Zoekresultaat 10431 - 10440 van 10695 resultaten

 • Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

  Ouderlijk gezag
  Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

  Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder ouderlijk gezag aanvragen. Let op: door het kind te erkennen, heeft de vader of duomoeder nog geen ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag vraagt u apart aan.

  Voogd
  Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs.

  U kunt met het vreemdelingenpaspoort of vluchtelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

  Wij werken op afspraak. U kunt telefonisch contact met ons opnemen om een afspraak te maken. De aanvraag van een vreemdelingenpaspoort duurt 2 tot 4 maanden. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een Bewijs van Nederlanderschap nodig om te bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij: Verhuizing naar het buitenland Huwelijk Bepaalde beroepen, zoals een functie in het openbaar bestuur U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit. Voor het online aanvragen van het bewijs van Nederlanderschap heeft u DigiD nodig. Aanvragen bewijs Nederlanderschap met DigiD Wat moet u weten Een bewijs van Nederlanderschap vraagt u aan in de gemeente waar u ingeschreven staat. Als u geen DigiD heeft Bel 053 - 537 74 44 en maak een afspraak. Voorwaarden U woont in de gemeente Losser U heeft de Nederlandse nationaliteit Meenemen Geldig identiteitsbewijs Pinpas, u betaalt de kosten bij de aanvraag Een ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een bewijs aanvraagt Kosten € 18,10

 • Geboorte aangifte

  Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje! Om alles vanaf het begin goed te regelen is het belangrijk dat u aangifte doet van de geboorte. Dit moet binnen drie dagen na de geboorte bij de gemeente waar u kindje geboren is. Dit is wettelijk verplicht. LET OP! In de kraamtijd kan het soms best druk zijn. Naar het gemeentehuis komen is dan niet altijd handig. Als ouder kunt u de geboorteaangifte nu ook digitaal doen met uw DigiD. Let erop dat u de verklaring van de arts/verloskundige toevoegt aan de digitale aanvraag. Doet iemand anders dan de ouders de aangifte? Dat kan alleen in het gemeentehuis, maak hiervoor een afspraak.

 • Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont.

  Verschillende organisaties gebruiken gegevens uit de BRP, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Kijk op MijnOverheid.nl. Of vraag de informatie op bij de gemeente.

  U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

  Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

  Onder het tabje "formulieren" vindt u een formulier waarmee u geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt aanvragen (inloggen met DigiD).

 • Discriminatiezaken

  Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van discriminatie? Neem dan contact op met het Bureau Discriminatiezaken (BD) voor gratis vertrouwelijk advies, ondersteuning en klachtbehandeling. Het BD kan u helpen de situatie aan te pakken en/of op te lossen. Dat kan ook anoniem. Geen advies of hulp nodig? Meld dan toch de klacht. Uw melding helpt om discriminatie beter in beeld te krijgen en aan te pakken. Daarnaast geeft deze organisatie voorlichting en trainingen over (on)gelijke behandeling. Dat doet het BD op scholen en in buurtcentra, maar ook bij bedrijven, verenigingen en andere organisaties.  Het Bureau Discriminatiezaken is bereikbaar via (06) 1280 0017 en  info@bdwaterland.nl. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden via onderstaande website. × Klik hier om direct te mailen × info@bdwaterland.nl

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dit kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Let op: de geheimhouding geldt niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Die instanties hebben uw gegevens nodig om hun wettelijke taak uit te voeren. Direct regelen verzoek geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 15 kB) Afspraak maken voor: geheimhouding persoonsgegevens Hoe werkt het? Op het stadskantoor: Maak een afspraak. Vul samen met een medewerker het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in. Wij verwerken uw verzoek daarna direct in de Basisregistratie Personen (BRP). Schriftelijk: Stuur een brief met uw verzoek naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Vul het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in, onderteken het en stuur het mee met de aanvraag. Vul voor minderjarige kinderen apart een formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in. Heeft u in meerdere gemeentes gewoond? Vul dan het formulier voor iedere gemeente apart in en stuur het ook op naar de andere gemeente(s). 3 werkdagen na ontvangst van uw verzoek is de wijziging verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw persoonsgegevens worden na toekenning van het verzoek om geheimhouding niet doorgegeven aan: niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen; stichtingen met een maatschappelijke functie; de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan: particulieren; commerciële instellingen. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen om uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) geheim te houden. U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat organisaties uw persoonsgegevens bij de gemeente kunnen opvragen. Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen Wat moet u weten Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan inwoners en bedrijven. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan: Verenigingen, zoals sport- en muziekverenigingen Instellingen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie Advocaten die bezig zijn met een rechtszaak waarbij u betrokken bent De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende organisaties erom vragen: Overheid, zoals belastingdienst, politie, RDW, Sociale Verzekeringsbank en UWV Notarissen en gerechtsdeurwaarders Centraal Bureau voor Genealogie Zorgverzekeraars, voor uw zorgverzekering Pensioenfondsen, banken en verzekeraars, maar alleen als ze geld beheren dat ze aan u moeten uitkeren Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen Afdeling Reclassering van het Leger des Heils Voorwaarden U hoeft geen reden voor geheimhouding op te geven De gemeente gaat altijd akkoord als u om geheimhouding van persoonsgegevens vraagt U kunt altijd zelf de geheimhouding weer stopzetten Meer informatie Persoonsgegevens bekijken of veranderen

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen inwoner

  Elke burger kan bij de gemeente een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. De burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een uittreksel van burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. Naast een uittreksel kunt u ook een afschrift van de burgerlijke stand krijgen (dit is een gewaarmerkte fotokopie). Een afschrift kunt u krijgen voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek.

  Voorwaarden

  Een uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u kunt aantonen daarbij ´gerechtvaardigd belang´ te hebben. Heeft het uittreksel betrekking op uzelf, dan is dit belang vaak duidelijk aanwezig. Als u een uittreksel over een andere persoon aanvraagt, heeft u vaak een document nodig waaruit het gerechtvaardigd belang van uw aanvraag blijkt. Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn:

  • Personen op wie de akte betrekking heeft.
  • Een gemachtigde van deze personen.
  • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
  • De erfgenamen.
  • De echtgenoot of echtgenote.
  • De geregistreerde partner.
  • De wettelijk vertegenwoordiger.
  • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
  • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie

  Voorbeelden van een uittreksel zijn:

  • Een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
  • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie). Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
  • Een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is. Als u bijvoorbeeld wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden, dan heeft u een uittreksel van overlijden nodig.

  Basisregistratie personen

  Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie personen alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar Heerde? Of verhuist u binnen Heerde naar een ander adres? Geef uw nieuwe adres binnen 5 dagen na de verhuisdatum door of maximaal 4 weken ervoor. Wij schrijven u in op het nieuwe adres en zorgen voor uitschrijving op uw oude adres. Een verhuizing doorgeven is gratis. Verhuizing doorgeven Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Als u van Heerde naar een andere gemeente verhuist, dan meldt u dat bij de nieuwe gemeente. Wie kan een verhuizing doorgeven? Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent. Ouder, voogd of verzorger voor inwonende kinderen. Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres. Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar als zij verhuizen naar hetzelfde adres. De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld. Een meerderjarige die daarvoor schriftelijk is gemachtigd. Wilt u de verhuizing op het gemeentekantoor doorgeven? Maak dan online een afspraak. Afspraak maken Heeft u een afspraak gemaakt om de verhuizing aan de balie van het gemeentekantoor door te geven? Neem dan de volgende documenten mee: Een geldig identiteitsbewijs. Als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.