Zoekresultaat 11 - 20 van 324 resultaten

 • Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie

  Organisaties en particulieren kunnen voor projecten die zorgen voor de realisatie van nieuwe natuur (niet zijnde EVZ) in Noord-Brabant een subsidie ontvangen.

 • MIT R&D Samenwerkingsprojecten MKB

  Wilt u samen met 1 of meer mkb-ondernemingen een Research & Development-project opzetten? Dan kunt u vanaf 11 juni 2024 om 9.00 uur subsidie aanvragen.

 • Milieuverslag bedrijven opstellen

  Het  PRTR-verslag is aan de orde voor alle bedrijven waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in Bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden.  Het bevoegd gezag moet toezien op een correcte rapportage door de bedrijven. Het  PRTR-verslag moet u elk jaar voor 1 april indienen via e-MJV.

  Valt uw bedrijf onder de reikwijdte, dan moet u gedurende het jaar onder andere emissies en afvalstoffen registreren. Bedrijven zijn dan verplicht om een meet- en registratiesysteem te hebben (artikel 5.12 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Vervolgens moet u rapporteren over een onderwerp als de hiervoor geldende drempelwaarde uit de stoffenlijst is overschreden. De rapportageonderwerpen in het Integraal PRTR-verslag zijn: emissies naar lucht, water en bodem, afval, energiegebruik, watergebruik, warmteafvoer, warmtekrachtkoppeling, geluid en geur. 

  Voor het opstellen en beoordelen van de rapportage gebruikt u een webapplicatie, het elektronische milieujaarverslag (e-MJV). Dit is geregeld in artikel 10.42a van het Omgevingsbesluit. Meer informatie over het e-MJV is te vinden op de e-MJV website.

 • Dwangsom aanvragen bij een te laat besluit

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260. U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

 • Financiële stukken provincie, inzage

  De financiële stukken van de provincie zijn openbaar. Financiële stukken zijn bijvoorbeeld: de programmabegroting het jaarverslag de jaarrekening Iedereen kan deze stukken inzien. De provincie maakt via een openbare kennisgeving bekend wanneer en waar de stukken beschikbaar zijn. Ze worden bijvoorbeeld ter inzage gelegd in het provinciehuis, gemeentehuizen en bibliotheken. Ook kunt u de stukken digitaal bekijken.

 • Programma duurzaam ondernemen, deelname

  Het programma Duurzaam ondernemen ondersteunt bestaande en nieuwe bedrijven om het duurzaam ondernemen door te voeren. De ondersteuning kan in de vorm van subsidies of gerichte bedrijfsadvisering. Het programma Duurzaam ondernemen stimuleert schoner produceren en milieubewuster ontwerpen van industriële producten in het midden- en kleinbedrijf. Voorbeelden van ondersteuning door het programma zijn: subsidies voor samenwerking tussen midden- en kleinbedrijven haalbaarheidsstudies gerichte bedrijfsadvisering Dit programma loopt niet meer bij de provincie Noord-Holland. Daarnaast is de provincie gestart met een de stimulering van innovatie in het MBK.

 • Natuur - Preventieve maatregelen wolvenschade, subsidie

  Houders van landbouwhuisdieren en terreinbeherende organisaties of grondeigenaren die begrazing door schapen of geiten inzetten op eigen of beheerde terreinen (niet zijnde gemeentes of waterschappen) kunnen voor vaste en verplaatsbare wolfwerende stroomrasters een subsidie ontvangen.

 • Jaaropgave grondwater onttrekking

  De jaaropgave van het bodemenergiesysteem of industriële onttrekking, waarin de onttrokken en/of in de bodem teruggebrachte hoeveelheden grondwater worden geregistreerd.

 • Ontgronding, vergunningvrij met meldingsplicht

  Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem wordt dan door afgraving ontdaan van een grondstoflaag zoals klei, veen, zand of grind. Ook een tijdelijke verlaging van het maaiveld is een ontgronding. Bij een ontgronding dient u te beschikken over een daartoe afgegeven vergunning. Er zijn ontgrondingen waarvoor een vrijstelling geldt. Deze staan vermeld in de provinciale ontgrondingenverordening. Voor bepaalde vrijgestelde ontgrondingen geldt een meldingsplicht. Voorbeelden daarvan zijn werkzaamheden in het kader van natuurontwikkelingsprojecten en zogenaamde functionele ontgrondingen. Kijk voor meer informatie over ontgrondingen bij de tekst 'Ontgrondingsvergunning' in dit loket.

 • Europese projecten Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Europese projecten Noord-Holland.