maakt u later bezwaar, dan neemt de gemeente uw bezwaar mogelijk niet in behandeling. Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. Dien bezwaar in Stuurt u het bezwaarschrift liever per post? Stuur dit dan naar de Gemeente Brunssum. Postbus 250. 6440 AG Brunssum. Wat moet in uw bezwaar staan? uw naam en adres; de datum waarop u de brief stuurt; met welk besluit u het niet eens bent; waarom u het daarmee niet eens bent; uw handtekening; of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw (juridische) kosten, als u bezwaar gegrond wordt verklaard. Kosten Het indienen van een bezwaarschrift kost niets. Schakelt u een belangenbehartiger in (bijvoorbeeld een advocaat), dan zijn deze kosten in beginsel voor uw eigen rekening. De gemeente vergoedt (een gedeelte van) deze kosten alleen, als u gelijk krijgt. U moet uw verzoek om een vergoeding wel hebben gedaan voordat een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Bezwaarschriftencommissie De gemeente legt ieder bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Vaak nodigt deze commissie u, de gemeente en andere belanghebbenden uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. Na de hoorzitting adviseert de bezwaarschriftencommissie de gemeente over uw bezwaarschrift. Hierna neemt de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift. Beslistermijn Binnen twaalf weken moet de gemeente een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. De gemeente mag de beslistermijn met zes weken verlengen. Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Wilt u meer informatie? Lees dan de folder ''Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'' op: rijksoverheid.nl.

 • Sportaccommodaties en velden huren

  Sporthal De Eendracht Sporthal De Brug Eendracht 1 Van Wassenaerstraat 9 3641 ML Mijdrecht 3641 BC Mijdrecht Incidenteel tarief per uur 2023: € 28,67 Incidenteel tarief per uur 2023: € 16,42 Seizoenstarief 2022-2023 per uur laag:  € 526,15 Seizoenstarief 2022-2023 per uur laag:  € 359,69 Seizoenstarief 2022-2023 per uur hoog:  € 919,07 Seizoenstarief 2022-2023 per uur hoog:  € 526,13 T. 0297 29 16 16 T. 0297 29 16 16   *seizoen tarief per uur laag = maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag t/m 18.00 uur *seizoen tarief per uur hoog = maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 18.00 uur en zaterdag en zondag De Eendracht of De Brug reserveren? Stuur een e-mail naar Gert-Jan Berkelaar Sporthal Willisstee (Stichting Dorpscentrum Wilnis) Pieter Joostenlaan 243648 XR WilnisTelefoon:  0627 488 285  Website: www.willisstee.nl Mailadres: info@willisstee.nl Sporthal De Boei (Stichting Ons Dorpshuis) Kerklaan 323645 EV VinkeveenTelefoon:  0297 261734 Website: www.deboeivinkeveen.nl Mailadres: info@deboeivinkeveen.nl Sporthal Het Sporthuis Abcoude (Calypso Sport) Geinplein 31391 JN AbcoudeTelefoon: 0294-745360 Website: Welkom bij Calypso Sport - Calypso Sport Mailadres: info@calypsosport.nl Sporthal De Phoenix (Laco De Ronde Venen) Hoofdweg 853641 PR MijdrechtTelefoon: 0297 25 65 86 Website: Mijdrecht - Laco Mailadres: mijdrecht@laco.eu Sportzaal De Springbok (Stichting Gemeenschapshuis De Hoef) Oostzijde 61a1426 AG De HoefTelefoon: 0297-593476 Website: Dorpshuis De Springbok – Dorpshuis De Springbok in De Hoef Mailadres: info@dorpshuisdespringbok.nl Sportzaal De Vijf Bogen (Stichting Dorpshuis Baambrugge Prinses Margrietstraat 101396 JX BaambruggeTelefoon: 0294 - 29 19 55 Website: De 5 bogen | Dorpshuis BaambruggeMailadres: reserveren@de5bogen.nl Veenweidebad (Optisport De Ronde Venen) Ontspanningsweg 13641 SV MijdrechtTelefoon: 0297-256589 Website: www.optisport.nl/veenweidebadMailadres: derondevenen@optisporthealthclub.nl Zwembad Het Sporthuis Abcoude (Calypso Sport) Geinplein 31391 JN AbcoudeTelefoon: 0294-745360 Website: Welkom bij Calypso Sport - Calypso SportMailadres: info@calypsosport.nl Sportvelden Sportcomplexen/sportvelden zijn onder meer aanwezig in: Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Heeft u interesse in het huren van een sportveld? Neem dan contact op met de gemeente. Telefoon: 0297 29 16 16 Mailadres: vastgoed@derondevenen.nl

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen ondernemer

  Een ondernemer kan bij de gemeente een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. De burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een uittreksel van burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. Naast een uittreksel kunt u ook een afschrift van de burgerlijke stand krijgen (dit is een gewaarmerkte fotokopie).

  Voorwaarden

  Een uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u kunt aantonen daarbij ´gerechtvaardigd belang´ te hebben. Als u een uittreksel over een andere persoon aanvraagt, heeft u vaak een document nodig waaruit het gerechtvaardigd belang van uw aanvraag blijkt. Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn:

  • Personen op wie de akte betrekking heeft.
  • Een gemachtigde van deze personen.
  • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
  • De erfgenamen.
  • De echtgenoot of echtgenote.
  • De geregistreerde partner.
  • De wettelijk vertegenwoordiger.
  • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
  • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie

  Voorbeelden van een uittreksel zijn:

  • Een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
  • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie). Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
  • Een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is. Als u bijvoorbeeld wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden, dan heeft u een uittreksel van overlijden nodig.