Zoekresultaat 301 - 310 van 324 resultaten

 • Waterrecreatie Innovatie en Duurzaamheid, vervallen

  DoelDe provincie Noord-Holland wil duurzame watersport bevorderen en innovaties in de watersport mogelijk maken. DoelgroepBent u een rechtspersoon? Dan kunt u subsidie aanvragen. ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor de volgende onderwerpen: Duurzaamheid- Het elektrificeren van pontjes die al in de vaart zijn en onderdeel uitmaken van een recreatief netwerk;- het realiseren van laadpunten voor elektrisch varen;- het realiseren van nieuwe vuilwaterstations waarmee ongezuiverde lozing op het oppervlaktewater wordt voorkomen;- het aanvragen en behalen van het keurmerk Blauwe Vlag. Innovatie- het verrichten van research en development om te komen tot nieuwe methoden voor de beheersing van de overlast van waterplanten;- het verrichten van research en development om te komen tot een oplossing voor het saneren en recyclen van oude (polyester) pleziervaartuigen;- het realiseren van de bediening op afstand van sluizen of bruggen;- het realiseren van een overtoom of overhaal voor pleziervaartuigen. Berekening subsidie50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,-.Voor het aanvragen en behalen van het keurmerk Blauwe Vlag ligt de subsidie tussen de € 2.500,- en € 5.000,-, en is 100% subsidie mogelijk. SubsidieplafondVoor deze regeling is in totaal € 149.800,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees dan de uitvoeringsregeling door. 

 • Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen

  Wilt u een bestaand bedrijventerrein toekomstbestendiger maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland.

 • Koninklijke predicaten en Koninklijke Erepenningen, toekenning

  Ieder jaar reiken burgemeesters en de commissaris Koninklijke predicaten en Koninklijke Erepenningen uit aan ondernemingen, verenigingen of stichtingen die een bijzonder jubileum vieren en een dergelijke onderscheiding uiterlijk hebben aangevraagd in het jubileumjaar. Deze organisaties dienen te goeder naam en faam bekend te staan en een vooraanstaande positie in te nemen in de regio en binnen de branche waarin zij actief zijn (ondernemingen) of in de lokale gemeenschap (verenigingen).

 • Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie

  De leden van de gemeenteraad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding en een tegemoetkoming in de kosten. Ook de leden van commissies, deelraden en de leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente kunnen een vergoeding krijgen. De provincie moet dit goedkeuren. De gemeente legt de vergoedingen in verschillende verordeningen vast. Vervolgens stuurt de gemeente deze naar de provincie voor goedkeuring. Ook is het mogelijk dat de gemeente een aparte verordening wil opstellen. Bijvoorbeeld als er extra vergoedingen en uitgaven zijn. Ook dan moet de provincie dat eerst goedkeuren.

 • Bestrijding verdroging natuur Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Bestrijding verdroging natuur Noord-Holland

 • Campusvorming Noord-Holland, vervallen

  Hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot (de) voorbije openstelling(en) van de uitvoeringsregeling Campusvorming Noord-Holland.

 • Dorpendeal

  Wilt u als gemeente de sociale verbinding van een dorp of wijk sterker maken? En hebt u hiervoor, samen met partners en provincie Gelderland, een Dorpendeal opgesteld? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting

  De provincie biedt hulp bij meningsverschillen tussen (verschillende) gemeentebesturen over hoe gemeentelijke regelingen moeten worden toegepast. Bestaat er een meningsverschil waar u samen niet uitkomt? Dan kan het gemeentebestuur het meningsverschil voorleggen aan de provincie. De provincie neemt dan een besluit.

 • Fietsknelpunten Noord-Holland, subsidie

  DoelOplossen van zo veel mogelijk fietsknelpunten op gemeentelijk areaal.DoelgroepGemeenten in de Provincie Noord-Holland.ActiviteitenDe provincie geeft subsidie voor het oplossen van fietsknelpunten die staan vermeld in de knelpuntenlijst in bijlage 1 van de uitvoeringsregeling.Berekening subsidie50% van de subsidiabele kosten. Per categorie project (zie artikel 3 lid 3 van de uitvoeringsregeling) geldt een ander maximaal subsidiebedrag: Voor nieuwe infrastructuur groot: maximaal € 2.000.000,- Voor nieuwe infrastructuur klein: maximaal € 1.000.000,- Voor aanpassing bestaande infrastructuur en verkeersvoorzieningen: maximaal € 500.000,- SubsidieplafondVoor deze regeling is in 2019 in totaal € 3.865.170,- (het subsidieplafond) beschikbaar.In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.