Zoekresultaat 9641 - 9650 van 9852 resultaten

 • Geboorteaangifte

  Bent u ouder(s) geworden? Doe de geboorteaangifte binnen drie werkdagen na de geboorte. Dit doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Maak hiervoor een afspraak. Lukt het niet om via de website binnen drie dagen een afspraak te maken, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0252. We maken een geboorteakte op waarmee u de naam van uw kind officieel vastlegt. We schrijven uw kind ook in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) in, waardoor uw kind een Burger Service Nummer (BSN) krijgt. Vanaf 01-01-2024 is de keuze voor een achternaam uitgebreid. Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid

 • Ontkenning van het vaderschap door de moeder

  Wanneer de man van een moeder minder dan 306 dagen voor de geboorteaangifte van het kind overlijdt, beschouwt de gemeente deze man als vader van het kind. Wanneer de moeder dit niet wil, kan ze het vaderschap ontkennen tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorwaarden De moeder ontkent het vaderschap: Voor de geboorte van het kind Bij de geboorteaangifte van het kind Binnen 1 jaar na de geboorte van het kind De ontkenning werkt terug tot de geboorte van het kind Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag

  Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Ze hebben dan gezamenlijk gezag. Een ouder kan ook alleen het gezag hebben. Dit heet eenhoofdig gezag.

  Bent u niet getrouwd, heeft u geen geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Door het kind te erkennen krijgt de vader of duomoeder automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. De vader of duomoeder hoeft het ouderlijk gezag niet meer aan te vragen.

  Gezamenlijk ouderlijk gezag

  Is uw kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan hebben beide ouders niet automatisch het gezag. U moet dat apart regelen.

  • Zijn beide ouders het eens over het gezamenlijk gezag? Dan kunt u het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via een formulier bij de rechtbank. U heeft geen advocaat nodig.
  • Bent u het als ouders niet met elkaar eens over het gezamenlijk gezag? Dan kunt u het gezag aanvragen via een procedure bij de rechter. U moet dan een advocaat hebben.

  Soms willen een ouder en een niet-ouder gezamenlijk gezag aanvragen. Bijvoorbeeld als de ouder met gezag een nieuwe partner heeft. Ook dan moeten ze naar de rechter en hebben ze een advocaat nodig.

  Voogdij

  Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  U kunt uw gegevens inzien via MijnOverheid.nl. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd? Of bent u van geslacht veranderd? De gemeente kan op uw verzoek gegevens van vóór adoptie of geslachtswijziging aanpassen of verwijderen.

  Na adoptie kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • één of beide ouders
  • de bij adoptie verloren nationaliteit
  • adresgegevens van voor de adoptie
  • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie

  Na geslachtswijziging kan de gemeente gegevens wijzigen of verwijderen over:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner 

 • Geboorteaangifte doen

  U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

  Wordt u moeder en bent u niet getrouwd? Het kind krijgt dan uw achternaam. Wilt u dat het kind bij geboorte de naam van uw partner krijgt? De gemeente raadt u aan om vóór de geboorte het kind te komen erkennen. Beide ouders moeten daarvoor naar het gemeentehuis komen. Na de bevalling is dat niet altijd meteen mogelijk, bijvoorbeeld als de moeder in het ziekenhuis ligt. De erkenning voor de geboorte regelen voorkomt teleurstellingen. Meer weten? Lees dan ook de informatie bij 'Erkenning kind, aanvragen'.

  U kunt online aangifte van geboorte doen. Let op: u moet de aangifte wel nog binnen 3 dagen persoonlijk controleren op het gemeentehuis.

  Is online aangifte doen lastig voor u? U kunt ook aangifte doen in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Het verschil tussen beide documenten is: Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een attestatie de vita gebruikt u buiten Nederland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit is een internationaal document. Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

 • Zienswijze indienen

  Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Smallingerland? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze. Waarop kunt u reageren? Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld op een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag. Of op ontwerpen van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan of een wijzigingsplan. Vanaf januari 2024 kan het ook gaan om een ontwerp wijzigingsbesluit van het omgevingsplan. Wanneer kunt u een zienswijze indienen? Een zienswijze kunt u online indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal zes weken. U vindt deze periode in de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan. Zienswijze indienen Mocht het niet lukken uw zienswijze online in te dienen, dan kunt u dit ook schriftelijk of mondeling doen.  Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan: de gemeenteraad van Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA te Drachten. Een schriftelijke zienswijze moet de volgende informatie bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze. Voor meer informatie over het ontwerpplan of het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken, telefoonnummer 0512-581234. Wat doet de gemeente met uw zienswijze? Als wij een definitief besluit nemen, betrekken wij daar uw zienswijze bij. U krijgt persoonlijk bericht van het besluit. Wij maken dat besluit bekend in het Gemeenteblad op overheid.nl en publiceren het besluit in Actief. Mocht u het niet eens zijn met het besluit dan kunt u in beroep gaan. In het besluit staat hoe u dat kunt doen.  

 • Klachten over natuurgebieden

  In de provincie liggen natuurgebieden waar u mag wandelen, fietsen en recreëren. Deze natuurgebieden zijn van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse stichtingen of van inwoners. Vaak gelden er regels om planten en dieren te beschermen. Denk hierbij aan regels voor roken, open vuur, paardrijden, het gebruik van auto's en andere gemotoriseerde voertuigen.

  Merkt u dat andere gebruikers van de gebieden zich niet aan de regels houden? Ziet u bijvoorbeeld een motorcrosswedstrijd of een evenement op een plek waar dat niet mag? Of heeft u andere klachten over openbare natuurgebieden in de provincie? Meld dit dan bij de provincie.

 • Kind erkennen

  U bent niet getrouwd en heeft ook geen geregistreerd partnerschap. Uw kind heeft bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn, dan moet u het kind erkennen. Dat kan voor of na de geboorte. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Afspraak maken kind erkennen, tijdens zwangerschap Afspraak maken kind erkennen, na de geboorte Wat moet u weten Voor de erkenning van uw 1e kind komt u samen. Neem allebei een geldig identiteitsbewijs mee. Voor de erkenning van een volgend kind uit dezelfde relatie, neemt u het door de moeder ondertekende formulier toestemming kind erkennen mee. Sinds 1 januari 2023 hoeft u niet zelf meer het gezag aan te vragen. Dit wordt automatisch geregeld tijdens het erkennen van uw kind. U woont in het buitenland Wij hebben meer documenten nodig als u in het buitenland woont. Bel 053 - 537 74 44. Wij nemen samen met u door welke documenten u moet meenemen naar de afspraak. Meer informatie Ouderlijk gezag (Rijksoverheid.nl) Ouderschap duomoeder (Rijksoverheid.nl) Erkenning kind (Rijksoverheid.nl) Naamskeuze kind (Rijksoverheid.nl)

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Uit deze verklaring blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Aanvragen Digitaal, alleen als de organisatie die u om de VOG vraagt, het aanvraagformulier digitaal voor u heeft klaargezet. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst Justis Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035). Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld. Iemand machtigen Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde. Aanvragen vanuit het buitenland Als u in het buitenland woont dan moet u de aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis indienen. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis Kosten Verklaring omtrent het gedrag: € 41,35